1 jaar geleden

Gebroken maar gezegend (1)

Spreuken 18 vers 14:
“Iemands geestkracht zal hem in zijn ziekte steunen, maar een neerslachtige (gebroken) geest, wie kan die opbeuren?”

Wat betekent het om gebroken te zijn? Het Merriam-Webster woordenboek definieert gebrokenheid als “met geweld in delen uiteenvallen, verbrijzelen zoals gebroken ruiten.” Het is zwak gemaakt worden of verpletterd, bedroefd of gebroken zijn in hart of geest. Gebrokenheid kan zijn wanneer er een breuk is door echtscheiding, uit elkaar gaan of eenzaamheid, zoals bij kinderen in gebroken gezinnen.

In positieve geestelijke zin is gebrokenheid de toestand van volkomen onderworpenheid en verootmoediging voor de Heer, en als gevolg daarvan een volkomen overgave aan en afhankelijkheid van Hem. Als we dit onderwerp nader bekijken, zullen we zien dat er twee kanten aan gebrokenheid zitten. Een negatieve kant die vaak wordt veroorzaakt door de ervaringen van het leven, of het nu is door wat anderen mij hebben aangedaan of wat ik mezelf heb aangedaan. In ons vers wordt dit een neerslachtige of gebroken geest genoemd. Maar de positieve kant van gebrokenheid is dat God onze gebrokenheid kan gebruiken voor Zijn heerlijkheid. Bijbelleraar Alan Redpath zei ooit: “Als God een onmogelijke taak wil doen, neemt Hij een onmogelijk persoon en verbrijzelt die.”

Het is nuttig en uiterst belangrijk om onderscheid te maken tussen straf, kastijding en gebrokenheid. Straf is Gods rechtvaardiging voor gerechtigheid en dit geldt alleen voor ongelovigen. Christus heeft de straf voor onze zonden opgenomen in Zijn eigen lichaam aan het kruis van Golgotha. Kastijding is werkelijk aanwezige tuchtiging of oefening van een liefhebbende Vader in het leven van de gelovige (Hebr. 12:5-11). Ze moet ons vormen naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Gebrokenheid gaat over de bruikbaarheid, niet alleen in het heden, maar het gaat over houdingen in mijn leven die mijn dienst voor de Heer belemmeren.

Gewoonlijk gooien we dingen weg als ze gebroken zijn, maar zo werkt onze God niet. Hij verlangt te nemen wat gebroken is en het te herstellen. De Heer Jezus verklaarde: “[De] Geest van [de] Heer is op Mij, doordat Hij Mij heeft gezalfd om aan armen het evangelie te verkondigen; Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te prediken en aan blinden [het] gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijlating …” (Luk. 4:18,19). Hij is in staat jouw gebrokenheid op te nemen en de pijn te genezen, en jou te gebruiken als een uitverkoren vat! Kom tot Hem en werp uw zorg op Hem, want Hij zorgt voor u!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW