6 jaar geleden

De Heer is nabij

“… De Heer is nabij” (Fil. 4:5b)

Precies in het midden van de vermaningen van Paulus aan de Filippiërs in Filippi 4 vers 1-9, vinden we deze bemoedigende uitspraak dat de Heer nabij is. Met dit feit in gedachten zou het gemakkelijker zijn voor de Filippiërs – en ook voor ons – om gehoor te geven aan de vermaningen van de apostel en deze in het dagelijks leven te verwerkelijken. Ja, de Heer is nabij – en wel op twee manieren: Hij is nabij in de tijd, wanneer we denken aan zijn aanstaande komst. Maar Hij is ook nabij in ruimtelijk opzicht als we denken aan Zijn aanwezigheid in ons leven. Met Zijn komst voor ons en Zijn aanwezigheid om ons heen, zijn ook wij in staat om gevolg te geven aan Zijn vermaningen en tot Zijn vreugde onze levensweg over deze aarde te gaan. In het volgende willen we de twee aspecten van zijn nabijheid nader beschouwen.

Heer is nabij in de tijd

De komst van de Heer is heel dichtbij – en komt steeds dichterbij. Zijn komst is dichterbij dan op het moment toen we tot geloof kwamen (Rom. 13:11). Als Hij nog steeds wacht, komt dat omdat Hij, in Zijn grote lankmoedigheid en goedheid, niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (zie 2 Petr. 3:9). Er is geen enkele profetische gebeurtenis of wereldgeschiedkundige gebeurtenis die zou moeten plaatsvinden vóór de komst van de Heer: Hij kan vandaag komen! Alles in deze wereld geeft aan dat Zijn komst heel dichtbij is. Hij heeft zelf gezegd: “Ja, Ik kom spoedig (of ook: snel, haastig)” (Openb. 22:20). Het besef van Zijn aanstaande komst plaatst de dingen van deze aarde in het juiste licht en helpt ons om te volharden in ongunstige omstandigheden en dagelijks met vreugde dat te doen, wat Hij voor onze voeten legt.

De Heer is nabij in de ruimtelijk opzicht

De Heer is nabij – niet alleen wat Zijn komst betreft, maar ook wat betreft Zijn tegenwoordigheid. Het kind van God weet het: de Heer is altijd bij mij. Hij zal mij niet begeven en mij niet verlaten (zie Deut. 31:6-8; Joz. 1:5, Ps. 23:4; Hebr. 13:5). “Ik ben met u” is een belofte die de Heer heeft gegeven aan talloze gelovigen in zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, en waar we in geloof aanspraak kunnen maken (zie 2 Sam. 7:9; Joz. 1:5; Hand. 18:10). Hij zelf zei: “En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw” (Matth. 28:20). Het bewustzijn van zijn tegenwoordigheid vervult onze harten met diepe vrede en geeft ons troost en veiligheid in alle situaties. Wat de omstandigheden van het leven ook zijn, Hij is daar in de volheid van Zijn persoon! Is er iets groters dan de tegenwoordigheid van Hem, aan Wie alle macht in hemel en op aarde is gegeven, en die ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons overgegeven heeft (zie Matth. 28:18)?

Online in het Duits sinds 10.06.2018

Daniel Melui, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW