1 jaar geleden

De twee unieke kenmerken van het christendom (2)

Schriftgedeelten: Johannes 7 vers 39; 1 Thessalonicensen 4 vers 16;

Romeinen 8 vers 11.

Waarom een ​​uniek kenmerk?

Er zijn vier opvallende feiten die elke christen zou moeten waarderen. Ten eerste het kruis, ten tweede Christus in heerlijkheid, ten derde de aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde en ten vierde de wederkomst van Christus. Het kruis betekent terecht zeer veel voor elke ware christen. De meesten verwachten ook de tweede komst van Christus. Helaas worden de beide middelste feiten echter bijna genegeerd en is hun betekenis bijna verloren gegaan, en toch zijn deze twee centrale feiten de unieke kenmerken van de huidige bedeling.

De gezegende resultaten van het kruis zijn niet beperkt tot het huidige tijdperk. Elke gelovige van elk tijdperk, verleden, heden of toekomst, vindt in het kruis de ware grondslag van elke zegen. Ook de komst van Christus kan niet beperkt worden tot de gelovigen van het huidige tijdperk. Deze geweldige gebeurtenis zal elke gelovige in elke bedeling in een of andere vorm beïnvloeden. Maar de beide ertussen liggende feiten geven het christendom zijn unieke karakter en onderscheiden het christelijke tijdperk van alles, wat daarvoor was en alles, wat daarna komt.

Nog nooit in de geschiedenis van de wereld is het mogelijk geweest te zeggen, en het kan ook nooit meer gezegd worden, dat een Mens in de hemel en een goddelijk Persoon op de aarde is. Deze feiten behoren uitsluitend tot het christelijke tijdperk. Hierop werd de gemeente gebouwd en daardoor wordt zij in stand gehouden. Pas toen Christus als de Opgestane en verhoogde Hoofd verheerlijkt was en de Heilige Geest kwam om de gelovigen tot één lichaam te dopen, kon de gemeente gevormd worden. En op haar weg door deze wereld wordt zij bewaard door Christus in de heerlijkheid en de Heilige Geest op de aarde. Zelfs haar laatste reis van de aarde naar het hemelse thuisland wordt bereikt door de stem van de Mens in de heerlijkheid en de levendmakende kracht van de Heilige Geest op aarde (1 Thess. 4:16; Rom. 8:11).

Wanneer dit dus de unieke kenmerken van het christelijke tijdperk zijn, mag het ons niet verwonderen, als ze het constante doelwit zijn van de aanvallen van de vijand. De duivel weet heel goed, dat als hij deze twee waarheden met succes kan verdoezelen, hij ons alle duidelijkheid over “Christus en de gemeente” kan ontnemen. Het stoort hem niet als we wettisch zijn, volgens een patroon uit een voorbij gegane bedeling, of wanneer we proberen christenen van het duizendjarig rijk te zijn, volgens het patroon van de komende wereld, als hij ons er alleen maar van kan weerhouden om hemelse christenen te zijn naar het plan van God voor de huidige tijd.

De voortdurende vijandigheid van de duivel blijkt altijd uit het feit, dat hij Christus van Zijn heerlijkheid en de gelovigen van hun zegeningen probeert te beroven. Als echter door de genade van God deze twee beide grote feiten erkend worden en onze zielen met kracht zich daaraan vasthouden, dan hebben we de sleutel om het christelijke tijdperk en de waarheid van dat grote geheimenis te begrijpen – Christus en de gemeente.

 

Hamilton Smith; www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 12.05.2010.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW