2 jaar geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).

 

Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die momenteel bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat brengt ongetwijfeld grote veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God noemt op dit punt maar één ding, dat betrekking heeft op de aarde: “De zee was niet meer”.

Deze uitspraak kan men letterlijk nemen, omdat er enkele verzen eerder ook sprake is van de zee in materiële zin (Openb. 20:13). Tegenwoordig is de zee kenmerkend voor deze aarde, die “uit water en door water bestaat” (2 Petr. 3:5). Zonder de zee is er vandaag geen leven op aarde mogelijk. Maar God zal volledig nieuwe omstandigheden scheppen – omstandigheden die niet meer zullen veranderen en die voor de veranderde lichamen van de heiligen absoluut geschikte levensomstandigheden zullen zijn.1

De nieuwe aarde zal het eeuwige toneel van het geluk en de zegeningen van ontelbare verlosten zijn. De uitspraak dat de zee er niet meer zal zijn, is tegelijk ook symbolische taal. We willen er zeven punten mee verbinden. De zee spreekt van …

… Dood

De woeste zee heeft miljoenen de dood in getrokken. Het is dus geen toeval, dat Openbaring 20 vers 13 uitdrukkelijk de zee noemt als de plaats, waar de doden zijn. Maar de dood zal worden afgeschaft. Als de zonde uit de kosmos verdwijnt vanwege het werk van de Heer Jezus (Joh. 1:29), zal het loon van de zonde, de dood, daar ook geen plaats meer hebben. “En de dood zal niet meer zijn” (Openb. 21:4) – een prachtig vooruitzicht voor ons, nu we nog steeds door een “dal vol schaduw van de dood” gaan! (Ps. 23:4a)

… Onreinheid

De zee woelt modder en slijk op en schuimt schandelijkheden op (Jes. 57:20; Jud. 13). Dit illustreert treffend de toestand van de huidige wereld, die vol is van de vuiligheid van de zonde. De zielen van de rechtvaardigen worden nog steeds door deze “vuiligheid” gekweld, maar in de nieuwe schepping zal geen spoor van onreinheid gevonden worden. Gerechtigheid zal erin wonen; alles zal rein en heilig zijn en overeenstemmen met de nieuwe natuur. Dat zal onvervalste vreugde voor alle rechtvaardigen betekenen.

… Onrust

De zee is altijd in beweging; het kan niet rustig zijn (Jes. 57:20; Jer. 49:23). De mens in deze wereld heeft weinig dagen en is vol rusteloosheid (Job 14:1). En deze rusteloosheid kan ook het hart van de gelovige binnensluipen en uitgroeien tot een zenuwslopend probleem (Ps. 77:4). Maar – o, wat een heerlijke waarheid! – in Gods grote eeuwigheid is er geen onrust meer. De verlosten zullen met een diepe vrede vervuld zijn, die nooit meer wankelen kan.

… Verdrukking?

De golvende en bruisende zee brengt mensen in nood (verg. Luk. 21:25). En beproevingen zijn er in overvloed in deze wereld, vooral voor discipelen van de Heer Jezus (Joh. 16:33). Vast staat, dat geen enkele gelovige dit bespaard blijft, omdat we door vele beproevingen heen het koninkrijk van God moeten binnengaan. Maar het staat ook vast, dat we eens dáár zullen zijn, waar geen nood meer ons zal bereiken!

… Angst

De zee bezorgt de mensen problemen en veroorzaakt ook angst in hun hart (verg. Zach. 10:11). Paulus ervoer ook enerzijds ontberingen van buitenaf en anderzijds bezorgdheid van binnenuit. Maar verdrukking noch benauwdheid kunnen ons scheiden van de liefde van God (Rom. 8:35). En God zal ons in Zijn liefde naar de plaats brengen, waar angst ons hart niet meer kan veroveren.

… Wanorde

De zee kan niet worden getemd – daarom is het een beeld van wilde massa’s mensen, die geen enkele goddelijke orde erkennen (Dan. 7:3; Openb. 13:1). We zien dat de mensen in de laatste dagen steeds minder bereid zijn, zich aan God en Zijn goede geboden te onderwerpen. De bittere gevolgen hiervan komen elke dag op ons pad. Maar op de “dag van God” zal er geen menselijke weerstand meer zijn en zal alles volledig met de goede God in overeenstemming zijn – tot zegen van het schepsel.

… Afscheiding

De zee scheidt land en mensen. Dienovereenkomstig zijn er vandaag de dag scheidsmuren en barrières, die de gemeenschap van de gelovigen beperken of zelfs onmogelijk maken. We kunnen ons echter verheugen, dat we eens ongehinderd met elkaar kunnen omgaan. Het woord “afscheiding” komt niet voor in het vocabulaire van Gods nieuwe schepping.

“De zee is niet meer” – een verreikende en geweldige gedachte!

 

VOETNOOT:
1. Op de nieuwe aarde zullen alle gelovigen leven, die niet tot de gemeente behoren. Wat ze daar genieten, mogen we ook op onszelf betrekken, want de gemeente zal ook op aarde zijn als Gods tabernakel (Openb. 21:3).

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 07.01.2007.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW