7 maanden geleden

De vrucht van de Geest – lankmoedigheid (4)

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … lankmoedigheid.”

 

De Griekse term voor lankmoedigheid betekent letterlijk “lange lijdzaamheid,” wat betekent, dat het veel tijd kost tot men zijn emoties de vrije loop laat. Lankmoedigheid wordt dus gekenmerkt, dat men geduldig iets verdraagt. Dit kan zowel verwijzen naar volharden in moeilijke omstandigheden als naar het toegeeflijk verdragen van aanvallen van andere mensen.

Sommige verzen uit Spreuken laten het hele scala aan betekenissen van deze eigenschap zien: Spreuken 15 vers 18 contrasteert een geduldig persoon met een driftige persoon; Spreuken 19 vers 11 stelt geduld gelijk aan het “over het hoofd zien” van wangedrag; Spreuken 25 vers 15 met een milde antwoord. Een lankmoedig persoon kan een belediging of onrechtvaardige insinuatie verdragen zonder terug te slaan (2 Sam. 16:11,12). Hij toont geen kortaangebonden karakter.

Voorbeelden van lankmoedigheid uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • De Heer toonde oneindig veel geduld met Judas Iskariot, die Hem drie jaar lang als een huichelaar volgde.
  • De Heer voorspelde Zijn lijden meerdere keren aan de discipelen, hoewel ze het nooit begrepen (bijv. Mark 9:31,32).
  • De Heer stelde de Emmaüsgangers vragen en luisterde lange tijd geduldig, ook al was hun antwoord niet juist (Luk. 24:17-25).
  • De Heer Jezus accepteerde elke klap in zijn gezicht zonder te klagen (verg. Matth. 5:39).
  • De Heer Jezus wreekte Zichzelf niet (Rom. 12:19), maar “gaf het over aan Hem die rechtvaardig oordeelt” (zie 1 Petr. 2:23).
  • De Heer Jezus wordt beschreven als Degene die “als Hij uitscholden werd, niet terugschold, als Hij leed niet dreigde” (1 Petr. 2:23).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 10.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW