6 maanden geleden

Efeze 2 vers 22

“In Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.”

Geleid door Gods Geest maakt Paulus aan de Efeziërs, en dus ook aan ons, bekend wat Gods gedachten zijn over Zijn vergadering of gemeente. Elk waarachtig kind van God wordt als een levende steen in dit huis geplaatst waarin Hij Zelf door de Geest woont. Het is belangrijk om dit te begrijpen. Paulus schrijft aan Timotheüs: “Opdat je weet hoe men zich moet gedragen in [het] huis van God, dat is [de] gemeente van [de] levende God, [de] pilaar en grondslag van de waarheid” (1 Tim. 3:15).

Hoewel het huis door toedoen van de mens een “groot huis” is geworden, waarin vaten “tot eer” en vaten “tot oneer” naast elkaar bestaan (2 Tim. 2:20,21), blijven Gods gedachten over Zijn gemeente altijd dezelfde. Een Godvruchtig hart zal deze dan ook altijd vasthouden en trachten te verwerkelijken. De principes van het huis van God, en wat past bij Zijn heilige aanwezigheid, worden ons getoond in Zijn heilig Woord. Dit alleen is daarom bindend voor ons.

De Heer zei eens tegen Zijn discipelen: “Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden” (Matth. 18:20). Dit is de heilige, onbreekbare belofte die de Heer ons heeft gedaan. Hij houdt zich er zeker aan, en als we maar voldoen aan deze voorwaarde die Hij stelt, en dat is: vergaderd zijn “in Mijn Naam” (eigenlijk: “tot Mijn Naam”). Als dit het geval is, is Hij in ons midden. Daar zal Zijn aanwezigheid gerespecteerd worden, Hem zullen alle rechten gegeven worden die Hem toekomen; iedere ziel zal er in eerbiediging voor de Heer komen en er zal geen belemmering zijn voor de Heilige Geest om te werken zoals Hij wil.

 

© Der Herr ist nahe

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW