3 jaar geleden

Een ontmoeting bij de bron van Jakob

“En Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad in Samaria, Sichar geheten, dichtbij het veld dat Jakob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was [de] bron van Jakob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer [het] zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te drinken” (Joh. 4:4-7).

Een hartverwarmende scène ontvouwt zich hier voor onze ogen: De Heer Jezus, vermoeid van de lange reis, gaat zitten bij de bron van Jakob om een Samaritaanse vrouw te ontmoeten die in zonde leeft. Zijn vermoeidheid en ook Zijn dorst tonen aan hoe volledig Hij mens was. Hij die de wateren schiep en de zeeën deed ontstaan, verricht geen wonder om Zijn dorst te lessen, maar vraagt een zondige vrouw Hem iets te drinken te geven.

De wijze waarop de Heer Jezus deze vrouw ontmoet en het gesprek met haar opent, biedt ons illustratieve lessen bij uitstek. In het navolgende wil ik enkele opmerkelijke punten belichten:

De Heer wil de vrouw ontmoeten

De Heer Jezus zocht een ontmoeting met de Samaritaanse vrouw. Hij wilde, ja moest haar ontmoeten om voor altijd de dorst van haar ziel te lessen en om haar – en daarmee ook ons – belangrijke lessen te leren over de christelijke aanbidding. Hij regelde Zijn reis zodanig, dat hij deze vrouw ontmoette – ook als dat betekende, dat Hij door Samaria moest gaan, dat door de Joden werd veracht.

Vraag voor ons: Zoeken wij mensen te ontmoeten om het evangelie of christelijke waarheden met hen te delen – ook als dat een langere reis of een omweg voor ons betekent?

De Heer gaat waar de vrouw gaat

De Heer Jezus zocht de vrouw waar ze was. Hij wachtte niet tot zij tot Hem zou komen, maar ging naar de plaats waar zij was. Zoals de herder het verloren schaap achterna gaat totdat hij het vindt, zo ging de goede Herder achter deze verloren vrouw aan totdat Hij haar vond. Hij kende al haar wegen en wist dat zij naar de bron zou komen om water te putten. En daar wachtte Hij op haar tot ze kwam.

Vraag voor ons: zoeken wij mensen waar zij zijn of verwachten wij, dat zij komen waar wij zijn? Zijn wij bereid ze te volgen tot we ze vinden?

De Heer neemt de tijd

De Heer Jezus nam de tijd voor deze vrouw. Hij ging bij de bron zitten en wachtte tot ze kwam. En toen Hij eindelijk met haar sprak, nam Hij de tijd om op al haar vragen en noden in te gaan. Hij investeerde de tijd die nodig was om haar hart en geweten te bereiken. In de loop van het gesprek leidde Hij haar ertoe haar zondige leven te zien in het licht van God en opende haar ogen, zodat zij herkende wie Hij was.

Vraag voor ons: Nemen wij de tijd om te reageren op de vragen en problemen van onze medemensen? Zijn wij bereid tijd te investeren om hun harten en gewetens te bereiken?

De Heer zorgt voor een ongestoorde sfeer

Om alleen en ongestoord met de Samaritaanse vrouw te kunnen spreken, en misschien ook om haar te beschermen tegen mogelijke onaangename vragen en opmerkingen van de discipelen, had de Heer ervoor gezorgd dat geen van Zijn discipelen aanwezig was toen Hij met haar sprak. De discipelen waren allemaal naar de stad gegaan om eten te kopen. Toen zij terugkeerden, waren zij weliswaar verbaasd dat Hij met een vrouw sprak, maar zij stelden geen vragen (vs. 27).

Vraag voor ons: Zoeken wij een vertrouwelijk gesprek met onze medemensen als het erom gaat in hun behoeften en noden te voorzien? Zorgen wij voor een sfeer van ongestoorde conversatie?

De Heer heeft een aanspreekpunt

De Samaritaanse vrouw kwam naar de put om water te putten. De Heer vroeg haar vervolgens om Hem iets te drinken te geven. Hij begon het gesprek niet met een onderwerp, dat de vrouw boven het hoofd ging, maar met een verzoek waar zij zich in kon vinden en op kon reageren. Hoewel het de Heer in de eerste plaats ging om de dorst van de ziel, sloot Hij aan bij de natuurlijke dorst.

Vraag voor ons: Zoeken wij gesprek met onze medemensen door aan te sluiten bij wat hen interesseert en vertrouwd is? Praten we op een manier, dat ze ons begrijpen?

De Heer begint het gesprek met een verzoek

Toen de vrouw bij de bron kwam, zei de Heer tegen haar: “Geef Mij te drinken!” Als Degene die het water schiep en de wind en de golven gebiedt, had Hij het gesprek ook anders kunnen beginnen. Maar in Zijn nederigheid kiest Hij “de laagste weg” en wordt de vrager.

Vraag voor ons: Hoe ontmoeten wij onze medemensen? Ontmoeten we ze van bovenaf of “op de lagere weg”?

De Heer spreekt tot het hart en het geweten

De Heer Jezus raakte het hart en het geweten van de vrouw die in zonde leefde. Nadat Hij haar hart had bereikt en zij Hem om het levende water had gevraagd, plaatste Hij haar geweten in het licht van God (vs. 15,16). De kwestie van de zonde in haar leven moest eerst in overeenstemming met God geregeld worden, voordat Hij haar het levende water kon geven. Er kan alleen een levende betrekking met de Heer Jezus zijn, wanneer het hart en het geweten geraakt zijn.

Vraag voor ons: Zijn wij bezorgd over het bereiken van het hart en het geweten van degenen om ons heen? Zijn onze woorden “altijd in genade, met zout besprengd” (Kol 4:6)?

De Heer komt tot het doel

De Heer kwam tot het doel met deze vrouw. Ondanks haar talrijke uitweidingen en vragen, leidde de Heer het verloop van het gesprek zo, dat zij Hem uiteindelijk erkende als de Messias. Nadat de Heiland zevenmaal gesproken had, liet de vrouw haar waterkruik staan en ging weg de stad in, terwijl zij tot het volk zei: “Komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. “Is Deze niet de Christus?” (vs. 29). Later getuigden de mensen van Sichar, dat Christus de Heiland van de wereld is (vs. 42) – en de vrouw van de bron van Jakob was het er van harte mee eens.

Vraag voor ons: komen wij in onze gesprekken met onze medemensen tot de belangrijke punten of verzanden wij in alledaagsheid en banaliteiten? Hebben wij het doel om onze medemensen tot Christus te leiden?

Samenvatting

De wijze waarop de Heer Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron van Jakob ontmoet, is zeer leerzaam. We willen de volgende punten onthouden:

  • Zoek de ontmoeting met individuele mensen!
  • Zoek de mensen waar ze zijn!
  • Neem de tijd voor hun vragen en behoeften!
  • Zorg voor een ongestoorde sfeer voor een gesprek!
  • Zoek een geschikt aanspreekpunt!
  • Ontmoet mensen in nederigheid!
  • Probeer hun hart en geweten te bereiken!
  • Draai er niet omheen, maar stel Christus voor!

 

Daniel Melui; © www.bibelstudium.de

(www.imglaubenleben.de)
Online in het Duits sinds 06.04.2021.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW