7 maanden geleden

Eigenschappen van God (5)

De God van de vrede

Bijbelplaatsen: Romeinen 15 vers 33; 16 vers 20; 1 Korinthe 14 vers 33; 2 Korinthe 13 vers 11; Filippi 4 vers 9; 1 Thessalonika 5 vers 23; Hebreeën 13 vers 20,21; 2 Thessalonika 3 vers 16

Zó wonderbaarlijk is onze Heer

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden?” (Ps. 89:7).

“De God van de vrede” (Rom. 15:33)

Oorlog, immoraliteit, egoïsme, abortus, moord. Allemaal vreselijke dingen. Maar de tragedie van de mensheid is, dat ze in vijandschap met God leeft. Elk mens vóór zijn bekering is een vijand van God, simpelweg vanwege zijn zondigheid (Rom. 5:10; tussen haakjes, op geen enkel moment zegt de Schrift, dat God onze vijand is). Hoe geweldig is het, dat één van de eigenschappen van God vrede is. Zeven keer lezen we de prachtig klinkende titel “God van vrede” (Rom. 15:33; 16:20; 1 Kor. 14:33; 2 Kor. 13:11; Fil. 4:9; 1 Thess. 5:23; Hebr. 13:20,21), één keer spreekt het NT over de “Heer van vrede” (2 Thess. 3:16).

Voor Hem is deze staat van vijandschap zó – met alle eerbied gezegd – “ondraaglijk,” dat God bereid was de Heer Jezus te geven om mensen vrede te kunnen bieden. Alleen door het bloed van Zijn kruis kan er ware vrede zijn (Kol. 1:20).

Waarom wenst Paulus de Romeinen dan toe, dat de God van de vrede met hen is (Rom. 15:33)? Waren ze nog niet gered en in vrede met God (Rom. 5:1)? Ja, dat waren ze zeker. Dit vers drukt uit dat de vredesinspanningen van God niet ophouden bij het herstel van onze relatie met Hem, maar dat Hij ook wil, dat wij vrede en rust in ons hart hebben (Matth. 11:28) – dit keer de “vrede van God” genoemd (Fil. 4:7) of de “vrede van Christus” (Kol. 3:15). Paulus wenste de Romeinen toe dat hun manier van leven gekenmerkt zou worden door innerlijke vrede.

Een broeder schrijft: <<Hij neemt onze zorgen op Zich (1 Petr. 5:7), zonder echter op enigerlei wijze Zelf in ontrust te raken. Dat is juist het mooie. Hij is de God van vrede, die altijd vrede in Zichzelf is. En hoe meer we op Hem, de God van vrede, steunen in geloof en vertrouwen, hoe meer Zijn vrede ook op ons zal overgaan, ons zal kenmerken en beheersen.>> We kunnen dus zelf “profiteren” van deze eigenschap van God.

Interessant is de hint uit 2 Korinthe 13 vers 11 dat we er zeker toe kunnen bijdragen dat de God van vrede met ons is: “Verblijdt u, wordt volmaakt, weest eensgezind, houdt vrede; en de God van de liefde en vrede zal met u zijn.” Innerlijke vrede en vrede met elkaar is geen automatisme, maar het resultaat van een leven in gemeenschap met de Heer (verg. ook Fil. 4:9). Paulus legt verder uit (1 Thess. 5:23) dat onze “God van de vrede” ons geheel kan heiligen, dat wil zeggen ons praktisch kan leiden tot een leven, dat God welgevallig is.

Deze vrede moet ook gezien worden in de samenkomsten, zoals Paulus uitlegt na het lange hoofdstuk 1 Korinthe 14 (1  Kor. 14:33). Het is interessant om hier op te merken, dat het tegenovergestelde van wanorde niet orde is, maar vrede.

Tot slot nog Hebreeën 13 vers 20 en 21: “De God nu van de vrede, die uit [de] doden heeft teruggebracht de grote Herder van de schapen, onze Heer Jezus, door [1] [het] bloed van [het] eeuwig verbond, moge u volmaken u al [het] goede tot het doen van Zijn wil, terwijl Hij in ons doet wat voor Hem welbehaaglijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in <alle> eeuwigheid. Amen.” Deze “God van de vrede” was actief in het verleden toen Hij de Heer Jezus opwekte – als grondslag voor de vrede met God – en ook in het heden en de toekomst wanneer Hij ons helpt om een welgevallig leven te leiden. Wonderbaarlijk hoe deze eigenschap van God steeds weer te zien is!

Ware vrede kan alleen in het universum bestaan als de grote tegenstander van God, uit de weg is geruimd. Daarom spreekt Romeinen 16 vers 20 over de “God van de vrede” die Satan spoedig onder onze voeten zal verpletteren. Dan zal Hij alle dingen met Zichzelf verzoenen (Kol. 1:20) – eindelijk, zou je kunnen zeggen. Eindelijk kan de God van de vrede dan volmaakte en blijvende vrede in het hele universum waarnemen en ervan genieten!

 

Alexander Schneider

Online seit dem 11.08.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW