1 jaar geleden

De kracht van de opstanding

Romeinen 6 vers 9:
“… daar wij weten dat Christus, nu Hij uit [de] doden is opgewekt, niet meer sterft: [de] dood heerst niet meer over Hem.”. 

De opstanding van Jezus Christus is een fundamentele waarheid van de evangelieboodschap. Wij geloven dat Christus “voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven, en dat Hij op de derde dag is opgewekt naar de Schriften” (1 Kor. 15:3-4). Het evangelie is niet simpelweg kennis die informeert. Het evangelie is waarheid die levens verandert!

De opstanding van Jezus Christus is de kern van de verandering van elke wedergeboren gelovige. Als Christus niet was opgestaan, zouden we nog steeds in onze zonde en ellendig zijn (1 Kor. 15:17-19). De kracht van de opstanding brengt leven aan hen die dood waren in hun zonden en geeft ons nieuw leven.

In de opstanding zien we de macht van Christus tentoongesteld. Hij wordt gezien als de machtige overwinnaar! Hij is als overwinnaar uit de strijd gekomen. De dood kon Hem onmogelijk vasthouden (Hand. 2:24). Net als David keert Hij terug uit de strijd dragend het hoofd van Zijn vijand. Hij is de levende die kon verklaren: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van dood en de hades” [1] (Openb. 1:18).

In de opstanding zien we de macht van de vijand tenietgedaan. De Heer Jezus Christus heeft de zonde, de dood en het graf verslagen! De dood heerste van Adam tot Mozes vanwege de zonde. En de dood verspreidde zich door de generaties heen als het verschuldigde loon van de zonde. De wet werd aan Mozes gegeven, maar zelfs de wet kon alleen de overtreding toelichten. Maar in de opstanding van Christus zien we, dat de heerschappij van de zonde is beëindigd. Genade regeert “door gerechtigheid tot [het] eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer” (Rom. 5:21)

De vijand van onze zielen wordt in 1 Petrus 5 vers 8 een brullende leeuw genoemd die iemand wil verslinden. Maar bij het kruis weten we, dat de heersers en overheden, de boze machten en demonische krachten, van hun macht zijn ontdaan. Ze zijn ontwapend! (Kol. 2:15). We moeten onthouden, dat de duivel een tandeloze leeuw is. De macht van de vijand is tenietgedaan.

Maar in de opstanding zien we ook, dat de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt in ons woont (Rom. 8:11). Dit is de kracht die verandert. De waarheid van de opstanding en de kracht van de inwonende Heilige Geest brengen leven in een dode ziel en doen iemand in nieuwheid van leven wandelen. (Rom. 6:4)

De vraag voor u vandaag is: leeft u in de kracht van de opstanding? Er is overwinning, vrijheid en kracht te zien in de opstanding van de Heer Jezus. U bent bevrijd van de zonde. “Zo ook u, rekent het ervoor ten opzichte van de zonde dood te zijn, maar voor God levend in Christus Jezus” (Rom. 6:11)

Leef voor Christus, want Christus leeft!

 

NOOT:
1. Hades is, net als sjeool in het oude testament, een zeer vage aanduiding voor de verblijfplaats van de geesten der doden (verg. Luk. 16:23), wel te onderscheiden van de ‘hel’ (gehenna), de plaats van het uiteindelijke en eeuwige oordeel (verg. Matth. 10:28; 25:41).

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW