2 jaar geleden

De ware wijnstok (4)

Leestijd: 3 minuten

“Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke [rank] die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken” (Joh. 15:2-3).

Deze twee verzen samen zijn zeer interessant! Wat heeft het “wegnemen” van de takken en het snoeien van de ranken te maken met rein zijn?

Het woord voor “wegnemen” (airo, in het Grieks) komt 102 keer voor in het Nieuwe Testament. Op meer dan 40 plaatsen wordt het weergegeven als “tillen” of “opnemen.” In de context tilt de wijngaardenier elke rank van de grond, zodat die vrucht kan dragen!

Dit herinnert ons eraan dat onze natuurlijke omgeving als gelovigen niet deze wereld is, maar dat ons thuis in de hemelse gewesten is, zoals we in de brief aan de Efeziërs leren. Als we dit perspectief verliezen, kunnen we nooit effectieve vruchtdragers zijn, dus we moeten “opgetild” worden, weg van deze aarde en “zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand” (Kol. 3:1-2).

Als een rank op de grond ligt, kunnen lucht en licht er niet zo gemakkelijk bij. Als de zware regens hard op de tak komen, waardoor hij over de grond sleept, wordt hij modderig en beschimmeld, waardoor hij in deze toestand geen nut meer heeft; daarom tilt de wijngaardenier hem uit het vuil omhoog, weg van de aarde!

Wanneer de druk van deze wereld als een zware last op ons wordt, wil onze liefhebbende Vader, de Wijngaardenier, ons optillen, door de Geest van God, het Woord van God en het volk van God.

Hij herinnert ons eraan, dat dit niet ons thuis is. In Zijn Hogepriesterlijk gebed horen wij de Heer Jezus aangrijpend bidden: “… omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben” (Joh. 17:14). Als wij vruchtbare takken willen zijn en effectieve getuigen willen zijn, moeten wij bedenken dat “ons burgerschap1 is in de hemelen, waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland verwachten” (Fil. 3:20).

Onlangs zag ik hoe een man zijn boom snoeide. Hij ging heel voorzichtig met de boom om en behandelde elke tak voorzichtig. Deze man wist waar hij het snoeimes moest neerzetten en hoeveel hij moest afsnijden. Hij kende het verschil tussen het hout aan de takken dat nog leefde en het hout dat geen vrucht kon dragen. Voor velen lijkt het snoeien wreed en verkwistend, maar als de wijngaardenier wist hij precies wat nodig was!

Ranken die geen vruchten dragen, worden drastisch teruggesnoeid.

Ezechiël 15 vers 2 en 3 vertelt ons, dat het hout van de wijnstok nergens goed voor is, het enige doel van de rank was om vruchten te dragen, dus de Wijngaardenier zoekt naar vruchten en als Hij er geen vindt snoeit Hij de takken!

God de Vader, als de goddelijke Wijngaardenier, voert dit werk van snoeien uit in elk van onze levens; voor velen kan deze tuchtiging of training lijken op een kwelling, maar het heeft een doel (Ps. 119:67,71,75). We moeten begrijpen dat dit snoeiproces iets is wat de Vader toedient aan die ranken (gelovigen) die aan Christus, de ware Wijnstok, verbonden zijn. Dit snoeien heeft tot doel ons meer vrucht te laten dragen. Zijn verlangen is dat wij, Zijn kinderen, meer op Zijn eigen Zoon gaan lijken.

Hebreeën 12 vers 5-11 herinnert ons eraan dat wie de Vader liefheeft, Hij tuchtigt en: “Nu schijnt alle tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid  te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid.” Als u het snoeiproces doormaakt, besef dan dat u in de handen bent van een wijze en liefdevolle Vader die weet wat nodig is om u veel vrucht te laten dragen en meer te laten lijken op Zijn gezegende Zoon!

 

NOOT:
1. Dit is het leven, de rechten en de omstandigheden van een burger.

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 6 augustus 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW