3 jaar geleden

De eerste opstanding

“Maar nu, Christus ís opgewekt uit [de] doden, als Eersteling van hen die ontslapen zijn” (1 Kor. 15:20).
“En na de drie en een halve dag kwam [de] levensgeest uit God in hen en zij gingen op hun voeten staan, en grote vrees viel op hen die hen aanschouwden” (Openb. 11:11). 

 

De eerste opstanding wordt genoemd in Openbaring 20 vers 5. Deze eerste opstanding is een opstanding uit de doden (Fil. 3:11). Dat betekent: tijdens deze opstanding wordt een deel van de doden opgewekt, het andere deel blijft liggen. Op deze manier uit de doden opgewekt te worden, is een gunstbewijs van God. De tweede opstanding (die niet uitdrukkelijk zo wordt genoemd, maar wel bestaat) is geen opstanding uit de doden – alle overgebleven doden worden opgewekt. Alleen de gelovigen nemen deel aan de eerste opstanding; het is de opstanding van het leven (Joh. 5:29). Gezegend zijn zij die daaraan deel heeft! De tweede opstanding betreft de ‘ongelukkigen’, die niet van Christus zijn.

De eerste opstanding is verdeeld in drie fasen:

  1. De Eersteling Christus (1 Kor. 15:20).
  2. De gelovigen bij de opname (1 Thess. 4:16).
  3. De gelovigen, die in de verdrukking gestorven zijn (Openb. 11:11; 20:4).

De tweede opstanding heeft maar één fase:

  1. De opstanding van de “doden” na het einde van het vrederijk (Openb. 20:11-15)

 

In het Oude Testament was dit onderscheid in de fasen van de opstanding nog niet geopenbaard: de Israëlieten geloofden in een opstanding “op de laatste dag” (Joh. 11:24). De uitspraak van de Heer over “uit de doden opstaan” verbaasde de discipelen (Mark. 9:10). In het christendom is deze waarheid echter bekend – of zou het tenminste moeten zijn.

Nog een opmerking: de opstandingen die we anders nog in de Bijbel aantreffen (Lazarus, dochter van Jaïrus enz.) behoren tot een andere “categorie” – het was alleen de terugkeer naar het aardse leven. Als gevolg hiervan stierven deze mensen opnieuw. De hierboven besproken opstandingen gaan echter over mensen, die het terrein van de eeuwigheid betreden, waar men niet meer fysiek sterven kan.

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 26.06.2013. 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW