5 jaar geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).

Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die tegenwoordig bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit brengt ongetwijfeld enorme veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God vermeldt er op dit punt slechts één, die verwijst naar de aarde: “de zee was niet meer”.

Deze uitspraak kan men letterlijk nemen, want enkele verzen ervoor wordt ook in materiële betekenis van de zee gesproken (hfdst. 20:13). De zee is vandaag kenmerkend voor deze aarde, die “uit water bestaat” (2 Petr. 3:5). Zonder de zee is vandaag geen leven op aarde mogelijk. Maar God zal compleet nieuwe omstandigheden scheppen – verhoudingen die niet meer zullen veranderen en die voor de veranderde lichamen van de heiligen de geschikte levensvoorwaarden zullen zijn.1

De nieuwe aarde zal het eeuwige tafereel van geluk en zegen zijn van ontelbare verlosten. De uitspraak, dat de zee niet meer zal zijn, is tegelijk ook symbolische taal. We zullen er zeven punten mee verbinden. De zee spreekt van …

… Dood

De kolkende zee heeft al miljoenen mensen gedood. Het is dus geen toeval dat in Openbaring 20 vers 13 de zee uitdrukkelijk wordt genoemd als plaats, waar doden zijn. Maar de dood zal weggedaan worden. Als de zonde, vanwege het werk van de Heer Jezus, uit de kosmos verdwenen zal zijn (Joh. 1:29), zal ook het loon van de zonde, de dood, daar geen plaats meer hebben. “… en de dood zal niet meer zijn” (Openb. 21:4) – een heerlijk vooruitzicht voor ons, die vandaag nog door het “dal vol schaduw van de dood” (verg. Ps. 23:4) gaan!

… Onreinheid

De zee woelt modder en slijk op en schuimt schandelijkheden op (Jes. 57:20; Judas :13). Dat illustreert treffend de toestand van de huidige wereld, die vol is van het vuil van de zonde. Nog steeds worden de zielen van de rechtvaardigen door deze “vuiligheid” gekweld , maar in de nieuwe schepping zal geen spoor van onreinheid worden gevonden. Gerechtigheid zal in haar wonen; alles zal rein en heilig zijn en overeenstemmen met de nieuwe natuur. Dit betekent een onverstoorde vreugde voor alle rechtvaardigen.

… Onrust

De zee is voortdurend in beweging; het kan niet rustig zijn (Jes. 57:20, Jer. 49:23). De mens in deze wereld is kort van dagen en verzadigd van onrust (Job 14:1). En deze rusteloosheid kan ook in het hart van de gelovige sluipen en uitgroeien tot een zenuwslopend probleem (Psalm 77:4-5). Maar – heerlijke waarheid! – in Gods grote eeuwigheid is geen onrust meer. De verlosten zullen worden vervuld met diepe vrede, die nooit meer zal wankelen.

… Verdrukking

De deinende en bruisende zee brengt mensen in nood (zie Luk.21:25). En er zijn veel verdrukkingen in deze wereld, vooral voor discipelen van de Heer Jezus (Joh. 16:33). Eén ding is zeker, dat geen enkele gelovige zal worden gespaard, omdat we door vele verdrukkingen moeten gaan in het koninkrijk van God. Maar het staat ook vast, dat we eenmaal dáár zullen zijn, waar geen verdrukkingen ons meer zullen bereiken!

… Angst

De zee brengt mensen in benauwdheid en het veroorzaakt ook angst in hun hart (zie Zach. 10:11). Aan de ene kant ervoer Paulus verdrukkingen van buitenaf en aan de andere kant van binnen uit angsten. Maar verdrukking noch benauwdheid kan ons scheiden van de liefde van God (Rom. 8:35). En God zal ons in Zijn liefde naar de plaats brengen, waar geen angst onze harten meer kan bemachtigen.

… Ongeordend

De zee kan niet worden getemd – daarom is het een beeld van volkenmassa’s, die geen goddelijke orde erkennen (Dan. 7:3; Openb. 13:1). We zien dat mensen de laatste dagen steeds minder bereid zijn, om zich aan God en Zijn goede geboden te onderwerpen. De bittere gevolgen ervan kruisen dagelijks onze weg. Maar op de “dag van God” (2 Petr. 3:12) zal geen enkele menselijke tegenstand zich meer roeren en zal alles volledig in harmonie zijn met de goede God – tot zegen van het schepsel.

… Scheiding

De zee scheidt land en mensen van elkaar. Daarom zijn er vandaag belemmeringen en barrières, die de gemeenschap van gelovigen beperken of zelfs onmogelijk maken. We mogen ons echter verheugen, dat we eenmaal ongehinderd gemeenschap hebben met elkaar. Het woord “scheiding” is in het vocabulaire van Gods nieuwe schepping niet te vinden.

“De zee is niet meer” – een verreikende en geweldige gedachte!

 

Voetnoot:
1. Op de nieuwe aarde zullen alle gelovigen leven, die niet tot de gemeente behoren. Dat, wat zij daar genieten, mogen we ook op ons betrekken, omdat de gemeente als de tabernakel van God ook op aarde zal zijn (Openb. 21:3).

Online in het Duits sinds 07.01.2007.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW