9 jaar geleden

De Keuze van Daniël

Vier jongens krijgen in het buitenland een geweldige opleiding en baan aangeboden.
Hun opdrachtgever zorgde voor hun eten en huisvesting.
Hun kostje was gekocht… Of toch niet?!

Deze vier jongens waren Daniël, Hananja, Misaël en Azarja.
In Daniël 1 lezen we hoe zij vanuit het land Israël terechtkwamen in Babel. De koning van Babel – Nebukadnezar – belegerde Jeruzalem en nam het in. Hij roofde de schatten uit de tempel en bracht ze naar zijn eigen land, in de tempel van zijn eigen god.
Dat dit zou gebeuren, was jaren eerder al voorspeld door de profeet Jesaja. Die moest aan de toenmalige koning Hizkia vertellen, dat alle schatten die koning Hizkia aan het bezoek uit Babel had laten zien, eens naar Babel gebracht zouden worden. Maar niet alleen de schatten zouden naar Babel worden gebracht. Ook zijn nakomelingen zouden worden weggehaald uit Jeruzalem en weggevoerd worden naar Babel (Jes. 39). In Daniël 1:3-4 lezen we dat de koning van Babel opdracht geeft om jongemannen van het koninklijk geslacht en van de edelen uit te zoeken, om hen een opleiding te geven, waarna ze aan het hof van de koning zouden moeten werken. Bij deze jongemannen hoorden ook Daniël en zijn drie vrienden. We weten niet hoe oud ze waren, toen ze geselecteerd waren, maar laten we aannemen dat ze ongeveer 16 jaar oud waren.
Dan moet je je eens voorstellen dat je als 16-jarige het volgende overkomt: je land is in oorlog. Het land dat de Heere aan jouw volk heeft gegeven, wordt aangevallen door een heidense koning. Vervolgens verliest je land de oorlog, worden je ouders gedood (zie Jer. 39:6-7) en wordt je zelf weggevoerd naar het land van die heidense koning. Je kent er niemand, er wordt een andere taal gesproken, er worden andere goden gediend, de mensen hebben andere gewoonten, enz.. Tot overmaat van ramp moet je dan ook nog voor die koning gaan werken. Dat overkwam Daniël en zijn vrienden …

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?!

De vier vrienden kwamen aan het hof van de koning.
Daar kregen ze nieuwe namen. De Joodse namen die ze hadden verwezen naar de God van Israël (zie tabel op bladzijde 29). De nieuwe namen die ze kregen, hadden te maken met de afgoden uit Babel. De koning deed er als het ware alles aan, om hen hun afkomst te laten vergeten en hen te laten ‘wennen’ aan hun nieuwe omgeving.
Ook kregen ze het koninklijke eten voorgezet en mochten de koninklijke wijn drinken. Dat was dus dik voor elkaar …
Maar Daniël en zijn vrienden waren iets anders gewend. En ze waren er niet alleen aan gewend, ze waren ook anders opgevoed. Ze waren opgevoed met de Joodse wet, met de Joodse gebruiken en daar hoorden ook de voorschriften over rein en onrein voedsel bij (zie Lev. 11). En dan lezen we iets moois over Daniël: ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk’ (Dan. 1:8).
Daniël en zijn vrienden wilden graag vasthouden aan wat ze thuis geleerd hadden. Ook al hadden ze geen ouders meer, ook al waren ze in een vreemd land, toch wilden ze gehoorzaam zijn aan hun God!
Daniël vraagt daarom aan het hoofd van de hovelingen ‘of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen’ (vers 8b).

Gods zegen

God beloont het als wij trouw willen zijn, dat zien we in deze geschiedenis ook. In de verzen daarna lezen we dat God Daniël genade en barmhartigheid bewees (vers 9, zie ook Spr. 16:7) en dat het hoofd van de hovelingen ingaat op het voorstel van Daniël om hen tien dagen lang alleen maar groente te laten eten.

Ook deze tien dagen zegent de Heere. ‘Aan het einde van de tien dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was, en zagen zij er gezonder uit dan al de jongemannen die van de gerechten van de koning aten’ (vers 15).

De Heere had voor een wonder gezorgd. De andere jongemannen had het aan niets ontbroken, ze hadden het beste van het beste gekregen, het was immers het eten van de koning!

——————————————————————————————————————————-

1. Oude naam: Daniël

Betekenis: God is (mijn) Rechter

Nieuwe naam: Beltsazar

Betekenis: Vorst van Bel (afgod)

2. Oude naam: Hananja

Betekenis: God heeft begenadigd

Nieuwe naam: Sadrach

Betekenis: verlicht door Rah (zonnegod)

3. Oude naam: Misaël

Betekenis: Wie is als God

Nieuwe naam: Mesach

Betekenis: Wie is als Sach (Venus = afgod)

4. Oude naam: Azarja

Betekenis: De Heere is mijn helper

Nieuwe naam: Abed-Nego

Betekenis: Dienaar van Nego (afgod)

——————————————————————————————————————————-

Maar toch zagen Daniël en zijn vrienden er beter uit. De kamerheer is overtuigd en geeft hen in het vervolg alleen nog maar groente. Dit wil overigens niet zeggen, dat Daniël vegetariër was en nooit wijn dronk. In Daniël 10:2-3 lezen we dat hij drie weken lang geen vlees at en wijn dronk, omdat hij rouwde, waaruit valt op te maken dat hij normaal wél wijn dronk.
De Heere zegent deze vier jongemannen om hun gehoorzaamheid. ‘Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen’ (vers 17).
Aan het einde van hun driejarige opleiding waren ze tien keer zo wijs als alle magiërs en bezweerders van Babel (vers 20)!

Lessen voor ons 

Wat kunnen wij hier nu van leren?
Daniël en zijn vrienden waren misschien net zo oud als jij nu. Op hun jonge leeftijd hadden zij al een duidelijke keuze voor de Heere gemaakt. Die keuze hadden ze niet alleen voor thuis gemaakt, als ze in de buurt waren van hun ouders. Juist als ze in een ‘vijandige’ omgeving komen, komen ze heel duidelijk voor hun standpunten en hun geloof uit. Dat is niet altijd makkelijk. Ik moet bekennen dat ik dat, toen ik zo oud was, niet altijd deed. Er zijn toen ongetwijfeld ook meer Joden geweest aan het hof van de koning, maar we lezen alleen van deze vier dat ze gehoorzaam waren aan de Heere.

Een duidelijke keuze

Daniël en zijn vrienden maakten een duidelijke keuze voor de Heere. Het is vast niet makkelijk voor hen geweest, om daaraan vast te houden. Zij hebben volhard in hun keuze en dat heeft de Heere gezegend. Daniël heeft ruim zeventig jaar aan het hof van verschillende koningen gediend.
Hij was een man van aanzien en zijn ‘collega’s’ werden zelfs jaloers op zijn positie en probeerden hem aan te klagen. Maar dan lezen we in Daniël 6:5b: ‘maar zij konden geen enkele grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was’.
Wat een getuigenis was dat!

Conclusie

Wil dit zeggen, dat als wij gehoorzaam zijn aan de Heere, dat ons dan alles voor de wind gaat?
Zeker niet! Daniël had ook vijanden die hem tegenwerkten en naar het leven stonden. Hij werd in de leeuwenkuil gegooid, omdat zijn collega’s en ondergeschikten jaloers op hem waren… (Dan. 6).
Zijn vrienden werden in de vuuroven gegooid, omdat ze niet wilden buigen voor het beeld van Nebukadnezar (Dan. 3).
Maar we kunnen wel van de geschiedenis van Daniël leren, dat als wij gehoorzaam aan de Heere zijn en trouw blijven, Hij dat zal zegenen. Dat mag ook voor ons een aansporing zijn.

Paul Meijer

‘Kies voor u heden wie u zult dienen …
Maar wat mij en mijn huis betreft,

wij zullen de Heere dienen!’
Jozua 24:15

‘Als de Heere behagen schept in iemands wegen,
zal Hij zelfs zijn vijanden vrede met
hem doen sluiten’

Spreuken 16:7

Perzische soldaat uit de tijd van Daniël

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW