6 jaar geleden

De transformatie van ons lichaam – een belangrijke voorwaarde

10.03.2017

“… die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht, die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen” (Fil. 3:21).
“… want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2).

Toen de Heer Jezus op aarde was, zei Hij tegen Zijn discipelen: “En als Ik heengegaan ben en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben” (Joh. 14:3). Het vult het hart van de gelovige met vreugde erover na te denken, dat de Heer Jezus zal terugkomen om hen, die Hem in geloof als hun Heer en Heiland aangenomen hebben, tot Zich in het huis van Zijn Vader te brengen. Het is Zijn wens, ja zelfs Zijn wil, om de gelovigen bij Zich te hebben. “Vader, die U Mij hebt gegeven – Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn …” (Joh. 17:24). Echter, vóór het binnenbrengen in het huis van de Vader moet het lichaam van vernedering worden omgevormd. Met het natuurlijke lichaam kunnen we niet in de tegenwoordigheid van God in de hemel binnentreden. Het is door de zonde bezoedeld en aan de ondergang onderworpen. Dit vraagt om een verandering.

Wanneer nu de Heer Jezus als Heiland komen zal, om de gelovigen tot Zich in het huis van Zijn Vader te brengen, zal ons lichaam van vernedering, dat met zwakte, ziekte … te kampen heeft, tot gelijkvormigheid aan Zijn verheerlijkt lichaam omgevormd worden. Dit houdt ook in dat Hij met ons de heerlijkheid delen zal, die Hem door de Vader gegeven is (Joh. 17:22). We zullen dan aan Hem gelijk zijn en niet langer het beeld van de stoffelijke dragen, maar het beeld van de hemelse (1 Kor. 15:49). Voor de omvorming is een grote kracht vereist. Het is de macht waarmee de Heer Jezus alle dingen aan Zich kan onderwerpen. Later zal Hij eens met deze macht de hele schepping aan Zich onderwerpen.

De omvorming van het lichaam zal een belangrijke voorwaarde voor ons in de hemel zijn. In 1 Johannes 3 vers 2, lezen we dat “als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is”. Om de Heer Jezus als verheerlijkte Mens in de hemel te kunnen zien, moeten de lichamen van de gelovigen omgevormd worden – “Hem gelijk zijn”. Het vereist gelijkvormigheid aan Zijn lichaam van heerlijkheid, om Hem te zien zoals Hij is.

Dit is het heerlijke doel van iedere gelovige, de Heer Jezus, zijn Heer en Heiland, als verheerlijkt Mens in het huis van de Vader te zien – zoals Hij is. Dit ogenblik kan elk moment in vervulling gaan, waarbij we van geloof overgaan in aanschouwen. Het zal de eerste maal zijn, dat we Hem met onze ogen zullen zien.

Wanneer wij van het vernederde lichaam tot gelijkvormigheid aan Zijn heerlijk lichaam omgevormd worden, en Hem gelijk zullen zijn, zal de Heer Jezus echter altijd de Eerstgeborene onder vele broeders blijven (Rom. 8:29). Hij zal eeuwig een voorrangspositie bezitten. Dat maakt Hem voor ons alleen maar groter. Ook zullen we God in Zijn absolute zin nooit zien kunnen (1 Tim. 6:16). Maar we zullen in de Heer Jezus God, de Vader, herkennen.

Het feit van de opname van de gelovigen met het heerlijke doel omgevormd te worden, om de Heer Jezus als verheerlijkte Mens te zien, zoals Hij is, moet in ons hart elke dag aanwezig zijn. Over de Thessalonicenzen wordt ons verteld, dat ze na hun bekering de levende God dienden en Zijn Zoon uit de hemel verwachtten (1 Thess. 1:9,10). Ook aan het bovenstaande vers gaat voor: “Want ons burgerschap is in [de] hemelen, waaruit wij ook [de] Heer Jezus Christus als Heiland verwachten” (Fil. 3:20). Moge deze houding van verwachting bij ons realiteit zijn.

Manuel Walter, © Bibelpraxis.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW