2 jaar geleden

Paulus (4): De omstandigheden werken mee aan de bevordering van het evangelie

Filippi 1 vers 12 en 13

“Maar ik wil dat u weet, broeders, dat mijn omstandigheden veeleer tot bevordering van het evangelie hebben gediend, zodat in het hele pretorium1 en aan alle overigen duidelijk is geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil“ (Fil. 1:12,13).

Paulus zit in de gevangenis in Rome en schrijft nu iets aan de Filippenzen over de omstandigheden waarin hij zich bevond. Ze waren zeer geïnteresseerd in hem, dus vertelde hij hen over zijn persoonlijk welzijn. En wat hij met hen te delen heeft, is in verschillende opzichten verbazingwekkend. Allereerst zegt hij dat zijn gevangenschap meer voor de bevordering van het evangelie bleek te zijn. Hij drukt dus uit dat het evangelie meer overhand heeft dan wanneer hij vrij was geweest. En dat is echt opmerkelijk. Hij zegt dus: het evangelie lijdt geen schade! Hij had dit al eerder meegemaakt, als we bijvoorbeeld denken aan Handelingen 16, waar hij ook in Filippi in de gevangenis was geworpen en waardoor de gevangenbewaarder tot geloof in de Heer Jezus was gekomen. Is het geen troost als wij de indruk hebben, dat de duivel op verschillende fronten overwinningen behaalt, dat de Heer alles in handen heeft en dat Hij de dingen omkeert en zo gebruikt, dat er zegeningen uit voortkomen?

Omdat Paulus nu in de gevangenis zat, schreef hij enkele brieven aan gelovigen, omdat hij hen niet persoonlijk kon bezoeken. En door deze brieven, die wij vandaag hebben als delen van het geïnspireerde Woord van God, werd de boodschap inderdaad veel wijder verspreid dan wanneer Paulus een persoonlijke bediening had gedaan. En als wij Romeinen 8 vers 28 als volgt verstaan: “Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken2 ten goede” dan vinden wij daar hier een praktisch voorbeeld van. Er staat niet “wij voelen” of “het is ons duidelijk,” maar wij weten en wij weten het omdat God het ons gezegd heeft. En God is trouw, hij houdt zich aan Zijn woord. En zo gebruikt hij de gevangenschap van Paulus om het evangelie te laten lopen.

Zijn gevangenschap en de evangelieboodschap die hij tijdens zijn gevangenschap verkondigde, waren in het gehele pretorium bekend geworden. Het pretorium is de keizerlijke garde. Het bestond waarschijnlijk uit ongeveer 9.000 soldaten in totaal, dus zij hadden allen het evangelie gehoord, want zij bewaakten hem ook in zijn eigen gehuurde huis. En er staat “en aan alle overigen” of aan alle andere plaatsen. Het evangelie was in omloop, het werd wijd verspreid, ook al was Paulus in gevangenschap.

En dan spreekt hij erover, dat ze banden hebben in Christus. Hij beschouwde zichzelf niet als een gevangene van Rome of als een gevangene van de keizer, maar hij sprak over gevangenschap om Christus’ wil. Dit maakt duidelijk, dat hij geen misdadiger was, maar dat hij ter wille van Christus in de gevangenis zat. En dat was ook duidelijk voor degenen die hem bewaakten. En zo komt alles uit op de verheerlijking van God. Het evangelie klinkt. Paulus is kalm en tevreden in deze omstandigheden, want juist in deze brief die hij vanuit de gevangenis schrijft, komt het woord blijdschap heel vaak voor. Hij was zeker niet verblijd in de omstandigheden waarin hij verkeerde, maar hij verblijdde zich in de Heer. En deze gemeenschap met Hem was een diepe, innerlijke, blijvende blijdschap die hem kenmerkte, en die onafhankelijk was van de omstandigheden.

Misschien kan dat ook een troost voor ons zijn. Wij zijn zeker in de regel niet in gevangenschap omwille van Christus. Maar als je misschien bespot wordt, als niemand in je familie je begrijpt, als je nadelen ondervindt op je werk omwille van de Heer Jezus, dan kun je hier zien dat Hij boven alles staat en dat Hij de dingen tot een zegen zal doen worden.

 

NOOT:
1. De residentie van de Romeinse stadhouder, mogelijk het paleis van Herodes, zoals ook in Caesarea het geval was (Hand. 23:35); in Rome de keizerlijke garde (Fil. 1:13).
2. Anderen lezen ‘God alle dingen doet meewerken.’

 

SLOT.

 

Dirk Mütze

Online in het Duits sinds 29.08.2022.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW