1 jaar geleden

De gewoonte van gastvrijheid (25)

Johannes 3 vers 16:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.”

De gewoonte van gastvrijheid (deel vijfentwintig)

Gastvrijheid in bijbelse zin is bereid zijn iedereen te dienen, zonder de verwachting iets terug te krijgen. Dit is Gods hart van gastvrijheid. In feite heeft Hij gastvrijheid uitgevonden, en staat Hij model voor ons. We zouden kunnen zeggen, dat onze God de eerste Gastheer van de wereld was. Hij schiep voedsel, een comfortabel klimaat en leuke dingen voor Zijn eerste gast, zoals het geven van namen aan dieren en het onderhouden van de tuin. Hij gaf Adam zelfs een metgezel zodat hij niet eenzaam zou zijn.

Toen Mozes Israël uit Egypte naar de woestijn leidde, ontving de Heer hen daar en zorgde voor voedsel en water en kleding die niet versleet. Als we aan het evangelie denken, moeten we vaststellen, dat onze gezegende Heer heeft gezorgd voor hoop voor de hopelozen, hulp voor de hulpelozen en kracht voor de zwakken! Paulus herinnert ons eraan: “Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden” (2 Kor. 8:9). Dit is de kern van gastvrijheid en gastvrijheid is de kern van het Evangelie. Het is in feite de eigenlijke boodschap van het evangelie. Iemand heeft het evangelie als volgt geschetst.

G — Generosity. To show hospitality to anybody, whether it is to your best friend or to the mailman, is a conscious choice that requires an action from your part.
G — Gulheid. Gastvrijheid tonen aan iemand, of het nu je beste vriend is of de postbode, is een bewuste keuze die een handeling van je vraagt.

O — Open hearts open doors. The warmest of welcome into your home is also a welcome into your soul. It’s acknowledging the other persons need for comfort and…
O — Open harten openen deuren. Het warmste welkom in je huis is ook een welkom in je ziel. Het is het erkennen van de behoefte van de ander aan gezelligheid en …

S — Selfless. Jesus warned about showing hospitality only to those we know will pay us back with affection, status, or another invitation.
S — Onbaatzuchtig. Jezus waarschuwde ervoor om alleen gastvrijheid te tonen aan hen van wie we weten dat ze ons zullen terugbetalen met genegenheid, status of een andere uitnodiging.

P — People. People. People. Hospitality is more than creating pretty looking spaces and beautiful table settings. It’s only relevant if there is …
Personen. Personen. Personen. Gastvrijheid is meer dan het creëren van mooie ruimtes en prachtige tafelschikkingen. Het is alleen relevant als er …

E — Everyone. Why limit yourself to those you know? Jesus ate and hung out with people who did not always agree with him and who had different interests than him.
E — Elkeen. Waarom zou je je beperken tot degenen die je kent? Jezus at en ging om met mensen die het niet altijd met Hem eens waren en die andere interesses hadden dan Hij.

L — Love.

L — Liefde.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW