1 jaar geleden

De kracht van aanhoudend gebed

“… terwijl u te allen tijde bidt in [de] Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Ef. 6:18).

Ieder van ons heeft wel eens gebeden over situaties en voor andere mensen zonder resultaat te zien. Als dat gebeurt, raken we gemakkelijk ontmoedigd. In plaats van op te geven, moeten we ons leven opnieuw bekijken om te zien of we iets moeten veranderen. Onze gebeden moeten voortkomen uit een hart, dat in overeenstemming is met God. Als we willen dat onze gebeden effectief zijn, moeten we ons openstellen voor Zijn Geest en jegens elkaar goedertieren, welgezind, vergevingsgezind en oprecht zijn als we voorbede doen (Ef. 4:32).

Onze gebeden zijn een schakel tussen onze behoeften en de onuitputtelijke bronnen van God. Om werkelijk meelevend te zijn in onze smeekbeden, moeten we anderen door Jezus’ ogen zien. Als we beseffen, dat mensen van binnen echt pijn hebben, komt onze barmhartigheid voor hen vrij, en kunnen we met meer ijver, begrip en emotie voor hen bemiddelen.

We moeten bidden om in het centrum van Gods wil te blijven en dat degene voor wie we bidden, dat ook zal doen. De Vader weet wat het beste is voor elke persoon en wat er nodig is om hem of haar dichter bij Hem te brengen.

Bent u bereid, dat God u gebruikt om in andermans noden te voorzien? Wilt u Hem toestaan zichzelf te verheerlijken door middel van u? Jezus deinsde niet terug voor hen die pijn hadden, en dat zouden wij ook niet moeten doen. Wij moeten Zijn voorbeeld volgen en altijd onthouden, dat God ons zegent zodat wij anderen kunnen zegenen.

Volharden! We moeten blijven bidden, ongeacht of we direct resultaat zien of niet. Hoe langer we voorbede doen voor een situatie of een andere persoon, hoe nauwer ons hart met God verbonden zal zijn. Dat is op zich al een troost voor hen die in nood verkeren.

Gebed verbindt ons met de Vader en met anderen in liefde en gemeenschap met een geestelijke band die duurt tot in de eeuwigheid en ongetwijfeld tot zegen zal zijn voor ons en anderen.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW