6 jaar geleden

De vreugde van de Heer Jezus

Bijbelgedeelten: Psalm 16 vers 8-11; Jeremia 15 vers 16; Mattheüs 13 vers 44; Lukas 15 vers 4-5; Hooglied 3 vers 11.

Heb jij ook niet het verlangen om de Heer Jezus steeds beter te leren kennen? Veel daden en woorden zijn je vast goed bekend. De Bijbel zwijgt echter ook niet over de innerlijke gevoelens van de Heer Jezus. Je hebt je misschien wel eens vaak gedachten gemaakt over het verdriet en de diepe emotionele pijn die Hij vooral voelde op weg naar het kruis; misschien minder over Zijn vreugde. Dit artikel is bedoeld om tot studie van dit blij makende onderwerp te inspireren. 

Mensen van Zijn schepping

We vinden enkele passages in de Bijbel die spreken over de vreugde van God en Zijn Zoon. Wanneer we deze passages lezen, stellen we met verbazing vast, dat Zijn vreugde inderdaad vaak nauw verbonden is met ons, de Zijnen, maar ook in het algemeen met de mensen. Vanaf het allereerste begin van de schepping was Zijn vreugde bij de mensen. Dit vinden we in Spreuken 8 vers 31: “Mijn bron van blijdschap vond Ik bij de mensenkinderen”. En we mogen Spreuken 8 vers 22-31 verstaan als een profetisch woord over de Here Jezus, de Zoon van God. Hij voelde vreugde in het hebben van voorwerpen voor zijn oneindige liefde, schepselen aan wie Hij Zijn gedachten kon overbrengen. Helaas gaven deze Hem lang geen reden tot vreugde.

Ook toen de Heer Jezus op aarde kwam, was het voor Hem een trieste aanblik. Zijn schepselen hadden zich van Hem afgekeerd. Was er nu helemaal geen vreugde meer voor de Mens geworden Zoon van God? Jazeker, de bron van Zijn vreugde toen Hij op aarde was, lag vooral in de gemeenschap met Zijn Vader.

… in de gemeenschap met Zijn Vader

Het hart van de Heer verblijdt Zich en Zijn ziel verheugt Zich, omdat Hij voortdurend Zijn God Zich voor ogen stelde, en omdat Zijn God aan Zijn rechterhand was. Hij vond overvloedige blijdschap in de aanwezigheid van God (Ps. 16:8,11). Het Woord van God en Zijn gedachten waren voor Hem tot vreugde en tot blijdschap in Zijn hart (Jer. 15:16). Het was Zijn bijzondere vreugde om de gemeenschap met Zijn Vader te genieten en Hem te dienen. Hieruit putte Hij de kracht om de weg van lijden te bewandelen, die Zijn Vader Hem liet gaan.

Ook wij kunnen ons hierin herkennen. Want juist deze vreugde die Hij ondervond, omdat Hij de geboden van Zijn Vader bewaarde en van Zijn liefde genieten mocht, zou ook in ons moeten zijn. En onze vreugde zal volkomen worden, als we Zijn geboden houden, in Zijn liefde blijven en dan genieten van gemeenschap met de Zoon en de Vader (Joh. 15:10,11; 1 Joh. 1:3). Wanneer we onszelf als goede dienaren en trouwe rentmeesters van de aan ons toevertrouwde talenten bewijzen, zullen we Zijn vreugde ingaan (Matth 25:21,23). De Heer sluit Zich aan in Zijn vreugde bij Zijn trouwe dienaren die, net als Hij, God de Vader in hun leven gediend hebben. En toch zal Hij hierin ook voorgaan, want Hij heeft altijd de dingen gedaan die de Vader welbehaaglijk zijn (Joh. 8:29), wat niemand van ons van zichzelf beweert. In Psalm 45 vers 8 wordt van de Heer Jezus gezegd: “U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven Uw metgezellen”.

… over de schat in de akker

Nu komt er iets wonderbaars: Ook wij zijn het voorwerp van Zijn vreugde. Toen Hij op de aarde kwam, vond Hij een akker dat van Hem om zo te zeggen gestolen was. Een ander had het in bezit genomen. Maar er was in deze akker een schat verborgen. En toen Hij deze verborgen schat vond, waartoe jij en ik en allen die in Hem geloven behoren mogen, vervulde blijdschap Zijn hart. Het is ondenkbaar voor ons dat Hij zulke blijdschap hebben kan van zulke ellendige en zondige mensen als jij en ik. Hij verkocht zelfs alles wat Hij had om de verborgen schat in de akker te bezitten (Matth. 13:44). Weten wij wat dat betekent? Hij moest om deze akker te verwerven het kruis verdragen – sterven (Hebr. 12:2). Dat was de aankoopprijs van de akker. Wat heeft de Heer eigenlijk in mij gevonden, dat Hij deze prijs betaald heeft?

… over het verloren schaap

Maar daarmee nog niet genoeg. Ook toen de aankoopprijs voor mensen die verloren waren al betaald was, kwamen deze verloren schapen niet alleen terug naar God. Jezus moest elk verloren schaap volgen totdat Hij het vond. Maar “als Hij het vindt, legt Hij het blij op Zijn schouders” (Luk. 15:4,5). Blijdschap is in de hemel over één zondaar die berouw toont, maar vooral verblijdt Zich de goede Herder Zelf, die Zijn eigen leven voor het verloren en op eigenwillige wegen verdwaalde schaap gegeven heeft.

… over Zijn herstelde volk Israël

Er zal in de toekomst een bijzondere “dag van van de blijdschap van zijn hart” zijn (Hoogl. 3:11), wanneer ook Zijn aardse volk Hem als de Messias en de rechtvaardige Heerser zal erkennen. Dat zal een bijzonder ogenblik voor de Heer Jezus zijn, wanneer zij Hem zullen aanschouwen, Die zij doorstoken hebben; en wanneer zij Hem vragen: “Wat betekenen deze wonden aan uw handen?”, dan zal Hij antwoorden: “Dat ik geslagen ben in het huis van hen die Mij liefhebben” (Zach. 12:10; 13:6). Het volk dat Hem toen doorstoken heeft, zal Hem dan liefhebben. Wat een blijdschap voor de Heer! Hij zal Zich verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Zijn volk, Hij zal zwijgen in Zijn liefde (Jes. 65:19; Jer. 32:41; Zef. 3:17).

Hoe wonderbaar: De Zijnen zijn het voorwerp van Zijn vreugde. Wat is het voorwerp van onze vreugde? Kennen wij ook een vreugde die gerelateerd is aan Zijn Persoon? Johannes de Doper wist iets van de vreugde die hij voelde, toen hij de stem van de Heiland hoorde (Luk. 1:44; Joh. 3:29). En de discipelen verblijdden zich toen ze de Heer zagen (Joh. 20:20). Hij verblijdt Zich in ons, verblijden we ons in Hem?

Online in het Duits sinds 20.11.2011.

Marco Leßmann, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW