2 jaar geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (07)

Johannes 14 vers 1-3:
1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

De plaats is bereid

 

Wij hebben al gezien, dat het Vaderhuis de eeuwige verblijfplaats is van de drie-enige God. Zo eeuwig als de Vader is ook het huis van de Vader. Maar hier spreekt de Zoon ervan, dat Hij zou heengaan om ons daar een plaats te bereiden. Wat bedoelt Hij daarmee? Velen denken aan Golgotha, waar Hij het verlossingswerk voor ons volbracht heeft. En het is ook waar, dat er zonder verlossing geen plaats voor ons zou zijn in het huis van de Vader. Golgotha was absoluut noodzakelijk, want hoe zouden wij daar in de onmiddellijke tegenwoordigheid van God kunnen vertoeven zonder vergeving, zonder vrede met God, zonder verzoening, zonder rechtvaardiging, zonder eeuwig leven? Maar Hem zij dank, dat Hij gekomen is, dat Hij geleden heeft, “de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen” (1 Petr. 3,18), opdat wij volkomen geschikt zouden zijn om in het huis van Zijn Vader binnen te gaan.

Maar wanneer Hij hier spreekt over heengaan om ons een plaats te bereiden, dan is dat Zijn heengaan naar de Vader. Door Zijn terugkeer als Mens in het huis van Zijn vader heeft Hij de plaats bereid. Het huis van Zijn Vader is nu de woonplaats van een verheerlijkte Jezus. En Hij ging daar niet heen om weer alleen te zijn met Zijn Vader, hoezeer Hij daar ook naar uitkeek (verg. Joh 14:28; Hebr. 12:2); nee, Hij ging voor ons daarheen, om het Vaderhuis tot een woning voor de Zijnen te maken.

Het is dus op Hem van toepassing in de hoogste zin: “Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem” (Gen. 2:18). De Vader heeft Zijn Zoon een metgezel gegeven die bij Hem past, want zij heeft Zijn leven. En nu is Hij de enige Mens in het huis van de Vader (in die zin nog alleen) en wacht op de Zijnen, voor wie Hij op Golgotha zijn leven heeft afgelegd, om tot Hem te komen om samen met Hem het huis van Zijn Vader te bewonen.

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.03.2015

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW