4 jaar geleden

De opname

“Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, evenzeer zal God ook de door1 Jezus ontslapenen met Hem brengen” (1 Thess. 4:14).

God zal de ontslapenen met Christus brengen

Wie dit gedeelte aandachtig leest, zal ongetwijfeld erkennen dat het verwijst naar de wederkomst van de gelovigen met Christus. Het voorgaande vers maakt duidelijk dat de gelovige Thessalonicenzen de vergissing hadden begaan te geloven, dat degenen die vóór de komst van Christus ontslapen waren, verlies hadden geleden, en zij waren bezorgd dat deze ontslapenen, geen hoop zouden hebben. Om deze ernstige fout te corrigeren, laat de apostel zien dat de zekerheid van hun komen met Christus verband houdt met de waarheid van Zijn dood en opstanding.

De uitdrukking “zal God ook de door1 Jezus ontslapenen met Hem [dat is met Christus] brengen”, spreekt deze uitleg niet tegen, want in Hebreeën worden bijna dezelfde woorden toegepast op de opstanding van Christus: “De God nu van de vrede, die uit de [doden] heeft teruggebracht … onze Heer Jezus” (Hebr. 13:20). Dezelfde goddelijke en almachtige kracht, die Christus uit de dood heeft opgewekt, zal zich opnieuw openbaren, wanneer de gelovigen in heerlijkheid met Christus verschijnen zullen (verg. Ef. 1:19,20).

Na dit feit te hebben voorgesteld, vervolgt de apostel – en wel door middel van een directe openbaring (“door [het] woord van [de] Heer”) die hij voor dit doel heeft ontvangen – met uit te leggen hoe alle gelovigen vóór de verschijning van Christus in Zijn tegenwoordigheid worden verzameld, om met Hem weer terug te kunnen komen. Ten eerste vertelt hij ons dat “de levenden die overblijven tot de komst van de Heer” (vs. 15) geenszins een voordeel zullen hebben boven degenen die ontslapen zijn.

Na het beschrijven van de majesteit, plechtigheid en kracht, waarmee de Heer Zelf uit de hemel zal neerdalen, zegt hij dat de doden in Christus eerst zullen opstaan, en dat daarna de “levenden die overblijven [de ontslapenen met onvergankelijke lichamen en de levenden ‘veranderd’, zoals we in andere passages lezen – zie 1 Kor. 15:51-54], samen met hen in wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in [de] lucht; en zó zullen wij altijd met [de] Heer zijn” (vs. 16,17). En dan voegt hij eraan toe: “Vertroost2 daarom elkaar [zeker met betrekking tot de ontslapenen] met deze woorden”.

Als deze uitleg juist is, vormen de verzen 15-18 een inlassing; en dan verbindt 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 zich met 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Dit verklaart alles – vers 14 spreekt over de verschijning van Christus met de Zijnen, terwijl de verzen 15-18 Zijn komst voor de Zijnen verklaart, zodat allen kunnen begrijpen hoe zij tot Hem komen, voordat zij met Hem verschijnen; het volgende hoofdstuk keert naar Zijn verschijning terug, naar “de dag van de Heer” (1 Thess. 5:2).

NOOT:
1. Door Jezus is het sterven van hen die geloven, een ontslapen geworden, waaruit zij weer opgewekt zullen worden.
2. Andere vertaling heeft ‘vermaant’.

 

Edward Dennett; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 05.02.2017.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW