5 jaar geleden

De rechterstoel

Romeinen 14 vers 10-12; 2 Korinthe 5 vers 10

De gedachte aan de rechterstoel van de Heer Jezus lijkt veel gelovigen onbehagen, of zelfs angst, op te roepen. Dit artikel wil ertoe bijdragen, dat ons begrip voor het openbaar worden voor Hem verbeterd wordt, en wij de positieve aspecten van de rechterstoel leren kennen. Zoals met alles wat de Heer ons in onze levens laat meemaken, heeft Hij alleen het beste voor ons op het oog. En als gevolg daarvan zal het openbaar worden voor Hem in onze harten alleen maar lof, dank en aanbidding oproepen. Zo dient ook het verschijnen voor de rechterstoel uiteindelijk de verheerlijking van onze Heer.

Tweemaal in de Bijbel lezen we over de rechterstoel van God of van Christus. Romeinen 14 vers 10-12 zegt: “Want wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden; want er staat geschreven: ‘[Zo waar] Ik leef, zegt [de] Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden”. Zo zal een ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. En in 2 Korinthe 5 vers 10 staat: “Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is [gedaan], naardat hij heeft bedreven, hetzij goed hetzij kwaad”.

Voordat we dieper ingaan op de aangehaalde verzen, kan het nuttig zijn om het verschil te verduidelijken tussen de rechterstoel en andere zittingen van oordeel die in de Bijbel worden vermeld.

Andere zittingen van oordelen in de Bijbel

In Mattheüs 25 vers 31-46 zien we de Heer Jezus “op Zijn troon van heerlijkheid zitten”. Dat oordeel, in tegenstelling tot ons openbaar worden voor de rechterstoel, zal op aarde plaatsvinden. Die oordeelsdag zal aan het begin van het Duizendjarig Rijk worden gehouden. Tegen dat tijdstip zullen we al lang bij onze Heer in de hemel zijn en ongestoord van Zijn aanwezigheid genieten.

Daarentegen zal het oordeel voor de “grote witte troon” (Openb. 20:11-15) aan het einde van het Duizendjarig Rijk plaatsvinden, wat uit de samenhang (context) te zien is. Alleen ongelovigen zullen voor dit oordeel verschijnen; zij zullen hun laatste en verdiende oordeel ontvangen. Het oordeel voor de grote witte troon betreft niet de gelovigen.

Openbaar worden voor de rechterstoel

Ten eerste zien we zowel in Romeinen 14 als in 2 Korinthe 5 dat “wij allen” voor de rechterstoel gesteld worden. Hier is geen uitzondering en geen voorkeur: elke gelovige zal “voor zichzelf” aan God rekenschap geven. Dit maakt duidelijk dat  het verschijnen voor God een zeer persoonlijke zaak is tussen de gelovige en zijn God. Vaak wordt de vraag gesteld of dan andere gelovigen bij deze plechtige scène aanwezig zijn. Deze gedachte is vreemd aan het voorliggende vers. We mogen vasthouden, dat het bij wijze van spreken een samenzijn “onder vier ogen” zal zijn, wanneer we voor de rechterstoel van God verschijnen zullen.

Dit brengt ons tot de vraag: wat betekent ‘openbaar worden’ voor de rechterstoel van Christus? Hier komt Efeze 5 vers 14 ons te hulp voor een beter begrip: “Want het is het licht dat alles openbaar maakt”. In Goddelijk licht verschijnen alle dingen zo, zoals ze in hun ware aard zijn. Niets kan worden verdoezeld, niets wordt overdreven, alles wordt Goddelijk volkomen beoordeeld. Voor God openbaar worden, betekent daarom dat alle dingen van het leven door God moeten worden beoordeeld. Dit betekent echter niet dat nogmaals een oordeel zal worden uitgeoefend. De volgende punten zullen ons helpen dit beter te begrijpen.

Geen oordeel meer voor de gelovigen

Voor de gelovige gaat het bij het openbaar worden voor de rechterstoel op geen enkele wijze om zijn eeuwig geldige redding. Johannes 5 vers 24 maakt ons duidelijk: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in [het] oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven”. De redding van de ziel is definitief en staat eeuwig vast, wanneer iemand in dit leven zijn zonden heeft beleden aan de Heer Jezus en gelooft, dat God het rechtvaardige oordeel over de zonden aan de Plaatsvervanger, de Heer Jezus, voltrokken heeft. Het is voorgoed duidelijk, dat de gelovige nooit meer in het oordeel komen zal. De zekerheid van de gelovige ligt in het werk en in de Persoon van de Heer Jezus, gerechtvaardigd door de Rechter Zelf. We merken drie dingen op:

 1. Zijn oordeel is rechtvaardig. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 vers 30: “… mijn oordeel is rechtvaardig”. Aangezien Zijn oordeel rechtvaardig is, zal Hij onze zonden, die aan het kruis op Golgotha al zijn verzoend, geen tweede maal oordelen.
 2. We moeten eraan denken, dat het Christus, de Rechter Zelf, was over wie het rechtvaardig oordeel van God over onze zonden werd voltrokken. Als er nog twijfels bestaan of het oordeel uitgevoerd is, zal de Rechter Zelf kunnen getuigen dat dit oordeel over onze zonden daadwerkelijk in overeenstemming met God voltrokken werd, omdat Hijzelf er oneindig onder geleden heeft.
 3. Verder is de aanwezigheid van de Rechter voldoende bewijs daarvoor, dat Zijn offer door God aangenomen werd. Want God heeft Hem opgewekt om daarmee te staven, dat alles wat met zonde te maken had, in overeenstemming met God geregeld is. Romeinen 4 vers 24 en 25 bevestigt ons: “… ons die geloven in Hem Die Jezus onze Heer uit [de] doden heeft opgewekt, Die  overgegeven is om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging”1.

Laten we er dus onvoorwaardelijk aan vasthouden, dat het openbaar worden voor de rechterstoel niets te maken heeft met de kwestie van onze aanname door God. Dagelijks danken voor de ervaren redding zal ons hart in de gelukkige overtuiging van dit heerlijke feit bewaren.

Gezegende resultaten van het openbaar worden

Nu zou iemand kunnen vragen: als onze redding en de vergeving van onze zonden voor de rechterstoel niet langer meer een probleem zal zijn, waarom staat er dan: “We moeten” voor de rechterstoel geopenbaard worden? Het antwoord luidt: de voorwaarde voor een volledig onbelemmerde gemeenschap is, dat we ons hele leven op dezelfde manier beoordelen als onze Heer. Eerder zagen we dat ‘openbaar worden’ betekent, dat we alles zien zoals God het altijd heeft gezien. We zullen ons leven voor de rechterstoel zien vanuit een Goddelijk perspectief en zo – wat het beoordelen van elk detail van ons leven betreft – het volledig met Hem eens zijn. Dit heeft verreikende en gezegende gevolgen, zoals we hieronder zullen zien.

 1. Veel van wat we in ons leven helemaal niet hebben geregistreerd, zal openbaar worden. Zonden die we hebben gedaan, maar niet hebben opgemerkt, zullen aan het licht komen. Ze zullen ons niet veroordelen, omdat Christus het oordeel daarover al gedragen heeft. Maar ze zullen ons doen beseffen, hoe oneindig veel zonden vergeven moeten worden. We zullen een veel diepere indruk daarvan krijgen, in welke omvang en reikwijdte de genade van God werkzaam worden moest. Dit zal onze dankbaarheid jegens Hem vergroten, want hem die veel vergeven is, heeft veel lief (verg. Luk. 7:47). Onze liefde voor de Heer Jezus, onze Heiland, zal daardoor verdiept worden.
 2. Het zal openbaar worden, voor hoeveel zonden we door de genade van God bewaard werden. We zullen zien bij hoeveel gelegenheden we kort ervoor stonden om te zondigen – en hoe Gods genade ons daarvoor bewaarde. Wat zal het zijn als we Hem eenmaal voor iedere bewaring in dit opzicht danken zullen! Hoe groot zal ons Zijn oneindige genade worden, die ons voor zo vele misstappen bewaard heeft! Ook dat zal ervoor zorgen, dat we Hem danken en aanbidden zullen.
 3. Onze beoordelingsnormen worden aangepast, dat wil zeggen in volledige overeenstemming met God gebracht worden. Daardoor zullen wij ons leven in een heel ander licht gaan zien. Veel van wat we misschien als positief hebben beoordeeld, zullen we plotseling heel anders zien, namelijk zo, zoals de Heer het altijd al heeft gezien. Hier bij de rechterstoel van Christus zullen “de raadslagen van de harten openbaar worden” (verg. 1 Kor. 4:5). Misschien zullen we treurig moeten vaststellen, dat de Heer ons daar, waar we ons belangrijk voelden, helemaal niet nodig had. Omgekeerd echter zal Hij ons ook laten zien, dat elke hulp (misschien onbeduidend voor ons) door Hem geregistreerd en gezegend werd.
 4. Dan zullen we Gods wegen met ons herkennen, die we vandaag vaak niet begrijpen – en met heel ons hart bevestigen. We zullen de oneindige liefde die achter alles stond, bewonderen en aanbidden. En we zullen zien hoe elke geestelijke vooruitgang door Hem werd bewerkstelligd en bevorderd. Vandaag is er nog veel dat we niet begrijpen, zoveel lijden en verdriet, nood en zorgen. En we vragen ons vaak af: waarom? Maar voor de rechterstoel van Christus zullen we ons ten volle realiseren dat “hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede” (Rom. 8:28).
 5. De talloze gelegenheden waarbij Gods macht ons voor ongeval en schade bewaard heeft, zal dan aan het licht komen. Al vandaag hebben we zoveel reden om Hem te danken voor de dagelijkse bewaring. Vaak kunnen we het alleen maar globaal doen, omdat we veel ervan niet eens hebben opgemerkt. Wat zal het eenmaal zijn, als we Hem kunnen danken voor elke bewaring! Dan zullen we in waarheid ervaren, wat we in Psalm 40 vers 6 lezen: “HEERE, mijn God, veel zijn Uw wonderen, die Ú hebt gedaan, en Uw gedachten, die U over ons hebt. Men kan ze voor U niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zó machtig veel dat ik ze niet kan tellen”.

Begrijpen we er nu iets meer van, met hoeveel zegen dit openbaar worden verbonden is? Geen onbehagen, geen angst zullen we voelen, maar een diepe vreugde en dankbaarheid. Dan zal ik kennen “zoals ik gekend ben” (1 Kor. 13:12). En het resultaat zal zijn vermeerderde dankbaarheid en aanbidding tot Zijn verheerlijking.

Loon – of: behouden, zó als door vuur heen?

Nauw verbonden met de rechterstoel is het ontvangen van loon voor dat, wat men ‘in het lichaam’ gedaan heeft. Is het niet een overweldigende gedachte dat God, Die ons heeft behouden van het vreselijke oordeel over onze zonden, iedere trouw in ons leven zal belonen? Maar Gods Woord waarschuwt ons ook dringend in 1 Korinthe 3 vers 14: “Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft, zal blijven, zal hij loon ontvangen; als iemands werk zal verbranden, zal hij schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, maar zó als door vuur heen”.

Praktische uitwerkingen in het dagelijks leven

De gedachte aan het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus moet vandaag al in ons praktische leven consequenties hebben.

In Romeinen 14 vers 10 staat de vermelding van de rechterstoel in verband met het feit, dat ieder persoonlijk zich voor God verantwoorden moet. Wederzijdse minachting en oordelen mogen onder gelovigen niet gevonden worden. Integendeel, broeders en zusters wiens geloof in sterkte verschilt, moeten in hun overtuiging “voor de Heer” leven, zonder elkaar te minachten of te veroordelen. “Want”, vervolgt de apostel, “wij zullen allen voor de rechterstoel van God gesteld worden … Dus zal <dan> ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet meer elkaar oordelen; maar komt liever tot dit oordeel, dat u voor uw broeder geen struikelblok plaatst of een aanleiding tot vallen” (Rom. 14:8-13). Het besef van ons verschijnen voor de rechterstoel zal ons leiden naar een praktisch gedrag, dat de Heer Jezus eert en een hulp is voor onze broeders en zusters in plaats van een struikelblok.

2 Korinthe 5 toont ons een ander aspect. Paulus spreekt hier over het verlangen om in de heerlijkheid van de Heer Jezus te zijn. Die glorieuze, voor ons liggende toekomst bij Hem, in verband met het openbaar worden voor Hem, moet met betrekking tot ons praktische leven een ijver bewerken om “Hem welbehaaglijk te zijn” (2 Kor 5:9). Enkele verzen verder trekt de apostel de conclusie die volgt uit zijn opmerkingen: “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt“ (2 Kor. 5:15).

Samenvatting

 • Bij het openbaar worden voor de rechterstoel gaat het in geen geval om het oordeel over onze zonden;
 • Het gaat veeleer daarom, dat wij ons hele leven net zo beoordelen als God; dit is een belangrijke voorwaarde voor een ongestoorde gemeenschap met onze Heer;
 • Bovendien zullen we zien, hoeveel ons vergeven moest worden, hoe vaak we bewaard werden en hoe alle wegen van onze Heer met ons enkel en alleen tot onze zegen waren;
 • Het resultaat zal vermeerderde dankbaarheid en aanbidding tot Zijn eer en verheerlijking zijn;
 • Het verschijnen voor de rechterstoel zou op aarde al ons gedrag als christen moeten karakteriseren.
NOOT:
1. D.i. de daad van het rechtvaardig verklaren; komt verder alleen in 5:18b voor.

 

Friedhelm Runkel, © haltefest.ch

Jaargang 1991 – bladzijde 233.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW