5 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (1)

Johannes 3 vers 6: “Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest”.

Romeinen 8 vers 5-9:
5. “Want zij die naar [het] vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees; maar zij die naar [de] Geest zijn, de dingen van de Geest.
6. Want wat het vlees bedenkt, is [de] dood, maar wat de Geest bedenkt, is leven en vrede.
7. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet.
8. En zij die in [het] vlees zijn, kunnen God niet behagen.
9. Maar u bent niet in [het] vlees maar in [de] Geest, als inderdaad Gods Geest in u woont; maar als iemand [de] Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe”.

Degenen die in Christus Jezus zijn, hebben een nieuwe kracht in hen. Niet alleen nieuw leven in Christus en een nieuwe positie voor God, maar een nieuwe kracht in zich – de Geest van God. De wet is niet langer haar heerser, maar zij zijn door de Geest in staat om te voldoen aan de vereisten van de wet en voor God te leven.

Laten we eerst eens kijken hoe God de mensheid in twee grote families verdeelt, wanneer Hij ons over Zijn Geest onderwijst. We kunnen niet in beide families zijn, maar we bevinden ons allemaal in één van hen. Er is geen tussengebied, omdat de geboorte de verwantschap met een van beiden bepaalt. Eerst komt het natuurlijke; we zijn allemaal in deze familie geboren toen we op de wereld kwamen. Daarna komt het geestelijke; in deze familie werden we door genade bij onze nieuwe geboorte gebracht.

De twee grote families

Vlees:

 • Oorsprong: “Wat uit het vlees geboren is …“ (Joh. 3:6).
 • Natuur: “… is vlees” (Joh. 3:6); “naar het vlees” (Rom. 8:5).
 • Positie: “in het vlees” (Rom. 8:9).
 • Genegenheid: “bedenken de dingen van het vlees” (Rom. 8:5).
 • Gevolg: “dood” (Rom. 8:6).

Geest:

 • Oorsprong: “wat uit de Geest geboren is … (Joh. 3:6).
 • Natuur: “… is geest“ (Joh. 3:6); “naar de Geest” (Rom. 8:5).
 • Positie: “in de Geest” (Rom. 8:9).
 • Genegenheid: “de dingen van de Geest” (Rom. 8:5).
 • Gevolg: “leven en vrede” (Rom. 8:6).

We willen aandacht besteden aan wat God zegt over het vlees, hoe krachteloos het is om Zijn wil te doen, een woord van waarschuwing, dat we in tijden van religieuze eerzucht niet moeten negeren. Een woord dat evengoed van toepassing is op de zondaar in zijn gevallen natuur als op de gelovige in zijn gevallen natuur.

 1. “Wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God;
 2. want onderwerpt zich niet aan de wet van God;
 3. want het kan dat ook niet;
 4. en zij die in [het] vlees zijn, kunnen God niet behagen“ (Rom. 8:7-8).

Uit de Geest geboren

Wanneer een mens in Christus gelooft, heeft hij eeuwig leven en is hij uit de Geest geboren. Dit is zijn geboortedag vanuit Goddelijk perspectief. Zo treedt hij de familie van het volk van God binnen. En net zoals hij leven ontvangt door de Geest, zo is ook de Geest de kracht van dit leven, dat hij in Christus en door Christus ontvangen heeft. Het vlees heeft geen enkel nut (Joh. 6:63), want het vlees heeft in zichzelf geen kracht voor een Goddelijk leven en geen kracht om God te dienen of van Hem te genieten. Integendeel, het is tegengesteld aan God; en in de gelovige begeert het vlees tegen de Geest en de Geest tegen het vlees (Gal. 5:17).

Kinderen van God zijn uit God geboren; zij ontvangen het Goddelijk leven niet door natuurlijke afstamming, noch door hun eigen wil, noch door de wil van anderen (Joh. 1:13). Wat uit God geboren is, zondigt niet (1 Joh. 3:9), het is heilig en uit God. Maar omdat de gelovige nog steeds een zondige natuur heeft, kan hij zondigen (1 Joh. 1:10), want hoewel hij het heilige leven in Christus bezit, is de zonde nog steeds in hem (1 Joh. 1:8). Hij zou echter niet moeten zondigen (1 Joh. 2:1), en de Heilige Geest houdt, door hem te leiden tot gehoorzaamheid aan het Woord van God, de activiteiten van de zondige natuur tegen en bewaart de gelovigen om te zondigen. De gelovige is een complex wezen. Twee krachten werken in hem, die van de Geest van God en die van zijn oude natuur.

Wordt DV vervolgd.

H. Forbes Witherby, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 23.09.2015.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW