7 maanden geleden

Door en voor God zó geliefd …

Johannes 3 vers 16 en 17:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

Bijna iedereen heeft gehoord van Johannes 3 vers 16. Dit vers is een van de meest geliefde en meest gememoriseerde Bijbelverzen aller tijden. Het wordt onderwezen op zondagsscholen, te zien op sportevenementen en zelfs op T-shirts. Hoewel het misschien algemeen bekend is en door veel jong en oud wordt geciteerd, laten we even stilstaan bij de diepte van dit vers. Hier zien we de grootste liefde ooit gemanifesteerd. Van alle geschenken die ooit zijn gegeven, is er geen enkele te vergelijken met toen God Zijn eniggeboren Zoon gaf!

Het helpt om het vers te lezen in de context van waar het in Johannes 3 staat. De Heer Jezus sprak over de nieuwe geboorte met een man die zijn hele leven religieus was geweest. Deze man Nicodémus was de leraar in Israël (Joh. 3:10), toch had hij de nieuwe geboorte nodig. Dit is een geestelijke geboorte die alleen God kan voortbrengen; het komt van Hem als een geschenk en is verpakt in de Persoon van Zijn eniggeboren Zoon!

Om Nicodémus te helpen het te begrijpen, gebruikt de Heer een illustratie uit het Oude Testament van toen slangen het kamp binnenkwamen en de mensen beten vanwege hun ongehoorzame hart. God had Mozes opgedragen een koperen slang te maken en deze op een paal te plaatsen, zodat iedereen hem kon zien. Iedereen die zich omdraaide en naar de koperen slang keek die op de paal hing, werd gered. De Heer Jezus zei: “En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, <niet verloren gaat maar> eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

De Heer Jezus gebruikte wat er in Numeri 21 met de kinderen van Israël gebeurde als een illustratie van Gods heiligheid en Zijn genade en liefde. Zijn heiligheid stuurde slangen naar de opstandige Israëlieten die ongehoorzaam waren geweest tegen hun God. Maar Zijn genade en liefde voorzagen in een oplossing voor hun situatie. Terwijl deze giftige slangen hen beten, hoefden ze alleen maar naar de koperen slang te kijken die de Heer Mozes liet maken. Wie naar deze slang opkeek, leefde, en wie dat niet deed, was al veroordeeld. Dit was de voorziening van de Heer om hen te redden.

De Heer Jezus gebruikte deze geschiedenis om aan te tonen waarom God Zijn Zoon naar de wereld zond – niet om het te veroordelen, maar om ervoor te zorgen dat wij door Hem (Jezus Christus) gered zouden kunnen worden. Het was God die Zichzelf aan ons openbaarde: “dat Christus voor ons gestorven is [hierin], toen wij nog zondaars waren” (Rom. 5:8). In de geschiedenis van Johannes 3 lezen we verder: “Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; <maar> wie niet gelooft is al geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken boos” (Joh. 3:18-19)

Het grootste liefdesgeschenk dat ooit werd gegeven, was toen God Zijn Zoon, de Heer Jezus, naar de wereld zond om de mensheid te redden die gebeten was door het gif van de zonde en al veroordeeld was. Hij zond Zijn Zoon die in onze plaats aan het kruis zou lijden: “want ook Christus heeft eenmaal voor [de] zonden geleden, [de] Rechtvaardige voor [de] onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3:18).

Johannes 3 eindigt met nog een herinnering aan Gods grote geschenk, dat wordt aangeboden aan een ieder die gelooft in de Zoon die gekomen is. In vers 36 lezen we: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is [1], zal [het] leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”

God is Heilig en heeft de zonde in het vlees veroordeeld toen Hij “Zijn eigen Zoon zond in een [gedaante] gelijk aan het vlees van [de] de zonde en voor [de] zonde” (Rom. 8:3). Tegelijkertijd liet Hij de grootste daad van liefde zien en gaf Hij het grootste geschenk, dat iemand maar kon schenken! Heb jij Zijn geschenk van verlossing al ontvangen?

 

NOOT:

1. Of ‘wie niet gelooft in de Zoon.’

 

Tim Hadley; © anchors for life

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW