6 maanden geleden

Een eeuwig rustoord

We leven in een wereld waar de onrust niet groter kon zijn. Politieke onrust, onrust veroorzaakt door oorlogen, onrust veroorzaakt door religieuze dreigingen, onrust in de harten van veel mensen – dit alles bepaalt onze tijd. Maar God zij dank: Hij geeft iedereen die zijn vertrouwen op Hem en Zijn Zoon Jezus Christus stelt nu al vrede van hart en geweten – en een plaats in Zijn eeuwige rustplaats in de toekomst.

Micha 2 vers 10:
“Sta op en ga weg, want dit is niet het land van de rust.”

De hemel – voor ons een oord van rust

 

Voor de Israëlieten was Jeruzalem de rustplaats waar God Zijn zegen had beloofd. Deze plaats moesten de Joden in die tijd bezoeken. God liet hen dit weten door de profeet Micha. Maar kunnen we deze woorden niet ook op ons toepassen – op de hemel en de tijd dat we bij de Heer Jezus zullen zijn in het huis van de Vader (Joh. 14:2,3)? Dan zullen we werkelijk tot rust komen, de rust ingaan waarnaar we zo verlangd hebben (2 Thess. 1:7; Hebr. 4:1,10,11). Deze aarde is geen plaats rustoord voor ons. We lezen wel over een rust van het geweten, waarvan elke wedergeboren christen die zijn schuld bij de Heer Jezus heeft gebracht nu al kan genieten (Matth. 11:28). Evenzo lezen we over een rust voor onze ziel (Matth. 11:29) – dat is vrede in de omstandigheden van het leven. En zelfs in natuurlijke zin zijn er tijdelijke momenten van rust op deze aarde, die we zonder twijfel nodig hebben (Mark. 6:31; verg. Joh. 11:13). Maar rust in alle opzichten zal alleen dan voor ons komen als we bij onze Heer zijn. Verheug jij je op dat moment?

 

In d’ ongestoorde rust, wanneer we bij U wonen,
zijn al de uwen, Heer, volmaakt U toegewijd.
dan werpen w’aan  Uw voeten de ons gegeven kronen
en wij aanbidden U tot in alle eeuwigheid.
[Henri Rossier]

” Zet u aan Mijn rechterhand …”

In zekere zin is de Heer Jezus al tot rust gekomen. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament lezen we, dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God is gaan zitten (Mark. 16:19; Hebr. 1:3 enz.). Hij deed dit nadat Hij het verlossingswerk op aarde had volbracht (Joh. 17:4). Het feit, dat de Heer ging zitten getuigt van het feit dat Hij tot rust is gekomen van Zijn werken. Hij heeft gedaan wat gedaan moest worden. Hij heeft volledig betaald op Golgotha (Joh. 19:30). Er blijft niets meer over om te doen. Als Mens aan de rechterhand van God wacht de Heer Jezus nu:

  • op het binnenhalen van de vrucht van de arbeid van Zijn ziel, die Hij heeft geleden aan het kruis;
  • op het moment van de opname, wanneer Hij Zijn hemelse Bruid, gemeente tot Zich kan nemen (2 Thess. 3:5); en
  • op het moment, dat God Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten zal neerleggen, wanneer Hij als Messias-Koning op deze aarde erkend zal worden en alle eer zal ontvangen (Ps. 110:1; Hebr. 10:12,13).

Uiteindelijke rust

Maar God zal pas definitief tot rust komen als de eeuwige toestand daar is (verg. 2 Petr. 3:13; Openb. 21). Dan zal er voorgoed een einde zijn gekomen aan de beproeving van de mens, die door alle tijdperken van de verlossing heen is gegaan. Dan zal God alles en in allen zijn. Wat een heerlijk moment! En God zal deze rust delen met ons, Zijn kinderen. Hem komt alle eer hiervoor toe, en aan onze Heer Jezus Christus, die alle zegeningen die we in de eeuwigheid zullen genieten, mogelijk heeft gemaakt door Zijn lijden en sterven aan het kruis!

 

Van de arbeid van Uw ziel, zult U de vrucht ontvangen,
waarvoor U streed aan ’t kruis, door duisternis omhuld;
Uw bruid is dan volmaakt en prijst U met gezangen.
De wensen van Uw hart zijn dan geheel vervuld.
[Henri Rossier]

In de eeuwigheid geen rust!

Maar we willen ook wijzen op het deel van hen die de Heer Jezus in dit leven hebben afgewezen. Over hen staat in Openbaring: “En de rook van hun pijniging stijgt op tot in eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen rust …” (Openb. 14:11a). In eeuwigheid geen rust – hoe verschrikkelijk! Kan er iets ergers zijn dan eeuwig verloren te gaan, eeuwig van God gescheiden te zijn? Maar dit is het gevolg voor IEDEREEN die het evangelie van genade in deze tijd verwerpt. Daarom: Maak er vandaag nog ernst mee en breng je schuld naar de Heer Jezus Christus, zodat ook jij op een dag eeuwige rust in Zijn aanwezigheid kunt ervaren en genieten!

 

“Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis” (2 Kor. 6:2b).

 

Sascha Bastian, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW