6 jaar geleden

Filippi 2 vers 5

Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was.

Het beslissende bij de mens is zijn gezindheid, dus dat waarop zijn denken en streven gericht zijn. Toen de eerste mens de stem van de verleider hoorde, ontstond in hem de wens om te zijn zoals God, dus God gelijk te zijn. Hij was met het lot, met de plaats die God hem gegeven had, niet tevreden. Hij wilde hoger op, en geliefden, is dat niet de geest van de wereld tot op deze dag? De mens van de wereld wil zich verheffen, en zo is de hoogmoed van het hart naast de begeerte het kenmerk van de wereld zonder God. Alle streven van de gevallen kinderen van Adam is erop gericht om meer te worden en hoger te staan dan anderen. Wat een verderfelijke trek van de kinderen van de wereld! Hoe gemakkelijk kunnen ook kinderen van God daardoor aangestoken worden!

Ons huidige Woord toont ons iets heel anders, namelijk het verheven voorbeeld van onze Heer Jezus Christus Die Zichzelf vernederde. Hij Die in de gestalte van God zijnde, het geen roof geacht heeft God gelijk te zijn – want Hij was en is God – maar heeft Zichzelf ontledigd, doordat Hij de Goddelijke heerlijkheid verliet en Mens werd. Vrijwillig nam Hij de laagste plaats in en was bereid alle lijden op Zich te nemen die deze plaats Hem aanbracht.

Dat is de gezindheid die in Christus Jezus was. Deze moet ook in ons zijn. Onder hen die gewillig zijn de ‘laatste plaats’ in te nemen, zal geen strijd en nijd zijn, al werd het hen nog zo erg. Zulken die een hoge plaats willen innemen, zullen steeds in vijandschap en ijverzucht met elkaar zijn, met hoe weinigen zij ook zijn. De Christen echter mag zich beijveren Zijn verheven voorbeeld na te volgen en is daarbij gelukkig.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW