8 maanden geleden

Eigenschappen van God (3)

De God Die … omziet

Bijbelplaatsen: Psalm 89 vers 7; Genesis 16 vers 13; Johannes 1 vers 18; 1 Timotheüs 6 vers 16; Johannes 14 vers 9; Exodus 3 vers 7; Psalm 56 vers 9

ZÓ WONDERBAARLIJK IS ONZE HEER

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7)

Nadat de Heer Hagar een belofte had gedaan, noemde ze hem El Roi in het Hebreeuws. Deze naam kan op twee manieren vertaald worden: “de God die Zich laat zien” of “de God Die naar mij omziet.” Beide varianten geven een prachtig inzicht in onze God.

De God die Zich laat zien

Dit feit roept in eerste instantie problemen op met vermeende tegenstrijdigheden. De Schrift zegt dat niemand ooit God heeft gezien (Joh. 1:18; 1 Tim. 6:16; 1 Joh. 4:12) en dat een mens onmogelijk in het aangezicht van God kan staan en overleven (Ex. 33:20). En toch lezen we op veel plaatsen, dat verschillende mensen God hebben gezien (waaronder Jakob in Gen. 32:30; Mozes en Aäron in Ex. 24:10; Manoach in Richt. 13:22; Jesaja in Jes. 6:1 en Hagar in ons vers). Hoe moet dit worden uitgelegd? God had er behagen in Zichzelf aan mensen te openbaren – maar niet in Zijn volmaakte Goddelijke natuur als Geest, daar zouden ze niet mee om hebben kunnen gaan, zoals ik al zei. Daarom openbaarde Hij Zich altijd in andere personen. Dit brengt ons bij de Heer Jezus. Johannes schrijft: “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft {Hem} verklaard” (Joh. 1:18). En de Heer Zelf legt later aan Filippus uit, dat zodra men naar de Heer Jezus kijkt, men God de Vader heeft gezien (Joh. 14:9). Hij is werkelijk het beeld van de onzichtbare God (Kol. 1:14,15) – dit betekent, dat we God daadwerkelijk kunnen zien in de Heer Jezus (verg. 2 Kor. 4:6). Ook in de genoemde passages in het OT [1] was het meestal “de engel van de Heer” die werd gezien – hetgeen de Heer Jezus Zelf betekent.

Het is een onvoorstelbare genade van God, dat Hij door de Heer Jezus het voorhangsel over Zijn aangezicht heeft weggetrokken, zodat wij Hem kunnen leren kennen. In de religies van deze wereld is God een ver, afgelegen, onbereikbaar wezen – wij mogen geloven in God die Zich aan ons wilde laten zien. In de Heer Jezus mogen we Hem zien. Dat is een enorme gave!

De God die naar mij omziet

Maar God doet nog meer – Hij heeft ook belangstelling om naar ons om te zien. Dit is ook een onvoorstelbare genade: de grote God, de Schepper van het enorme universum, heeft zo’n interesse in mij, een klein mensje, dat Hij naar mij omziet. Wij als Zijn kinderen zijn niet te klein voor Hem! Als ik daaraan denk, ben ik stomverbaasd.

We lezen bijvoorbeeld, dat de Heer de noden van zijn volk in het oog houdt: “De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed” (Ex. 3:7). Hij ziet onze tranen (Ps. 56:9), onze (vaak treurende gedachten) en ons hele leven (Ps. 139:1-5). Dit alles is vandaag de dag nog steeds het geval.

Laten we vertrouwen op onze “El Roi” voor Wie we zó kostbaar zijn, dat Hij ons Zijn volledige aandacht geeft. In moeilijke situaties, waarin we mogelijk eenzaam en zonder hulp zijn, kan deze kennis troost geven.

 

NOOT:
1. ‘OT’: Oude Testament.

 

Alexander Schneider

Online seit dem 28.07.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW