8 maanden geleden

Eigenschappen van God (2)

De God van trouw

Bijbelgedeelten: Deuteronomium 32 vers 4; 1 Johannes 1 vers 9; 1 Korinthe 1 vers 9; 1 Korinthe 10 vers 13; 1 Thessalonika 5 vers 23 en 24; 2 Thessalonika 3 vers 3; Hebreeën 10 vers 23; Hebreeën 11 vers 11; Jesaja 38 vers 19

Zó wonderbaarlijk is onze Heer

 

“Want wie kan … met de HEERE gemeten worden? …“ (Ps. 89:7)

“… Híj is God, de getrouwe God …” (Deut. 7:9)1

Trouw is in een steeds ontrouwe wereld een zeldzaamheid geworden. Hoewel deugden als betrouwbaarheid, trouw en standvastigheid begeerd worden, worden ze alleen in onze God op een volmaakte wijze gevonden. Met deze uitdrukking in Deuteronomium 7 vers 9 geeft God aan, dat Hij betrouwbaar is – en daarom ons vertrouwen waard. De Psalmisten vertellen ons dat Zijn trouw tot in de wolken reikt (Ps. 36:6) en van generatie op generatie duurt (Ps. 100:5) – groot in intensiteit en lang in duur.

Een zondaar leert bij zijn bekering voor het eerst Gods oneindige trouw kennen: “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle2 ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). De Heer zal een berouwvol zondaar niet afwijzen door te wijzen op de enorme zondelast; nee, in overeenstemming met Zijn trouw houdt Hij vast aan Zijn belofte van vergeving van zonden en aan het offer dat de Heer heeft gebracht.

Zelfs als wij mensen ontrouw zijn, blijft God trouw (2 Tim. 2:11-13), in de eerste plaats aan Zichzelf en Zijn Woord. In de opsomming in de verzen zou je eigenlijk het volgende verwachten: “Als wij ontrouw zijn – wordt Hij ook ontrouw.” Maar nee, Zijn trouw is onveranderlijk!

Maar er zijn nog veel meer situaties in het leven van een gelovige waarin God Zijn grote trouw bewijst.

In 1 Korinthe 1 vers 9 schrijft Paulus: “God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot [de] gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer.” Hij gebruikt deze eigenschap van God hier praktisch als rechtvaardiging voor wat er in 1 Korinthe 1 vers 8 staat: Daar verklaart de apostel dat de Heer ons onberispelijk zal bewaren tot aan Zijn dag. Dus Paulus zegt hier: “Gods trouw bij uw bekering staat er borg voor – is als het ware de garantie – dat Hij u ook tot het einde zal bewaren!” Op dezelfde manier drukt de Heilige Geest het uit in 1 Thessalonika 5 vers 23 en 24: “Moge nu de God van de vrede Zelf, u geheel en al heiligen en moge geheel uw geest en ziel en lichaam onberispelijk worden bewaard bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw; Hij zal het ook doen.” Laten we ter aanvulling 2 Thessalonika 3 vers 3 aanhalen, waar de trouw van God ook een garantie is voor Zijn bewaring. “Maar de Heer is getrouw, die u zal oprichten en bewaren voor de boze.”

En in smartelijke beproevingen? Is Hij dan ontrouw? Ook hier helpt Paulus: “… en God is getrouw, die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt [verdragen]; maar met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven, zodat3 u ze kunt verdragen” (1 Kor. 10:13). Uit veel bijbelpassages leren we, dat de Heer altijd een plan heeft met beproevingen – en hier in dit vers vinden we de garantie, dat God een grens heeft gesteld aan beproevingen: Zijn trouw. Ook de schrijver van Klaagliederen, waarschijnlijk Jeremia, die in dit boek al zijn smart over de verwoesting van Jeruzalem tot uitdrukking brengt, verwijst in Klaagliederen 3 vers 22-23 naar de trouw van God: “Het is de goedheid van de HEER dat wij niet uitgeput raken, want aan zijn barmhartigheden komt geen einde, zij zijn elke morgen nieuw; uw trouw is groot”. Kijken naar Gods trouw helpt in de dalen van het leven.

Uit de Tweede Brief van Petrus leren we, dat er al in het begin van het christendom spotters waren die de Heer beschuldigden van ontrouw en onbetrouwbaarheid omdat Hij nog niet was verschenen voor de Opname. Zelfs vandaag, bijna 2000 jaar na deze belofte, zou men geneigd kunnen zijn om dat te doen. Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën maakt duidelijk dat de Opname zal plaatsvinden! En waarom? Omdat Degene Die de belofte heeft gedaan trouw is: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden (want Hij die beloofd heeft, is getrouw)” (Hebr. 10:23). Laten we deze eigenschap van God inzetten als wapen tegen alle twijfel!

Ten slotte wordt de Heer Jezus Zelf “de trouwe getuige” genoemd (Op. 1:5; 3:14) en krijgt Hij zelfs de naam “Getrouw en Waarachtig” (Op. 19:11). In deze toekomstige tijd, wanneer al Gods wegen tot Zijn doel zullen komen en Gods plannen in vervulling zullen gaan, zal blijken dat God inderdaad trouw is geweest – en de Heer Jezus zal hiervan getuigen als de Vervuller van de raadsbesluiten van God. Hij is het levende bewijs van de trouw van God!

Wat is dan ons antwoord op de trouw van God? Moge het vertrouwen zijn zoals het was bij Sarah: “Door het geloof ontving ook Sara zelf kracht om de grond te leggen voor een geslacht, en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat zij Hem trouw achtte, die het beloofd had” (Hebr. 11:11)4. Hoewel Sara aanvankelijk lachte om de aankondiging, dat twee 90- en 100-jarigen een zoon zouden voortbrengen, leren we hier dat ze deze belofte volledig aannam en geloofde. En waarom? Omdat Degene die haar de belofte had gedaan, trouw was. Ze wist dit niet alleen als kennis van het hoofd, maar het was haar persoonlijke overtuiging: ze beschouwde hem als trouw! Ze beschouwde hem als betrouwbaar!

En wij? Twijfelen we aan Gods goede bedoelingen, Zijn wegen, Zijn liefde voor ons? Zijn trouw is een garantie dat Hij betrouwbaar is.

Laten we de moed hebben om op de trouw van God te vertrouwen – en er ook van getuigen: “De vader zal zijn kinderen met Uw waarheid {trouw5]} bekendmaken” (Jes. 38:19)!

 

NOOT:
1. In de Duitse versie staat een andere bijbeltekst aangegeven, n.l. Deut. 32:4; echter in zowel de Engelse als de Nederlandse vertalingen (Engels: Holy Bible, Giant Print Edition; Nederlands: HSV, SV) vinden we het woord trouw niet terug. Daarom is Deut. 32:4 vervangen door Deut. 7:9, waar we het woord ‘trouw’ wel zien.
2. Of ‘elke.’
3. Of ‘opdat.’
4. Voorhoeve-Vertaling (4e druk).
5. In de Duitse Elberfelder vertaald met ‘trouw.’

 

Alexander Schneider

Online seit dem 26.07.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW