10 jaar geleden

Een ‘geheime discipel’“ wordt moedig

Jozef van Arimathea

We willen ons nu een beetje bezighouden met de discipel, Jozef van Arimathea – alle vier evangelisten vertellen ons zijn korte maar toch motiverende en boeiende geschiedenis.

Er was een toonaangevende dag in zijn leven waarin iets radicaal zou veranderen. Hij hield van zijn Heer en wilde Hem graag volgen, maar tot nu toe ontbrak hem de moed om openlijk voor zijn Meester uit te komen. De gebeurtenissen in Jeruzalem waren weer enigszins geluwd, het spektakel op Golgotha ​​was voorbij, mensen waren weer terug naar huis gegaan. Jezus Christus gaf Zijn leven en is voor onze zonden gestorven – maar het grootste deel van de menigte omstanders had geen echt idee wat er gebeurd was. We kunnen ons goed voorstellen hoe het verlangen van diepste haat en afwijzing, “Kruisig, kruisig Hem!”, de ziel en het gevoelens van onze Heer Jezus diep gekwetst hadden -. Maar juist voor deze mensen Hij was gekomen!

“En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg” (Joh. 19:38).

Jozef was als “rijk man” (Matth. 27:57) en “aanzienlijk raadsheer” (Mark. 15:43) een lid van het Sanhedrin, de hoogste rechterlijke instantie van de Joden. Toen de vraag werd besproken om de Heer Jezus te doden, weigerde hij zijn toestemming te geven. Hij verwachtte het koninkrijk van God, de Messias en Zijn regering, maar tot deze cruciale vrijdagavond van de kruisigings-dag van de Heer Jezus, had hij zijn Meester nog niet publiekelijk erkend. Jozef was een geheim discipel, hij was bang voor de Joden, de meningen van anderen en bleef daarom liever op de ’tweede rij’.

Wat was de reden dat Jozef nu opeens moedig voor de Heer Jezus opkwam? Wat had hem veranderd? – Ik denk dat we gerust kunnen zeggen, dat het zien op het kruis, de blik op het stervende en lijdende Lam van God, Zijn Heer, hem veranderd had. Het was God Zelf Die uit een discipel die bang voor de Joden was, een discipel maakte die moedig voor Zijn zoon instond, om onder andere de profetie  te vervullen dat Jezus door een rijke man begraven zou worden. “Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is” (Jes. 53:9).

Jozef nu schonk geen aandacht aan het geklets van de mensen, op de ogen die hem misschien volgden en zijn goede reputatie, die hij kon verliezen. Hij ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus; dit werd toegestaan ​​en begon, nadat hij het ​​lichaam van Jezus van het kruis genomen had, Zijn lichaam voor de begrafenis voor te bereiden. De discipel spaarde geen offer, “kocht zuiver fijn linnen”, en stelde zijn eigen graf ter beschikking voor de begrafenis van zijn Meester! (Matth. 27:60).

Hoe kunnen wij (u en ik) van ‘geheime’ moedige discipelen worden? Eén ding is zeker: De genade van God moet ons veranderen. Hij bedoelt het goed met ons en wil dat we Zijn Zoon Jezus Christus meer en meer gelijkvormig worden? (Rom. 8:29). Dan kan ook bij ons de blik op het kruis een verandering in gang zetten. Was u al eens aan de voet van Golgotha​​, waar uw Heiland zijn leven gegeven heeft? “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden” (Joh. 15:13).

We moeten God er om vragen dat Hij ons tot moedige discipelen maakt, dat Hij ons de angst voor mensen ontneemt, de trots en de angst om onze zogenaamde goede reputatie en onze positie te verliezen. Om moedig te zijn is niet altijd gemakkelijk: Denk maar aan Jona, die van God de opdracht kreeg ’tegen haar’, tegen de mensen uit Ninevé, te prediken! De mensen van Ninevé waren slechte mensen; uit de geschiedenis weten we dat ze brutaal, roekeloos en zondig waren. Hun “kwaad” was “opgestegen​​” voor God (Jona 1:2). Waren wij in Jona’s plaats ook opgegaan om Gods opdracht uit te voeren?

Misschien kent u ook momenten uit uw leven, waar u dapperder voor de Heer hebt ingestaan dan  misschien nu in je leven het geval is. U was gemotiveerd en moedig met de Heer Jezus op weg. Op het werk, tijdens uw studie – waar dan ook – had u de moed om te bekennen dat u een Meester – maar nu ontbreekt dit! Als de gesprekken op het ‘geloof’ komen, durft u niet echt kleur te bekennen. Misschien weten ze allemaal dat u een Christen bent, maar de ultieme consequentie ontbreekt. Denk eens aan Johannes de Doper; het kostte zijn leven om echt moedig voor God en Zijn Woord uit te komen. Hij had Herodes over Herodias heel duidelijk gezegd: “Het is u niet geoorloofd haar te hebben” (Matth. 14:4). – Ik hoop deze moed te hebben – Jij ook?

De Heer Jezus geeft ons het voorbeeld van Jozef, en andere toegewijde mannen en vrouwen aan God, om ons te inspireren voor Hem uit te komen! Laat u door Jozef aanmoedigen naar voren te komen, voor de Heer Jezus  uit te komen! Dit zal Gods goedkeuring vinden, want ook Jozef van Arimathea wordt door alle vier evangelisten genoemd, omdat zijn dienst aan de Heer Jezus tot Zijn begrafenis en zijn moed voor God zo waardevol waren.

Het is interessant dat elk van de vier evangelisten dit korte verhaal melden. De basisvorm van het verhaal is altijd hetzelfde, maar elk van de evangelisten wijst heel duidelijk in zijn beschrijving van Jozef van Arimathea op een eigenschap – wat zeer passend is bij de desbetreffende nadruk van het Evangelie, zoals de Heer Jezus daar wordt voorgesteld.

In het Mattheüs-evangelie is Jozef een “rijk man”, passend voor de voorstelling van de Heer Jezus als Koning en Messias voor Zijn volk. In Markus is Jozef een “aanzienlijk raadsheer”, geschikt voor de voorstelling van de Heer Jezus als volkomen Knecht en Dienaar. Een aanzienlijk raadslid dient de volmaakte Dienaar in Zijn dood. In Lukas, is Jozef is een “goed en rechtvaardig man”, waarbij de Heer Jezus hier in het bijzonder als een volkomen Mens, als Zoon des Mensen, voorgesteld wordt. In het Evangelie van Johannes is Jozef gewoon een ‘discipel’, zelfs een ‘geheime’ discipel, precies passend bij het zwaartepunt van dit Evangelie, waar Jezus als de eeuwige Zoon van God voorgesteld wordt – dan verdwijnt de discipel naar de achtergrond.

© www.bibelpraxis.de, Christian Achenbach

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW