9 jaar geleden

De opname van de gelovigen – realiteit?

18-10-2014.

Er zal een dag in ons leven zijn, die vermoedelijk net zo gaat zoals vele andere dagen. Misschien zul je ’s morgens opstaan, je ontbijt klaar maken en naar het werk gaan. Dan zit je vast in het midden van de dagelijkse taken, je hebt veel te doen – maar plotseling is alles heel anders!

Wat is er gebeurd? Vele christenen hebben steeds weer daarover gesproken, zij hebben het verwacht. In de samenkomsten van de gelovigen heeft men liederen gezongen die waarin het verlangen naar deze dag vertolkt werd. Sommige predikingen hadden deze gebeurtenis tot inhoud, maar nu zijn al deze verwachtingen werkelijkheid geworden! Zij hadden gelijk, die ervan spraken en  erin geloofden. De Opname van de gelovigen heeft plaatsgevonden – de Heer Jezus Christus is weer gekomen om de gelovigen bij Zichzelf te brengen!

De gemeente in Thessalonica was samengesteld uit jonge christenen die niet zo lang geleden tot geloof in de Here Jezus gekomen waren. Het is vooral opmerkelijk dat de apostel Paulus van hen getuigd, dat zij zich van de afgoden tot God bekeerd hadden om Hem te dienen “en Zijn Zoon uit de hemel te verwachten” (1 Thess. 1:10) In de eerste frisheid van het geloof brandde in hen al de zekere hoop dat de Heer Jezus spoedig zou terugkeren.

Het is erg belangrijk om op te merken dat Hij eerst komt voor de gelovigen, om deze bij Zich te brengen – dit wordt gedaan met de opname en vóór het grote oordeel, die de hele wereld treffen zal (1 Thess. 4:15-18; Openb. 3:10).

De tweede fase van Zijn wederkomst op de aarde zal daarna plaatsvinden, de Bijbel noemt het ook wel Zijn verschijning – dan komt Hij met de gelovigen en zal onder anderen Zijn zichtbaar koninkrijk oprichten (2 Thess. 2:8).

Wat zal er veranderen als Jezus wederkomt?

Onze interesse is nu de komst van de Heer Jezus, om de gelovigen bij Zichzelf te brengen.

Hij zelf zal komen (1 Thess. 4:16)

Als de Heer Jezus ter opname komt,  stuurt Hij niet een van Zijn machtige engelen, maar Hij komt Zelf. Hij laat het Zich niet ontnemen hen te halen, voor wie Hij aan het kruis gestorven is. Kun je je voorstellen hoe lief Hij jou heeft – hoe kostbaar jij bent in Zijn ogen, dat Hij Zelf komt? Hij zal voor een korte tijd opstaan van de troon van Zijn vader en door het heelal in de ons omringende dampkring komen, om ons daar te ontmoeten. Dat is genade!

U zult  uw Verlosser de eerste maal “face-to-face” zien! Nooit eerder heb je Hem gezien, nu zul je niet meer je verwondering kwijtraken – Hij is het Lam van God dat voor jou geslacht werd (Openb. 5:6) en je zult Hem zien, “zoals Hij is”! (1 Joh. 3:2)

De Here zal roepen (1 Thess. 4:16)

Zijn roepen is indrukwekkend, zodat zelfs de doden opgewekt zullen worden. Hij heeft absoluut gezag, het absoluut voor het zeggen. Hij is dezelfde die “sprak en het was er; Hij gebood en het stond er” (zie: Ps. 33:9). Hij komt met de stem van een aartsengel, de hoogst geschapen engel, en met de bazuin van God. Niemand, die Hij roept, zal die stem niet horen! De bazuin van God herinnert aan aan marsorders uit het leger ten tijde van het Romeinse Rijk. Bij de laatste bazuin hielden de troepen op te marcheren (1 Kor. 15:52), vroeger verzamelde zich het leger en maakte zich gereed om te marcheren! Ons leven moet een leven met “gepakte koffers” zijn, altijd klaar wanneer Hij roept! Bent jij al klaar om te gaan?

De doden in Christus zullen opstaan, en zullen veranderd  worden (1 Thess. 4:16b)

De doden in Christus, dat zijn alle gelovigen van Adam tot de Opname, zullen eerst opstaan en daarbij een nieuw lichaam krijgen. Even later, zullen vervolgens de overlevenden worden veranderd – ook zij zullen een nieuw lichaam krijgen, dat geschikt is voor de aanwezigheid van de Heer Jezus in de hemel (1 Kor. 15:52 ev.).

Dan ben je eindelijk los van je zondige natuur, die heeft ons op aarde zo vaak parten speelde! We zullen nooit meer zondigen. Er zal geen ziekte meer zijn, geen verdriet, geen tranen, geen jammerklacht (Openb. 21:4). Dit is alleen mogelijk omdat we een nieuw, veranderde lichaam krijgen. Ik kan het mij niet voorstellen, maar de Bijbel zegt dat we “de Heer Jezus gelijk zullen! (1 Joh. 3:2).

We zullen te zamen opgenomen worden (1 Thess. 4:17)

Als de Heer Jezus wederkomt, wordt u van het enen moment op het andere van uw dagelijkse activiteiten weggenomen. Misschien ben je juist verdiept in een werk, dan zul je het volgende moment met de Heer zijn. De mensen die niet in de Heer Jezus geloven, zullen Zijn stem niet horen, maar zij zullen merken dat miljoenen christenen plotseling ontbreken! Zullen zij verrast zijn?

Het woord “opnemen” kan ook met “wegrukken” worden vertaald. Er zal een enorme macht en kracht nodig zijn, als we opgenomen worden. Nu nog hier – dan in het huis van de Vader! (Joh. 14:3). Maar spreekt ons dat ook niet aan, dat een “wegrukken” noodzakelijk is, wanneer Hij komt? Eerlijk gezegd, hebben wij het ons hier niet helemaal comfortabel gemaakt en zijn hebben ons op veel terreinen vastgehaakt? De baan? Het geld? … moet de Heer Jezus ons eerst uit de wereld rukken, wanneer Hij terugkomt?

Dan gaan we Hem tegemoet. Daar waar satan zijn domein heeft, ontmoeten we Hem (Ef. 2:2), om dan samen met Hem terug te keren in de hemel. Eeuwig met Hem! Voor altijd!

Wat moet er vandaag al veranderen?

De Heer Jezus is blij wanneer ons leven als christenen vandaag de dag onder de indruk is, dat het “HEM TEGEMOET” gaat. De apostel Johannes schrijft in zijn eerste brief: “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij rein is” (1 Joh. 3:3).

De verwachting van Zijn wederkomst moet in ons een proces van heiliging en van zelfoordeel uitwerken, zodat we meer aan Hem gelijk zijn, en bereid zijn wanneer Hij komt.

Als dromen uitkomen en wensen vervuld worden, is dat iets geweldigs. Vaak hebben we verwachtingen die ons min of meer dagelijks in gedachten vergezellen. Maar hoe zit het met de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus? Denk je daaraan, verwacht je het? – Elke dag?

Wat zou het zijn als Hij vandaag terug zou komen? Misschien al heel spoedig? Hij zelf zegt: “Ik kom spoedig!” (Openb. 22:20).

“Vertroost daarom elkaar met deze woorden” (1 Thess. 4:18). Vertel het verder dat Hij terugkomt!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW