1 jaar geleden

De dood niet zien …

Johannes 8,51:
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn Woord bewaart, zal hij [de] dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid.”

Degene die gelooft in de Heer Jezus is overgegaan van de dood naar het leven. Dus de dood heeft geen macht meer over hem. Het kan zijn dat hij in aanraking komt met de dood, “die niet verzadigd wordt” (Hab. 2:5). Maar hij is niet de gelovige die hem aanvalt, noch een felle koning die hem zal vernietigen. De dood is voor hem een door God gezonden boodschapper of ambassadeur, een veerman die hem naar de overkant van de rivier brengt.

Er is zeker een grotere zegen dan deze, dat de verschrikkingen van de dood van ons zijn weggenomen, en de Heer met ons is in de schaduw van de dood, ja, in de dood zelf. De nog grotere zegen is de komst van de Heer Jezus om de Zijnen, zonder dat zij in ontslapen, te brengen waar Hij is. Maar ook al is de komst van de Heer Jezus veel beter dan de komst van de dood, het is heerlijk te weten, dat wij, zelfs als de dood komt, die niet hoeven te vrezen, maar hem mogen zien als de boodschapper van God.

Wie in de Heer Jezus gelooft, is verlost van de macht van de zonde en de dood. Wie het Woord van de Heer Jezus heeft bewaard, zal in eeuwigheid de dood niet zien. De wijze Ethan zei: “Welke man leeft er die de dood niet zien zal?” (Ps. 89:49). Dit is volkomen in overeenstemming met wat Paulus zegt: “En evenzeer als het de mensen beschikt is éénmaal te sterven …” (Hebr. 9:27). Maar door de dood van de Heer Jezus is de dood teniet gedaan (Hebr. 2:14). En allen die Hem toebehoren zijn ontrukt aan de macht van de dood.

Heerlijke belofte “de dood niet te zien,” zelfs als we moeten sterven. “… ik zou geen kwaad vrezen,” zelfs als wij door het dal gaan waar de dood zijn schaduw op werpt; “U bent met mij” (Ps. 23:4). De Heer Jezus is met ons in het lijden. Waar menselijke troost vaak zo zwak is, maakt Zijn ondersteuning alles goed. Hij is bij ons in de dood. Hij laat ons door vele beproevingen gaan. Hij leidt ons door de dood, door het lijden naar de plaats waar de zee en de dood – de twee die de scheiding vormen – niet meer te vinden zijn.

Bent u ook al ‘beveiligd’ in de Heer Jezus? Het is zo gelukkig te weten, dat Hij elke strijd van de Zijnen kan begrijpen en helpen dragen en dat Hij, die de diepten van het menselijk lijden kent, deel heeft aan het lijden van de Zijnen en hun echte troost geeft. Het is zo mooi om te weten, dat niets, zelfs de dood niet, ons van de Heer Jezus en de liefde van God kan scheiden. Daarom is mijn gebed aan God of Hij ons niet allemaal dit glorierijke voorrecht wil geven. Daarom is mijn verzoek aan u, die erkent dat u Hem nog niet kent als uw God en Vader, of u niet ernstig wilt zoeken naar datgene wat tot uw eeuwig behoud dient.

“De dood niet zien” is het deel van degene die het Woord van God bewaart. In eeuwigheid niet zien! Deze gedachte is kostbaar voor het hart, vooral voor gelovigen die oud zijn, een zwak lichaam hebben of met veel pijn in het ziekbed liggen, maar ook voor ieder kind van God.

Nee, zij zullen de dood niet zien. Wij zullen de Heer Jezus in heerlijkheid zien. God zij dank! Wij zien Hem nu al door het geloof. Wij genieten van Zijn heerlijke Persoon in beproevingen – vaak meer dan in voorspoed. En wij zullen Hem later in de eeuwigheid van aangezicht tot aangezicht zien! Ja, dan zullen wij ons in aanbidding voor Hem neerbuigen!

 

J. N. Voorhoeve; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 18.01.2011.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW