2 jaar geleden

De roem van de gelovigen: De rijkdom van het kruis

Leestijd: 6 minuten

Als we denken aan het kruis van Christus, aan Zijn lijden en lijdensweg, rijst een vraag die beantwoord moet worden. Waarom het kruis? Wat is daar tot stand gebracht? Wij kunnen zeggen dat het kruis verwijst naar de zoendood van Christus voor de zonde, maar wat doet het met ons, en wat is de bedoeling voor ons?

God is heilig

Een goed punt voor ons om te beginnen is te erkennen dat God heilig is. God wordt in de Schrift nooit “Liefde, liefde, liefde” genoemd en Hij wordt nooit “Vrede, vrede, vrede” genoemd. Maar Hij wordt aangesproken als “Heilig, heilig, heilig” in Jesaja 6 vers 3! Het woord heilig betekent, wanneer het over God gaat, dat Hij erboven staat, of een klasse apart is, gescheiden van de zonde. Omdat God van nature heilig is, is gerechtigheid zowel Zijn natuur als Zijn maatstaf. Zijn maatstaf is volmaaktheid en één zonde betekent de dood, want het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23). God had de wet als rechtvaardige norm aan de mensheid gegeven en in de eerste drie hoofdstukken van Romeinen leren wij deze rechtvaardigheid, die door een heilig God geëist wordt. In die hoofdstukken leren we van zonde, veroordeling en van de toorn van God. Maar vanaf vers 21 in hoofdstuk drie beginnen we te leren, dat deze gerechtigheid is geopenbaard los van de wet, maar dat zij in overeenstemming is met de wet en de profeten. Wij zouden de wet nooit kunnen houden, maar de wet was niet gegeven om ons rechtvaardig te maken, maar om ons te openbaren dat er niemand rechtvaardig is, ook niet één. De wet was als een röntgenfoto om ons te laten zien dat God heilig is en wij niet! De wet onthult wat het karakter van de mens is. Het staat als een aanklacht tegen ons. Luister naar Paulus in Romeinen 3 vers 9-18: “Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder [de] zonde zijn, zoals geschreven staat: ‘Er is geen rechtvaardige, ook niet één; er is niemand die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; samen zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één’; ‘hun keel is een open graf; met hun tongen plegen zij bedrog’; ‘addergif is onder hun lippen’; ‘hun mond is vol vervloeking en bitterheid’; ‘hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; vernieling en ellende is op hun wegen; en [de] weg van [de] vrede hebben zij niet gekend’; ‘geen vrees voor God staat hun voor  ogen.”

Dat is de aanklacht tegen de mensheid en het vonnis staat in de verzen 19-20: “Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt en de hele wereld strafschuldig1 wordt voor God. Daarom zal op grond van werken van [de] wet geen enkel vlees voor Hem gerechtvaardigd worden; want door [de] wet [komt] kennis van de zonde.”

We staan voor een heilig God, schuldig, hulpeloos en hopeloos! Dit is het antwoord op de vraag: “Waarom het kruis?” Laten we eens kijken naar drie dingen die aan het kruis werden volbracht.

Onze rechtvaardiging

Terugkomend op Romeinen 3 vers 21-5 vers 21 zien we de verlossing die voor ons is voorzien door het werk van het kruis. In dit gedeelte gebruikt Paulus steeds weer de woorden gerechtvaardigd en gerechtigheid. Gerechtvaardigd worden is door God zelf rechtvaardig verklaard worden. Rechtvaardiging is een juridisch begrip waarbij het idee van rechtvaardigheid, eerlijkheid en billijkheid een rol speelt. De Schrift vertelt ons dat het loon van de zonde de dood is en als wij als zondige wezens voor een heilig God eerlijk en rechtvaardig behandeld worden, betekent dit dat wij veroordeling verdienen. Wat we in dit gedeelte van Romeinen leren is, dat gerechtigheid van God komt, los van de wet, getuigend door de wet, maar geopenbaard in de Persoon en het werk van Christus aan het kruis. De gerechtigheid van God wordt aangeboden aan allen die geloven dat Jezus Christus stierf om de straf voor hun zonden aan het kruis te betalen. Geloven is erkennen dat er bij God geen verschil is, allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God!

Paulus vertelt ons verder: “… en worden om niet gerechtvaardigd zijn door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door <het> geloof, in Zijn bloed tot betoning van Zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God; tot betoning van Zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van geloof in Jezus is” (Rom. 3:24-26). God is in staat om ons nu rechtvaardig te verklaren door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis. Want “het loon van de zonde is [de] dood; maar de genadegave van God is [het] eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer” (Rom. 6:23). Paulus zegt het zo in 2 Korinthe 5 vers 21: “Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons [tot] zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

In hoofdstuk vier van Romeinen laat Paulus twee getuigen aan het woord om deze rechtvaardiging te illustreren: Abraham en David. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend (4:3). Dit woord ‘gerekend’ betekent “iemand iets toerekenen, bijschrijven, of op zijn rekening bijschrijven.” Abraham werd gerechtvaardigd door geloof en niet door werken (4:1-8), hij werd gerechtvaardigd door genade en niet door de wet (4:9-17) en hij werd gerechtvaardigd door de kracht van de opstanding en niet door menselijke inspanning (4:18-25).

De gedachte van toerekening, of gerechtigheid die ons wordt toegerekend, wordt meer dan tien keer genoemd in Romeinen 4. Dit is een uiterst belangrijk gedeelte over het werk van de rechtvaardiging.

In Romeinen 5 vers 1-11 gaat Paulus in op de zegeningen van onze rechtvaardiging. Wij hebben vrede met God. We hebben nu toegang tot God. Wij staan in de genade. Wij zijn in staat ons te verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God, zelfs in verdrukking. De hoop die wij hebben stelt nooit teleur. Zijn liefde is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Wij worden bewaard voor de toorn van God, en wij kunnen ons verheugen in God! Dit is de zegening van onze rechtvaardiging die aan het kruis werd volbracht.

Onze Verlossing

Het tweede dat door het werk van Christus tot stand werd gebracht, is onze verlossing. De achtergrond van verlossing wordt gewoonlijk gezien in het licht van slavernij. Verlost worden betekent: vrijgekocht worden van de slavenmarkt van de zonde. Het betekent gekocht te worden tegen een prijs. Verlossing is een bevrijding als gevolg van een losprijs die is betaald; zij die verlost zijn, zijn in het huidige permanente bezit van deze verlossing en vereniging met Christus is het enige middel waardoor verlossing wordt verkregen.

Terug in Romeinen 3 vers 24 lezen we: “worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is.” We leren hier dat onze rechtvaardiging “uit genade” is, dit is de bron van Gods vrije genade jegens ons. Het is door geloof in Christus (Rom. 3:28), en het is door het bloed van de Heer Jezus dat vergoten werd aan het kruis (Rom. 5:9). Deze rechtvaardiging komt door de daad van verlossing aan het kruis! Door deze daad van verlossing zijn wij bevrijd van de straf van onze zonde. Dit wordt voor ons afgebeeld op de grote verzoendag in Leviticus 16; let op de verzen 21-22: “Aäron moet zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moet die op de kop van de bok leggen en hem door de hand van een man, die daarvoor gereedstaat, de woestijn in sturen. Zo draagt de bok al hun ongerechtigheden op zich weg naar een onbewoond gebied. Hij moet dan de bok de woestijn in sturen.” Aan het kruis betaalde de Heer Jezus niet alleen de straf voor onze losprijs van de zonde, Hij verwijderde die straf zo ver als het oosten van het westen is (Ps. 103:12).

Onze verzoening

Wij hebben gelezen in Romeinen 3 vers 25: “Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door <het> geloof, in Zijn bloed tot betoning van Zijn gerechtigheid wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaats gevonden onder de verdraagzaamheid van God.” Dit markeert het derde aspect, dat aan het kruis werd volbracht, onze verzoening. Het woord verzoenen betekent tevreden stellen of gunstig stemmen. God is heilig, hebben we in het begin gezegd. Zijn heiligheid moet bevredigd worden! In Romeinen 1 vers 18 lezen we: “Want toorn van God wordt van [de] hemel geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid bezitten.” Deze toorn moet gestild en Zijn gerechtigheid bevredigd worden. Hoe is dit mogelijk? Het werd volbracht aan het kruis. De schrijver van een lied zei het zo:

Op het Godslam rust mijn ziele,
vol bewond’ring bidt zij aan;
alle, alle mijne zonden,
heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

Zalig rustoord, — zoete vrede
vult mijn hart en blijft het bij.
Hij, in Wie God Zelf kan rusten,
is het rustpunt ook voor mij.

Ruste vond hier mijn geweten;
want Zijn bloed — o heilfontein —
heeft van alle mijne zonden
mij gewassen blank en rein.

Met de vrede Gods in ’t harte
ga ik hier door smart en strijd;
eeuw’ge rust vind ik daarboven
in des Godslams heerlijkheid.

Geestelijke Liederen 128 – J.A. von Poseck

Dit wordt gezien in het verhaal van het Paaslam in Exodus 12. Zodra de kinderen Israëls het bloed op de deurpost hadden aangebracht en naar binnen gingen, waren zij veilig en geborgen! God had verklaard: als Ik het bloed zie, zal Ik voorbijgaan. Zij die door het bloed bedekt waren, waren beveiligd tegen het oordeel van God, maar zij die niet door het bloed van het Lam bedekt waren, ondervonden de toorn van God over zich. Wat een beeld van verzoening! Dit is wat door het bloed van de Heer Jezus Christus aan het kruis werd volbracht.

We zouden kunnen spreken over de verzoening, de vergeving van zonden en de heiliging die het gevolg zijn van het werk aan het kruis. Maar hoe heerlijk is het om onze Heer te horen verklaren: “Het is volbracht!” Neem de tijd om na te denken over alles wat aan het kruis is volbracht, en nadat je daarover hebt nagedacht, neem dan de tijd om de Heer te loven voor de grote dingen die Hij heeft gedaan!

 

NOOT:
1. Letterlijk ‘onder het oordeel,’ dit is in die toestand vervallen.

 

Tim Hadley sr.; © www.anchorsforlife.org

18 augustus 2020.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW