2 jaar geleden

Gastvrijheid (14)

“Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem” (Spr. 14:31).

De gewoonte van gastvrijheid (deel veertien)

Iedere christen is een meesterwerk van God. Efeze 2 vers 10 herinnert ons eraan dat wij “zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.” Wij moeten de liefde van Christus weerspiegelen door het tonen van goede werken. Wij worden niet gered door werken, maar goede werken zijn het bewijs dat wij gered zijn. De Heer heeft deze goede werken voor ons voorbereid om ze uit te voeren. Eén zo’n manier om deze goede werken in ons leven te tonen is door gastvrijheid. Deze goede werken moeten niet alleen getoond worden aan andere gelovigen, maar ook aan hen die in nood zijn.

Spreuken 19 vers 17: “Wie zich ontfermt over de arme, leent uit aan de HEERE. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.” De Heer Jezus zei: “Maar wanneer u een maaltijd aanricht, nodig armen, verminkten, kreupelen en blinden” (Luk. 14:13). Ons hart moet gericht zijn op mensen in nood. Gastvrijheid is een manier waarop u en ik de opdracht van de Heer kunnen opvolgen: “Laat zo uw licht voor het oog van de mensen, opdat zij uw goede1 werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken” (Matth. 5:16). Paulus schreef de Korinthiërs om hen aan te moedigen om te geven en herinnerde hen eraan dat “En God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in alles, altijd in bezit van al het nodige, overvloedig bent tot alle goed werk” (2 Kor. 9:8). Hij herinnerde Titus eraan tot alle goed werk bereid te zijn (Titus 3:1), ook om een voorbeeld van goede werken te zijn (Titus 2:7) en ijverig te zijn in goede werken (2:14). Wij moeten ons toe leggen op goede werken (Titus 3:8,14) en een van de manieren om dit te doen is de gewoonte van gastvrijheid in ons leven te ontwikkelen. Dit zou ons helpen om het gebed van Paulus te verwezenlijken om “de Heer waardig te wandelen tot al [Zijn] welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt …” (Kol. 1:10).

De Heer zoekt oprechte liefde in ieder van ons leven. Wij kunnen dit tonen door naar onze medebroeders en zuster in Christus om te zien alsmede door om te zien naar de verlorenen. Dit kan het dubbele doel van gastvrijheid zijn. Omzien naar andere gelovigen kan een manier zijn om gemeenschap met hen te hebben. Omzien naar de verlorenen en hen in ons huis ontvangen kan een andere manier zijn om te evangeliseren. Onze Heer voedde eerst de 5.000, daarna presenteerde Hij Zichzelf als het Brood van het Leven (Joh. 6). Wat een vreugde om gastvrijheid te gebruiken als een kanaal van zegen voor de verlorenen en het lichaam van Christus!

 

NOOT:
1. Eigenlijk ‘’mooie,’ zo heel dikwijls (zie o.a. Joh. 10:32).

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW