15 jaar geleden

De tweede zendingsreis van de apostel Paulus (2)

In enkele artikelen begeleiden wij de apostel Paulus op zijn 2e zendingsreis. Ditmaal treffen wij hem in de stad Troas aan, waar het gaat om de vraag langs welke weg de reis verder weg gaat. Over leiding gesproken … een onderwerp dat ons allen als christenen aangaat. We kunnen heel veel leren van de apostel Paulus en zijn reisgenoten. Er zijn voorwaarden verbonden aan de leiding van God in ons leven. Kennen wij die en houden we er rekening mee? Hoe moet ons leven verder gaan? Hoe moeten wij beslissen? Wat is de weg en de wil van de Heer? …

Handelingen 16:6-11:

6. Zij nu doorreisden het land van Frygië en Galatië, terwijl zij door de Heilige Geest werden verhinderd het woord in Asia te spreken; 7. en bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te gaan, en de Geest van Jezus liet het hun niet toe. 8. Toen zij nu Mysië waren voorbij gereisd, kwamen zij in Troas. 9. En Paulus kreeg ‘s nachts een gezicht: een Macedonisch man stond [daar] en smeekte hem aldus: Kom over naar Macedonië en help ons. 10. Toen hij nu het gezicht had gezien, trachtten wij terstond naar Macedonië te reizen, daar wij daaruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. 11. Wij nu voeren van Troas af en liepen recht op Samothráce aan, en [gingen] de volgende [dag] naar Néapolis …

De gelovigen zijn opgezocht en het bezoek van de apostel had bevestiging bewerkt. Maar hoe zal het nu verdergaan? Waarheen moeten Paulus en zijn begeleiders nu verder heengaan? op deze vraag stuiten wij ook vaak. Hoe moet ons leven verder gaan? Hoe moeten wij beslissen? Wat is de weg en de wil van de Heer? In Troas is er goede hulp voor deze vragen!

Randvoorwaarden

Het was voor Paulus en zijn begeleiders volkomen duidelijk dat hun opdracht daaruit bestond, het evangelie te verbreiden en de waarheid te verkondigen. Voor deze opdracht waren zij bereid om al hun energie in te steken. Dat is een eerste belangrijke voorwaarde daarvoor, om de concrete wil van de Heer in een vraag van het leven te onderkennen: de bereidheid Hem helemaal ter beschikking te staan en Zijn wil daadwerkelijk te willen doen. Dat betekent niet, dat iedere gelovige als zendeling wereldreizen ondernemen moet. Ook op school, in de opleiding, in het beroep moeten wij ons helemaal aan de Heer ter beschikking stellen. Alles wat wij doen, mogen wij van harte voor Hem doen. Als wij alleen het eigen succes voor ogen hebben, wordt het moeilijk. Wanneer wij echter bereid zijn, in alles tot eer van de Heer te zijn om Zijn wil daadwerkelijk te doen, is aan een wezenlijke voorwaarde voldaan, om Zijn wil te onderkennen.

God wil graag antwoord geven

God verblijdt Zich over de inzetbereidheid van Zijn dienaars. Hij zag hun vragen naar de juiste weg, en daarop wilde Hij graag een antwoord geven. Ook vandaag geeft God graag antwoord op het oprechte vragen naar Zijn wil. Ook wanneer het je lijkt alsof je lang op een antwoord moet wachten. Hij is een God die aan allen graag geeft en niets verwijt (Jakobus 1:5). Hij zal je nooit alleen laten met je vragen!

God heeft ons Zijn Woord gegeven, en daarin zijn er veel algemene en concrete aanwijzingen voor ons leven. Hij heeft ons ook Zijn Geest gegeven. God de Heilige Geest woont en werkt in elke gelovige, om hem op de weg te leiden, waarop God hem graag hebben wil. Daartoe bedient Hij Zich van verschillende mogelijkheden.

Hoe de Geest van God leidt

Het is zeer interessant in vers 6-9 het herhaalde werken van de Heilige Geest bij Paulus en zijn begeleiders te volgen. Hij verhindert (vers 6) – liet het niet toe (vers 7) – maakt het mogelijk (vers 8) – geeft een aanwijzing in de vorm van een visioen (vers 9).

Zo vermag God ook vandaag dingen te verhinderen en wegen te versperren, om ons op de juiste weg te houden. Dat is voor het moment niet altijd aangenaam. Maar God heeft altijd het beste met ons voor. Dat, wat ons soms als terugslag of mislukking schijnt, kan in de hand van God een middel zijn, om ons op de weg te houden waarop Hij ons zegenen wil.

Gods Geest werkt ook in die vorm, dat Hij dingen niet toelaat. Misschien zijn wij in een probleem of met betrekking tot een beslissing niet rustig. Dan moeten wij wachten! Zeker, het is de Geest van God die ons graag wil leiden. Hij kan en zal rust en vrede op de juiste beslissing geven!

Bloemenschaal 300

De Heilige Geest heeft tweemaal een weg verspert, andere wegen echter open gelaten. Zo zetten Paulus en zijn begeleiders hun reis voort, precies op de weg die niet versperd was. Ook dat is een belangrijk principe voor ons leven. Wij mogen onze wegen in gebed voor God brengen en Hem vertellen, dat wij zijn wil graag doen willen. Dan mogen wij ons erop verlaten, dat Hij onze gedachten leiden zal (Spreuken 16:3). Wanneer wij met Gods hulp een zaak begonnen zijn, verder naar Zijn wil vragen en geen duidelijke aanwijzing daarvoor krijgen de zaak op te geven, dan mogen wij met Gods hulp verder gaan. God zal ons leiden door Zijn Geest. Hij wil graag dat wij met vrede in het hart onze weg gaan en niet onrustig en angstig altijd weer alles aan de orde stellen.

Tenslotte ziet Paulus een nachtgezicht. Dat was een duidelijke aanwijzing van God voor de verdere weg. Op deze manier zal God in de huidige tijd in zeldzame gevallen zijn dienaars leiden. Maar inet minder duidelijk zal Hij spreken – door Zijn Woord, door een toespraak, door een kalenderblaadje, door een bezoek. Of op een andere wijze. En dan geldt, de juiste conclusie te trekken en gehoorzaam te zijn!

Een prachtig samen optrekken

Paulus heeft het nachtgezicht gezien. Samen met zijn begeleiders bespreekt hij nu die zaak. Dat is een prachtige gemeenschap, waarin men de vragen van de gemeenschappelijke arbeid bespreken en de persoonlijke ervaring daartoe uitwisselen kan.

In deze uitwisseling komen de zendelingen tot een besluit. Zij zullen besproken hebben wat het nachtgezicht wel te betekenen had. Zij zullen gebeden hebben. Zij hebben gemerkt, dat God gesproken had en wilden nu het juiste doen. Zo concluderen zij uit alles wat er gebeurd was, dat God hen graag in Europa hebben wilde.

Onder gebed de omstandigheden, de aanwijzingen en het Woord van God overdenken. Misschien met goede en geestelijke vrienden daarover spreken. En dan tot klaarheid komen. Dat is tot op vandaag de weg om de wil van de Heer te onderkennen. Ook toen kwam er geen brief uit de hemel, waarin het schip en het reisdoel in Europa aangegeven waren. Maar er waren vele aanwijzingen en tenslotte een duidelijk resultaat: de zendelingen begaven zich per ommegaande op weg. Direct zochten zij de mogelijkheid om naar Macedonië te reizen.

Zo kwam het evangelie naar Europa. Omdat Paulus en zijn begeleiders inzet toonden, naar de wil van de Heer vroegen en gehoorzaam waren op het moment waar de weg duidelijk was. Voor elke gelovige is het belangrijk de leiding van God praktisch in zijn leven te ervaren.

Christian Rosenthal


“Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken”

Psalm 37:5

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW