2 jaar geleden

De ware wijnstok (3)

Leestijd: 3 minuten

“Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en [elke] rank die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt” (Joh. 15:2)

Wanneer we Johannes 15 zorgvuldig lezen, ontdekken we dat de Heer een vruchtbaar leven verlangt van ieder die aan Hem gehecht is.

Waarom is deze vruchtbaarheid zo belangrijk?

Ten eerste is het een teken van levend geloof. Sommige christenen dragen vrucht, sommige dragen meer vrucht en andere veel vrucht, maar allen behoren vrucht te dragen! Vrucht is het bewijs dat we bij de Wijnstok horen. Het is het natuurlijke en normale resultaat van verbondenheid met Hem.

First, it is a mark of genuine faith. Some Christians bear fruit, some bear more fruit and others much fruit, but all should bear fruit! Fruit is the evidence that we belong to the Vine. It is the natural and normal result of being attach to Him.

Vruchten dragen is belangrijk omdat het de motivatie is achter Gods vorming in ons leven.

In Mattheüs 7 vers 15-20 sprak de Heer Jezus over het kennen van personen aan de vruchten die zij dragen, hetzelfde geldt voor ieder van ons. Mensen zullen weten, dat wij aan de Heer verbonden zijn, wanneer wij de vrucht dragen van liefde jegens elkaar (Joh. 13:35). Men kan ook zeggen, dat vrucht de maat is van onze wandel met de Heer. De apostel Johannes gebruikt het woord ‘blijven’ ongeveer 43 keer in zijn geschriften. Het wordt gebruikt als een gebod, een waarschuwing, als een uitnodiging tot een diepere liefdesrelatie.

Blijven: gehoorzamen, doorgaan, of nabij blijven.

Hebreeën 12 vers 5-11 herinnert ons eraan dat wie de Vader liefheeft, Hij tuchtigt (traint). Hij snoeit de rank, snijdt datgene weg wat hem belemmert vruchtbaar te zijn. De wijngaardenier is nooit dichter bij de rank dan wanneer Hij hem snoeit! Wanneer de Vader ons snoeit (tuchtigt) is het niet om ons te kwetsen, maar om ons te helpen meer vrucht te dragen tot Zijn heerlijkheid!

Vrucht dragen is ook de methode om het leven van anderen in beweging te brengen. Het is altijd in de eerste plaats voor de Vader, maar anderen profiteren van de lieflijke vruchtbaarheid van een leven dat verbonden is met de Wijnstok.

Het Griekse woord voor “vrucht” is “karpos,” en het verwijst naar de vrucht van
wijnstokken of bomen.

In het Oude Testament kan vrucht verwijzen naar kinderen die in het gezin geboren worden. In het geval van het dragen van vruchten voor de christen, betekent het specifiek iets voortbrengen, dat lijkt op wat de eigenschappen van de boom of plant zijn. Bijvoorbeeld, een wijnstok kan druiven voortbrengen en de vrucht die geboren wordt is van dezelfde aard en kwaliteit als de plant waaruit hij voortkomt. Hier in Johannes 15 is het duidelijk dat de Heer Jezus verwacht, dat zij die Hem volgen vrucht dragen en hier in dit hoofdstuk verwijst het naar ons leven dat eer brengt aan de Heer Jezus en aan de Vader.

Als we het Nieuwe Testament doorlezen, leren we over vele soorten vruchten die we geacht worden voort te brengen. De Heilige Geest wil in ieder van ons het Christus-achtige karakter voortbrengen van “liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Gal. 5:22-23). In Romeinen 6 vers 21-22 vraagt Paulus: “Welke vrucht had u dan toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? … Maar nu van de zonde vrijgemaakt en slaven van God geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde [het] eeuwige leven.” Paulus noemt nog een ander soort vrucht in Romeinen 15 vers 26-28 en Filippi 4 vers 15-18, dit zijn de vruchten van het geven en het voorzien in de behoeften van anderen.

De Wijngaardenier verlangt vrucht van alle levens. Deze vrucht komt op vele verschillende manieren. Het zou ons verlangen moeten zijn om Hem te verheerlijken op het terrein van ons leven, zodat we vrucht mogen dragen, meer vrucht, en veel vrucht. Wat werkelijk tot Zijn eer is gedaan, is de vrucht die overblijft!

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 5 augustus 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW