2 jaar geleden

De wedloop lopen …

 

Leestijd: 9 minuten

Voorbereiding op de wedloop

Als we denken aan de voorbereiding op de wedloop, dan bedoelen we: “Wat is er nodig om goed te kunnen lopen voor Christus?” In gedachten houdend dat vaak is gezegd dat de christelijke wedloop geen sprint is, het is een marathon.” Dus, de vraag is hoe bereid je je voor op een marathon? Het begint met een goede toewijding en leidt tot een serieuze training, met inbegrip van een speciaal dieet, terwijl je je ogen gericht houdt op de prijs met een zekere hoop.

Een sterke toewijding nodig

Mijn vader zei altijd: “Als iets de moeite waard is om te hebben, is het de moeite waard om voor te werken!” Dus het eerste wat we moeten leren over de Christelijke wedloop is dat toewijding vereist is! Het woord toewijding betekent: “de eigenschap of toestand van toewijding aan een zaak of een activiteit, een verbintenis of verplichting die de vrijheid van handelen beperkt”. De Heer Jezus geeft ons een definitie van toewijding in Lukas 14 vers 28-30: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten zitten berekenen, of hij wel [genoeg] heeft om hem te voltooien? opdat niet misschien, wanneer hij een fundament heeft gelegd en hij niet in staat is het [werk] tot een einde te brengen, allen die het zien, hem beginnen te spotten en zeggen: Deze mens begon te bouwen en was niet in staat het tot een einde te brengen”? Wij moeten de kosten berekenen van een waarachtige navolging van Christus.

In onze huidige maatschappij is er een druk van ouders en vele anderen om ervoor te zorgen, dat iedereen zich een winnaar voelt, zodat de gevoelens van het kind niet gekwetst worden, maar om de prijs te winnen moet je er hard voor werken en dat vergt toewijding! In de Christelijke wedloop zal het een sterke toewijding vergen om met het Woord van God bezig te zijn en het Woord van God in je te krijgen! Maak een speciale tijd gedurende de dag om tijd met de Heer door te brengen in het Woord en in gebed. Een succesvolle basketballer leeft in de sportschool, een succesvolle voetballer leeft in de krachttraining, en een succesvolle hardloper leeft om te rennen! Als we willen slagen in de Christelijke wedloop moeten we uit dit Boek (de Bijbel) leven en dit Boek moet in ons leven!

Een van de dingen die een topsporter echt kenmerkt is zijn hart! Zijn wil om te winnen! Zijn vastberadenheid om de prijs te betalen, ongeacht de prijs! De Heer is op zoek naar mannen en vrouwen met een hart dat helemaal aan Hem is verkocht. Markus 10 vers 17-25 vertelt het verhaal van de rijke jonge heerser die de Heer Jezus vroeg hoe hij het eeuwige leven kon beërven. De Heer zei hem, dat hij zijn bezittingen moest gaan verkopen, het geld aan de armen moest geven en Hem dan moest volgen. Het gezicht van de jonge man betrok, en hij liep weg van Christus. Hij wilde eeuwig leven, maar de Heer wilde meer van hem, Hij wilde de totale toewijding van de man, die hij niet bereid was te geven. Hij was niet bereid zich aan Christus over te geven!

Het woord “overgave” wordt gedefinieerd als: “zich overgeven, opgeven of overleveren, onderwerpen, afzien, loslaten, afstaan, afstand doen, of capituleren.” In sommige vertalingen komt het woord “overgave” niet voor, maar worden in plaats daarvan de begrippen als “gehoorzamen” (Rom. 6:16-19) of “zich onderwerpen” (Jak. 4:7) gebruikt. Om je hart, lichaam en ziel aan God over te geven, moet je bereid zijn je over te geven aan de soevereine aanspraak van een rechtvaardig God. Paulus had zijn leven jaren eerder aan Christus overgegeven (Hand. 9), maar kon vele jaren later zeggen: “Want te leven is voor mij Christus” (Fil. 1:21)! Hij herinnert ons eraan, dat ons leven bij Christus verborgen is en dat Christus ons leven is, daarom zegt hij uw genegenheid (uw gedachten) op de dingen te richten die boven zijn! (Kol. 3:2-4).

Het lopen van de christelijke wedloop begint in het hart met een sterke toewijding aan Jezus Christus, aan Zijn woord en die toewijding wordt sterker naarmate wij tijd met Hem doorbrengen in Zijn Woord en met Hem spreken in gebed!

Een speciaal dieet is vereist

We noemen het belang van het Woord van God in het leven van een toegewijd christen, maar we willen kijken naar het dieet van de christen!  Paulus herinnerde de jonge Timotheüs hieraan toen hij hem erop wees “opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer” (1 Tim. 4:6). Petrus benadrukte dit toen hij schreef: “Verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk [van het woord], opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis” (1 Petr. 2:2). Paulus verwees naar het Woord van God als melk en voedsel (1 Kor. 3:2). David zei: “Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond” (Ps. 119:103)! Jeremia schreef: “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woorden was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart” (Jer. 15:16). De Heer Jezus verklaarde: “Niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door [de] mond van God uitgaat” (Matth. 4:4). Als wij geloven dat de gehele Schrift door God is ingegeven, dat wil zeggen dat zij door God is uitgeademd en uit de mond van God is voortgekomen, dan moeten wij ernaar hongeren. Hoe voeden wij ons met Zijn Woord? Ik zou vijf manieren willen voorstellen.

Beheers het Woord – Paulus zei tegen Timoteüs: “Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het Woord van de waarheid recht snijdt” (2 Tim. 2:15). We moeten een strategie hebben om het Woord van God te bestuderen, een dagelijks schema en wanneer we het Woord van God openen, vragen of Hij onze ogen wil openen, zodat we wonderlijke dingen uit Zijn Woord mogen aanschouwen (Ps. 119:18).

Het Woord hoog achten – Dit doen we door de autoriteit ervan in ons leven te erkennen. Het Woord hoogachten is niet alleen het Woord lezen, maar het ook gehoorzamen, het Woord van God de voorrang geven in ons leven door “Laat het Woord van Christus rijkelijk in u wonen” (Kol. 3:16).

Het Woord in herinnering brengen – David kon zeggen: “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig” (Ps. 119:11). Het Woord van God uit het hoofd leren is zo’n belangrijke discipline in het christelijk leven. Kleine kaartjes maken met verzen erop en er gedurende de hele dag naar kijken! Het onthouden van verzen stelt de Heilige Geest in staat om het Woord te gebruiken om ons te sterken voor bepaalde tijden waarin we de hulp nodig zouden kunnen hebben! Denk aan hoe de Heer Jezus het Woord van God gebruikte toen Satan Hem verleidde. Drie keer kon onze Heer zeggen: “Er staat (eveneens) geschreven” (Matth. 4:4,7,10)!

Het Woord overdenken – Het woord overdenken betekent niet, dat je met je benen over elkaar zit te neuriën. Het woord betekent eigenlijk een koe die de hele dag zit te herkauwen. Een beetje kauwen en het dan doorslikken, het dan weer naar boven brengen om er nog wat meer op te kauwen alvorens het weer te verteren en dit proces steeds weer te herhalen. Dit is wat we moeten doen met een vers gedurende de dag! David zei: “… overdacht Uw dienaar Uw verordeningen … Geef mij inzicht in de weg van Uw bevelen, dan zal ik Uw wonderen overdenken” (Ps. 119:23,27).

Verkondig het Woord – Wij moeten het Woord van God door ons heen laten stromen in de levens van anderen. Dit is niet zozeer het verbaal overbrengen van het Woord als wel het uitleven ervan en het dienen van anderen als dienaren van de verzoening (2 Kor. 5:18). Het Woord van God moet een natuurlijk deel van ons worden en overvloeien in ons schoolleven, ons werkleven, onze vrijetijdsbesteding en elk ander aspect (Ef. 4:12). Als we ons op deze vijf gebieden voeden met het Woord, zullen we sterk worden en klaar zijn om de wedloop te lopen die voor ons ligt!

Een serieuze opleiding

De apostel Paulus vermeldt dit op verschillende plaatsen in verband met het lopen van de wedloop van het christelijk leven. Tot de Korinthiërs zei hij: “Weet u niet, dat zij die in [de] renbaan lopen, maar één de prijs ontvangt? Loopt zo, dat u die verkrijgt. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. Ik loop daarom zo, niet als in onzekerheid; zo boks ik, niet alsof ik in [de] lucht sla;  maar ik kastijd1 mijn lichaam en breng het tot slavernij, om niet, nadat ik anderen heb gepredikt, zelf verwerpelijk te worden” (1 Kor. 9:24-27).

Onthouding (vs. 25): Let op het woord gematigd betekent zelfbeheersing, of om onthouding beoefenen. Het gaat hier om zelfverloochening, dat wil zeggen je onthouden van bepaalde dingen, niet persé slechte dingen, maar kiezen voor betere dingen die je zullen helpen een betere loper te zijn! Dit betekent dat je zelfbeheersing moet hebben in geest en lichaam! De NIV2 vertaling zegt: “Everyone who competes in the games goes into strict training!” – (“Iedereen die meedoet aan de spelen gaat in strenge training!”). Als hardlopers in de wedloop van het christelijk leven moeten wij elke last en zonde die ons zou kunnen afremmen, afleggen (Hebr. 12:1) en met volharding de wedloop lopen!

Er zijn dingen die voor ons als christen misschien geoorloofd zijn om te doen, maar die misschien niet bevorderlijk voor ons zijn. Ze zullen oorzaak zijn, dat ik de race die voor me ligt, niet zo goed kan lopen als ik zou kunnen!

Beslistheid (vs. 26): Paulus zegt: ik wil niet in onzekerheid lopen en alleen maar vechten door in de lucht te slaan. Ik wil gericht blijven op de prijs! Hij wilde op koers blijven! Luister maar naar Filippi 3 vers 12-14: “Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben; maar ik jaag ernaar, of ik het ook mocht grijpen, omdat ik door Christus <Jezus> ook begrepen3 ben. Broeders, ik houd het er niet voor, het zelf gegrepen te hebben, maar één ding [doe ik]: terwijl ik vergeet wat achter is en mij uitstrek naar wat vóór is, jaag ik in de richting van [het] doel, naar de prijs van de hemelse4 roeping van God in Christus Jezus.” Hier in ons vers verandert Paulus zijn vergelijking in die van een bokser en zegt, dat ik niet wil schaduwboksen, in de lucht slaan en het doel missen, ik wil dat elke slag het doelwit raakt.

Discipline (vs. 27): Paulus stelde zich, zoals elke goede atleet, de uitdaging om zijn lichaam te disciplineren en het te onderwerpen. Het woord discipline in dit vers betekent volhouden tot het punt van vermoeidheid. Discipline heeft hier niet te maken met wat we onszelf ontzeggen, maar waar we ons aan onderwerpen, hoe ver we onszelf dwingen. Luister hoe ver Paulus wilde gaan: “En nu, zie, gebonden in de geest reis ik  naar Jeruzalem, zonder te weten wat mij daar zal ontmoeten, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij gevangenschap en verdrukking wachten. Maar ik reken mijn leven mij niet als kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop volbreng en de bediening die ik van de Heer Jezus heb ontvangen, om het evangelie van de genade van God te betuigen” (Hand. 20:22-24, lees 2 Kor. 11 voor meer). Paulus gaf dit idee door aan Timotheüs en zei: “Verwerp echter de ongoddelijke oude-vrouwenfabels. Oefen je echter in de godsvrucht. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij [de] belofte heeft van het tegenwoordige en het toekomstige leven” (1 Tim. 4:7-8). Het woord oefening hier is discipline, het is waar we ons Engelse woord sportschool vandaan hebben. Als we een succesvol atleet willen zijn, moeten we naar de sportschool gaan, we moeten onszelf discipline bijbrengen.

Ik heb 15 jaar basketbal getraind. We hadden de jongens constant in de sportzaal, soms de hele dag voor speciale trainingsactiviteiten! We hielden wedstrijden en kampen en bij deze wedstrijden hadden we verschillende oefenplaatsen waar de jongens gedurende een bepaalde tijd moesten werken voordat het fluitsignaal zou klinken! Ik zou graag een aantal geestelijke trainingsstations aan ons willen voorstellen wanneer wij deze geestelijke discipline beoefenen om betere hardlopers te worden.

De ruimte voor gewichtheffen – deze ruimte is om het lichaam van de atleet op te bouwen. Het is om hem of haar sterk te maken, en hun spieren te verstevigen. Het was om hen lichamelijk op te bouwen. Als gelovigen instrueert Judas ons als volgt: “… terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof” (Judas 1:20). Dit gebeurt door gebruik te maken van de gewichten van het Woord van God. Luister naar Handelingen 20 vers 32: “En nu draag ik u op aan God en aan het woord van Zijn genade, die machtig is u op te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.” Wanneer het Woord van God wordt onderwezen en gepredikt, worden heiligen samen opgebouwd (Ef. 4:11-12).

De behendigheidszaal – is een plaats waar je lichaamscontrole, hand-oog coördinatie, behendigheid en snelheid ontwikkelt! Touwtje springen, ladder rennen, tennisballen vangen, en nog veel meer. Dit alles om het lichaam van de atleet samen in één richting te laten werken. De Geest van God wil dat onze harten, ogen, lichaam, verstand en voeten in dezelfde richting werken voor de heerlijkheid van God. Mattheüs 22 vers 37 zegt ons: “U zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.” In Hebreeën 12 vers 2 wordt ons gezegd onze ogen op Jezus te richten. Romeinen 12 vers 1 daagt ons uit om ons lichaam als een levend offer te brengen. Onze gedachten moeten ook gericht zijn op wat boven is en niet op wat beneden is (Kol. 3:2). Onze voeten moeten de blijde boodschap aan anderen brengen (Rom. 10:15).

Wind Sprints – Dit was altijd een favoriet! Wind sprints bouwen de longen op om stand te houden en helpt de atleet om snel te zijn! Ons wordt verteld: “Laat ieder mens snel zijn om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn” (Jak. 1:19). Wij moeten zijn zoals de discipelen die snel waren om te gehoorzamen, de Heer riep en zij verlieten onmiddellijk hun netten en volgden de Heer (Mark. 1:18).

Trappen – Dit was een andere manier om het uithoudingsvermogen van de atleet op te bouwen. Toen ik op de middelbare school zat, laadde onze cross-country coach ons allemaal achterin zijn pick-up truck en reed dan 25 kilometer ver, zette ons af en zei: ren terug. Dit was om ons uithoudings-vermogen, doorzettingsvermogen en ons karakter op te bouwen.

Een zekere hoop

Als christenen zijn we allemaal bezig met een lange duurtraining en moeten we niet onderweg helemaal opgeven, we moeten onze ogen gericht houden op de prijs! Paulus vermeldt dit toen hij zei: “Ik dring mij op naar het doel voor de prijs van de opwaartse roeping van God in Christus Jezus.” Wij moeten “onze blik op Jezus richten” terwijl wij lopen en dat als doel hebben aan het einde van onze christelijke wedloop! Op een andere plaats zei Paulus: “Want hiertoe arbeiden en streven wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de Heiland is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen.” (1 Tim. 4:10). Wij zullen later meer spreken over het einde van de wedloop. Maar ik denk aan de woorden van de prediker C.T. Studd: “Slechts één leven, ’t zal spoedig voorbij zijn, alleen wat voor Christus gedaan is, zal blijven.”

Als christenen zijn we allemaal bezig met een lange ‘volhardingstraining’ en moeten we het niet onderweg helemaal opgeven, we moeten onze ogen gericht houden op de prijs! Paulus vermeldt dit toen hij zei: “… jaag ik in de richting van [het] doel, naar de prijs van de hemelse roeping van God in Christus Jezus.” Wij moeten “zien op Jezus” terwijl wij lopen en dat als doel hebben aan het einde van onze christelijke wedloop! Op een andere plaats zei Paulus: “Want hiertoe arbeiden wij en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op [de] levende God, die een Onderhouder5 is van alle mensen, het meest van [de] gelovigen” (1 Tim. 4:10). Wij zullen later meer spreken over het einde van de wedloop. Maar ik denk aan de woorden van de prediker C.T. Studd: “Slechts één leven, ’t zal spoedig voorbij zijn, alleen wat voor Christus gedaan is, zal blijven.”

 

NOTEN:
1. Letterlijk ‘ik beuk,’ doelend op de zware training voor de spelen.
2. NIV-vertaling is de herziene Engelse Vertaling van de NIV Bijbel.
3. ‘gegrepen’ – 4e druk Voorhoeve Vertaling.
4. Letterlijk ‘bovenwaartse.’
5. Elders vertaald met ‘Heiland.’

 

De titel die hierop volgt heet: “Lopen om te winnen”. Deze wordt DV binnenkort geplaatst.

Tim Hadley sr.; © anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 30 mei 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW