13 jaar geleden

De belangrijkste prioriteiten van het Christenleven (2)

DEEL 1

Vervolg hoofdstuk 2: “ÉÉN DING IS NODIG”

Het belang van het horen van Gods Woord

Het is uiterst noodzakelijk om elke dag tijd door te brengen met Gods Woord. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van Jezus tegen Martha. Er zijn veel andere dingen die ons kunnen helpen en die nuttig kunnen blijken, maar dit ene is boven al het andere absoluut wezenlijk. Evenmin als ons lichaam zonder zuurstof kan leven, kunnen wij het zonder Gods Woord. Het is van het allergrootste belang om dagelijks aan de voeten van Jezus te zitten, om Zijn Woord te horen.

De Heer Jezus kende beter dan iemand anders alle factoren die iemands leven beïnvloeden. Hij kende elke mogelijke situatie waarin een mens kan komen; alle gevaren en alle lagen van de satan kende Hij. Hij wist ook wat voor de geestelijke groei van de mens noodzakelijk was, want alleen Hij wist hoe betrekkelijk belangrijk of onbelangrijk de dingen kunnen zijn. Daarom zei Hij dat één ding vóór alles nodig was. Hij gebruikte soortgelijke bewoordingen in Mattheüs 4:4: “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat”. Dit is een citaat uit Deuteronomium 8 vers 3, waar gesproken werd over het manna waarmee God veertig jaar lang de Israëlieten in de woestijn gevoed heeft. Deze tekst zegt dat Gods bedoeling met het manna was dat zij zouden leren op dezelfde wijze Gods Woord te ontvangen. Om genoeg kracht te hebben voor hun reis moesten ze het dagelijks eten. Zo heeft ook de mens dagelijks Gods Woord nodig om de beproevingen en wisselvalligheden van het leven het hoofd te kunnen bieden. Jezus wilde Martha en ook Zijn discipelen duidelijk maken dat het absoluut noodzakelijk is dagelijks Gods Woord te horen. Als dat waar is, volgt daaruit dat een leven zonder meditatie over Gods geschreven Woord een verspild leven is, ongeacht wat men verder allemaal gepresteerd heeft.

In Lukas 17 vers 26-30 zegt Jezus dat de laatste dagen zullen zijn als de dagen van Noach en Lot, waarin de mensen aten, dronken, kochten, verkochten, plantten en bouwden. Heb je wel opgemerkt dat niet één van deze dingen op zichzelf zondig is? Het zijn allemaal wettige activiteiten. Waarom noemde Jezus deze dingen dan als in het bijzonder kenmerkend voor die zondige dagen? Omdat de mensen in die tijd zo in beslag genomen werden door die geoorloofde activiteiten dat ze helemaal geen tijd voor God meer hadden. De duivel was er in geslaagd om God volledig uit hun leven weg te nemen. Dit leidde uiteraard, zoals altijd, tot moreel verval en bederf.

Vergelijk deze toestand met wat we vandaag in de wereld zien en we treffen precies eenzelfde situatie aan. De mensen zijn te druk om tijd te vinden om naar God te luisteren. Ga na in je eigen leven en kijk of dit niet zo is. De geest van de wereld is in het hart van de gelovige gekropen. Ondanks al onze tijdbesparende uitvindingen, hebben we nog steeds tijd tekort. Vroeger, zonder al die uitvindingen, hadden de mensen meer tijd voor God dan de meesten vandaag de dag. Hoe komt dat? Omdat ze hun prioriteiten op orde hadden. Het belangrijkste ging voor. Als wij effectieve getuigen van onze Heer willen zijn, is het noodzakelijk dat we elke dag tijd doorbrengen aan Zijn voeten om te luisteren naar Zijn stem. Er zijn velen vandaag die graag prediken, maar nooit deze gewoonte van dagelijks luisteren naar Gods stem ontwikkeld hebben. Het gevolg is een trieste schaarste aan een woord van de Heer en een walgelijke overvloed aan woorden van de mens. Wat kan er maar van weinig predikers in deze tijd gezegd worden: “Des HEEREN woord is bij hem” (2 Kon. 3:12*). Toch was dit het kenteken van elke ware dienstknecht van God in de bijbel. Niemand heeft het recht om met andere mensen over God te spreken, die niet eerst luistert naar wat God zelf te zeggen heeft en dit geldt zowel voor persoonlijk getuigen als voor prediken in het openbaar. Er staat van Mozes dat hij voor het aangezicht van de Heere kwam om met Hem te spreken “totdat hij uitging … zo sprak hij tot de kinderen Israëls, wat hem geboden was” (Ex. 34:34). Jozua kreeg te horen dat zijn leven alleen succes zou hebben als hij dag en nacht Gods Woord overpeinsde (Joz. 1:8). Samuël is nog een klassiek voorbeeld van iemand die volhardend wachtte om God te horen spreken en daarna pas tot het volk sprak. Het gevolg was dat de Heer “niet een van al Zijn woorden op de aarde vallen” (1 Sam. 3:19).

In een profetische verwijzing naar de Heer Jezus in Jesaja 50 vers 4 staat er over Hem dat God Hem elke morgen het oor wekte, want Zijn oren hadden geleerd de stem van de Vader te horen. Het gevolg was, zoals in hetzelfde vers staat, dat Jezus een toepasselijk woord had voor allen die tot Hem kwamen, naar ieders behoefte. Hij was waarlijk de volmaakte spreekbuis van de Vader. Als deze gewoonte dagelijks te luisteren naar Gods stem voor Jezus Zelf nodig was, hoeveel temeer voor ons. We zullen nooit op adequate wijze hen die in nood zijn kunnen dienen als we op dit punt falen. Alleen als wij leren horen “als een leerling” zullen we ook de tong van een leerling hebben. Helaas zijn velen die leraars hadden moeten zijn nog steeds geestelijke baby’s, omdat ze of geen aandacht geschonken hebben aan dit “ene ding” of het verwaarloosd hebben.

Luisteren naar de Heer betekent niet alleen de bijbel lezen. Er zijn velen die hun bijbel alleen maar lezen uit routine. Luisteren naar de Heer betekent meer dan dat. Het betekent mediteren over het Woord totdat we Zijn boodschap voor ons daardoor ontvangen. Zo alleen kan ons denken worden vernieuwd en gelijkvormig gemaakt aan de gezindheid van Christus. Maar velen die hun bijbel lezen hebben nog nooit geleerd op deze manier te mediteren.

Er zijn minstens drie geestelijke waarheden die we kunnen leren van Maria die aan de voeten van Jezus zat. Zitten is in tegenstelling tot wandelen, hardlopen, of zelfs staan, in de eerste plaats een beeld van rust. Dit leert ons dat ons hart rustig moet zijn en ons denken stil, voordat we God tot ons kunnen horen spreken. Onbeleden zonde sluit het eerste uit, terwijl teveel bezig zijn met de zorgen en rijkdom van deze wereld het tweede in de weg staat. Als ons geweten niet rustig is of ons denken vervuld van bezorgdheid of vrees, hoe kunnen we er dan op hopen de stille zachte stem te horen? Psalm 46:11 zegt dat we stil moeten zijn om God te leren kennen (Eng. V.; Staten Vertaling: “Laat af en weet dat Ik God ben”).

Aan iemands voeten zitten is ook een beeld van nederigheid. Maria zat niet op een stoel, even hoog als Jezus, maar lager. God spreekt nooit tegen iemand die trots is, behalve in het oordeel. Maar Hij staat altijd klaar om te spreken en Zijn genade aan te bieden aan de nederige ziel die voor Hem als een kind wil zijn (Matth. 11:25).

In de derde plaats is het zitten van Maria een beeld van onderdanigheid. Het is de houding van een discipel in de aanwezigheid van zijn meester. Dit houdt onderdanigheid aan de Heer in, en onze gehoorzaamheid aan Zijn Woord. God spreekt niet tot ons om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of ons informatie te geven. Zijn Woord is een uitdrukking van het verlangen van Zijn hart. Hij spreekt om ons te doen gehoorzamen. Jezus maakte in Johannes 7 vers 17 duidelijk dat wij alleen als we bereid zijn Gods wil te doen, de openbaring van die wil kunnen kennen.

Veel christenen lezen maanden en jaren hun bijbel zonder God daardoor tot hen te laten spreken. Toch schijnen ze daar heel tevreden mee te zijn. Ik vraag je: Hoor jij iedere dag Gods stem? Zo niet, wat is de oorzaak? Hij spreekt tot hen die luisteren. Wat houdt je geestelijke oren gesloten? Is het een gebrek aan stil zijn voor Hem, gebrek aan nederigheid, of gebrek aan gehoorzaamheid aan wat Hij al tot je gezegd heeft? Of is het misschien een gebrek aan verlangen? Wat het ook is, het kan onmiddellijk en permanent verholpen worden. Bid Samuëls gebed: “Spreek Heer, want uw knecht hoort”. Dan open je je bijbel en zoekt ernstig het aangezicht van de Heer en dan hoor jij ook Zijn stem.

De uitwerking van het Woord van God

We zullen nooit ten volle het belang ervan waarderen dagelijks aan de voeten van de Heer te zitten om te luisteren naar Zijn Woord, tenzij we de uitwerking die het op ons leven heeft begrijpen. Iemand die door zijn dokter een medicijn krijgt voorgeschreven, maar die sceptisch is of onzeker over wat dat medicijn voor hem zal doen, zal het daarom waarschijnlijk niet regelmatig innemen. Hij heeft niet het gevoel dat hij iets mist. Maar als hem duidelijk wordt uitgelegd wat een wonderbare genezing dat medicijn voor zijn lichaam zal betekenen, dan zal hij het koste wat het kost regelmatig innemen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij het dan vergeet.

Op dezelfde wijze zijn er duizenden christenen die nooit stille tijd houden met God en Zijn Woord, maar die toch niet het gevoel hebben dat ze iets missen. Onderzoek je eigen leven. Als je één dag je stille tijd mist, heb je dan een gevoel van spijt omdat je iets waardevols verloren hebt, of heb je het gevoel dat je niet zoveel gemist hebt? Hoe komt het dat zoveel kinderen van God nooit stille tijd houden en er toch zo tevreden mee zijn? De enige reden kan zijn dat ze het scheppende effect dat Gods Woord op iemands leven heeft, niet ten volle op waarde schatten. Want het is meer dan een medicijn; het is voedsel. Ze hebben niet beseft hoeveel ze verliezen door zich niet te onderwerpen aan de levensveranderende kracht ervan.

Om iets van het effect dat het Woord van God op een mens heeft te begrijpen, zullen we negen bijbelse symbolen bekijken die dit beschrijven.

1) Een licht

In de eerste plaats willen we kijken naar Psalm 119:105, waar het Woord van God vergeleken wordt met licht: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad”. Als wij in het donker door een onbekend gebied lopen, gebruiken we een licht om de weg te kunnen zien. Dat is een beeld van wat de bijbel doet voor ons in een wereld die in het pikdonker van de zonde ligt. Het Woord toont ons de weg naar God. Wij kunnen Gods weg van verlossing niet anders kennen dan door de bijbel.

Verder geeft de bijbel licht aan de christen op de weg van de juiste leer. Het toont hem tegelijkertijd de valstrikken van verkeerde leringen langs de weg, zodat hij er niet inloopt. Zonder dat licht zou hij nooit kunnen weten wat vals is en wat echt. De Heilige Geest prees de gelovigen in Beréa, omdat ze zelfs wat de apostel Paulus predikte niet wilden ontvangen voordat ze het zelf nagegaan waren in de Schriften (Hand. 17:11). Pas toen aanvaardden ze de boodschap. (Was het vanwege deze houding tegenover de predikers die langs kwamen dat Paulus het niet nodig vond een brief aan de gelovigen in Beréa te schrijven om valse leer te corrigeren, zoals hij ten aanzien van vele andere gemeenten wel deed?) Mensen die ijverig de Schriften nagaan worden niet gemakkelijk misleid door valse leringen. Ze kennen de waarheid die hen vrijgemaakt heeft.

Helaas zijn er tegenwoordig duizenden christenen die óf te lui zijn, óf te druk met andere dingen om de bijbel voor zichzelf te bestuderen. De onwetendheid die daarvan het gevolg is maakt hen een gemakkelijke prooi voor de misleiding van de satan. Helaas wordt in onze tijd een prediker beoordeeld op welsprekendheid, correct taalgebruik en een logische presentatie van de boodschap. Of hij het Woord van God wel of niet correct uitlegt schijnt slechts van secundair belang te zijn. Bedenk dat de ware leer oneindig veel belangrijker is dan iemands persoonlijkheid of positie of gave van spreken. De inhoud van een flesje medicijnen is belangrijker dan de vorm van het, flesje of hoe het er uitziet! Zoek je de waarheid of een welsprekende boodschapper? Als het inderdaad de waarheid is die je zoekt, hoe kun je weten wat de waarheid is als je niet eerst de bijbel leest?

Er is een verhaal van een Rooms katholieke man die van zijn priester te horen kreeg dat de bijbel niet begrepen kon worden door een leek zoals hij, maar die toevallig een Nieuw Testament te pakken kreeg en door het lezen ervan behouden werd. Op zekere dag toen het Testament open voor hem lag, kwam de priester langs om hem te bezoeken en vroeg wat hij aan het lezen was. Op zijn antwoord dat het de bijbel was, protesteerde de priester dat hij die niet moest lezen omdat hij niet bedoeld was voor ongeletterde leken. “Maar”, zei de man, “ik ben behouden door hem te lezen. En bovendien lees ik hier in 1 Petrus 2 vers 2 dat ik moet verlangen naar de onvervalste melk van het Woord om daardoor te groeien”. “O”, zei de priester, “maar God heeft ons, priesters, aangesteld als melkboer om jullie melk te geven”. “Wel meneer”, antwoordde de man, “ik had eens een melkboer die me elke dag melk bracht, maar ik ontdekte al gauw dat hij water in de melk deed. Toen besloot ik een koe te kopen. Nu heb ik onvervalste melk”.

Broeders en zusters, alleen als wij Gods Woord zelf bestuderen krijgen wij de onvervalste melk, de zuivere leer. Want in deze duistere wereld is het Woord van God het enige licht dat we hebben om daarbij te wandelen. Daarom is het ook de sleutel tot het probleem van leiding ontvangen. God heeft een weg voor ons leven uitgestippeld, maar veel christenen klagen dat ze die niet kunnen vinden. De simpele reden is vaak dat ze niet regelmatig tijd genomen hebben om Gods Woord te overpeinzen. “Uw woord … is een licht voor mijn pad”. Het is Gods voorziening om ons de weg te laten zien.

2) Een spiegel

Het Woord van God wordt in Jacobus 1 vers 22-23 vergeleken met een spiegel. We hebben een spiegel nodig om te zien of ons gezicht vuil of schoon is en of ons haar wel goed zit. Zonder een spiegel weten we niet hoe we eruitzien. Als Jacobus zijn brief in de twintigste eeuw geschreven had, was hij wellicht een stap verder gegaan en had een moderner vergelijking gebruikt had de röntgenfoto om het effect van Gods Woord te illustreren. Een röntgenfoto laat me de toestand van mijn interne organen zien, die ik anders niet kan weten. De bijbel doet iets soortgelijks door mij de toestand van mijn hart te laten zien. Hij corrigeert me en wijst mij terecht, opdat ik volmaakt mag zijn en volledig toegerust om Hem te dienen (2 Tim. 3:16-17). Veel mensen misleiden zichzelf tegenwoordig over hun geestelijke toestand, denkende dat er niets mis met hen is. Waarom? Omdat ze zich nooit onderworpen hebben aan de röntgenfoto van Gods Woord.

Het is mogelijk dat we zelfs als gelovigen onbewust zijn van zonden die ons toch schuldig doen staan voor God. Ik heb vaak gemerkt tijdens mijn overpeinzen van de Schrift, dat de Heilige Geest me bewust maakte van een bepaalde zonde misschien een egoïstisch motief in mijn handelen waarvan ik me totaal onbewust was tot Hij het me liet zien. We moeten ons onderwerpen aan een dergelijk onderzoek door de spiegel (of röntgenfoto) van Gods Woord als wij geestelijke stagnatie en achteruitgang willen vermijden. Er gaat geen dag voorbij in ons leven zonder dat we ons gezicht in de spiegel bekijken. Moge er geen dag voorbijgaan zonder dat we ons hart onderzoeken.

3) Een vuur

In Jeremia 23 vers 29 wordt het Woord van God vergeleken met een vuur. Vuur wordt in de bijbel gebruikt als symbool van datgene wat ons loutert of opbrandt. Goud dat in het vuur geworpen is wordt gelouterd, terwijl hout verbrandt. Zo heeft ook het Woord van God een louterend effect op ons leven en haalt alles weg wat niet van Christus is. Het toont ons niet alleen onze fouten, zoals we hiervoor zagen, maar het maakt ons ook heilig. Niemand kan ooit hopen heilig te worden zonder elke dag tijd te hebben aan de voeten van de Heer Jezus, want dat alleen kan alle onzuiverheden uit ons leven reinigen. Maar het is ook waar dat ditzelfde vuur hem verteert die het Woord Gods verwerpt (Joh. 12:48). Onze houding ten aanzien van Gods Woord bepaalt of het loutert of verbrandt. Als we ons eraan onderwerpen zal het ons louteren. Als we het veronachtzamen of verwerpen, dan zal het ons zeker verteren.

4) Een hamer

In hetzelfde vers in Jeremia 23 zien we ook het Woord van God vergeleken met een hamer een hamer die de steenrots verbrijzelt. In deze tijd gebruiken we dynamiet daarvoor. Het Woord van God is Zijn dynamiet, in staat om heel grote obstakels uit de weg te ruimen. We hebben allemaal beproevingen en problemen in ons leven situaties waarin we ingesloten zijn door bergen en het lijkt of we op een dood spoor zijn geraakt. Vaak bleven we steken in zulke situaties, ontmoedigd en verslagen, niet wetend wat we moesten doen of waarheen te gaan. Onze onkunde van de beloften die God ons in de Schrift gegeven heeft, heeft gemaakt dat we ons die beloften niet in geloof konden toeëigenen. Anders zouden ze als dynamiet de obstakels op ons pad opgeblazen hebben en ons triomfantelijk door de barrière van bergen naar de andere kant gebracht hebben. Hoeveel hebben we niet gemist doordat we het Woord niet kennen!

5) Zaad

In Lukas 8 vers 11 wordt het Woord van God vergeleken met zaad dat, als het in de grond gezaaid wordt, vrucht draagt. In 1 Petrus 1 vers 23 staat dat onze wedergeboorte zelf het gevolg is van zaad dat ontkiemt in ons hart. Alleen als wij vrucht dragen kan God door ons leven verheerlijkt worden. Is er in jouw leven en bediening vrucht tot eer van God? Is de vrucht van de Geest, liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zichtbaar in jouw leven (Gal. 5:22-23)? En zie jij ook vrucht in je bediening in de vorm van zondaren die zich tot de Heer bekeren en gelovigen die dichter tot Hem getrokken worden? Zo niet, dan is de reden misschien wel dat je niet regelmatig het Woord van God in je eigen hart ontvangt als zaad, dat leven heeft in zichzelf. Psalm 1 vers 2 en 3 vertelt ons dat het de man is die Gods Woord overpeinst bij dag en bij nacht, die als een boom is die zijn vrucht geeft op zijn tijd en dat hem alles wat hij onderneemt, gelukt.

6) Voedsel

Het Woord van God wordt ook vergeleken met voedsel in Psalm 119:103. Hetzelfde beeld zien we ook in Jeremia 15 vers 16 en in 1 Petrus 2 vers 2. Van zowel de profeet Ezechiël als van de apostel Johannes wordt in de bijbel gezegd dat ze een boek “eten” (Ez. 3:1-3; Op. 10:9-10). We hebben hier een beeld van mensen die het Woord van God tot zich nemen en het verteren. Voedsel geeft ons kracht. Ons lichaam kan er niet zonder worden opgebouwd. Iemand die ondervoed is, is mager en zwak van constitutie en daarom niet bij machte ziekte te weerstaan. Hij kan zich ook niet verdedigen als hij lichamelijk door iemand wordt aangevallen. Een duwtje is soms al genoeg om hem om te gooien. Zo is het ook met iemand die het Woord van God veronachtzaamt; hij is niet in staat verzoeking te weerstaan en de aanvallen van de duivel. Alleen zij die regelmatig Gods Woord overpeinzen groeien op tot sterke en krachtige christenen (1 Joh. 2:14). Alleen het lezen van de bijbel maakt je niet sterk, maar het Woord overpeinzen doet het binnendringen in het diepst van je wezen en zo wordt dat een deel van je, verborgen in je hart (Ps. 119:11). Job zei dat hij de woorden uit Gods mond in zijn binnenste verborg (Job 23:12). Door dagelijks naar God te luisteren bouwde hij een enorme reserve op aan geestelijke kracht. Dit is ongetwijfeld de verklaring voor zijn opmerkelijke veerkracht tijdens de hevige aanvallen van de satan. Hij verloor zijn geloof in God niet, ondanks alle tegenspoed die hem overkwam. Zijn vrouw, die kennelijk niet dezelfde eerbied voor Gods Woord bezat als haar man, vervloekte God zodra de rampen toesloegen. Job deed dit niet. Zijn voorbeeld geeft ons een idee van de enorme kracht die Gods Woord ons kan geven om elke beproeving in het leven te weerstaan, als we dat Woord dagelijks ontvangen.

7) Dauw

In Deuteronomium 32 vers 2 wordt het Woord van God vergeleken met de dauw. Dauw is in de bijbel een beeld van Gods zegen. Toen God Israël zegende, gaf Hij de dauw en de regen. Toen Israël zondigde, hield Hij dauw en regen terug, zoals in 1 Koningen 17 vers 1. Dit beeld leert ons daarom dat Gods zegen door Zijn Woord komt op allen die dat Woord ontvangen en gehoorzamen. Spreuken 10 vers 22 zegt dat het de zegen is die ons verrijkt en al onze tekortkomingen goedmaakt. Wat een bemoediging is dat!

Er is meer dan één voorbeeld in de evangeliën dat dit illustreert. Op zekere dag werden de discipelen geconfronteerd met de opdracht om meer dan 5000 mensen te voeden, en al het voedsel dat ze bijeen konden brengen was vijf broden en twee vissen, gegeven door een jongetje. Ze protesteerden dat dit totaal onvoldoende was, en dat was ook zo. Maar toen zegende de Heer dat voedsel. Als gevolg werden alle mensen verzadigd en er bleef nog heel veel over.

Bij een andere gelegenheid zien we hoe de discipelen de hele nacht gezwoegd hadden bij het vissen en niets gevangen hadden. Toen hoorden ze in de ochtend Jezus roepen. Ze gehoorzaamden Zijn instructies en binnen enkele ogenblikken was het net vol vissen.

Dit zijn twee illustraties van het feit dat de zegen van de Heer werkelijk rijk maakt. De zegen die door Zijn Woord tot ons komt, vult al onze tekorten aan. Jij hebt niet genoeg talent en bent niet in staat te prediken, te zingen of te bidden zoals anderen, maar als de dauw van de hemel op je neerdaalt, kan God je toch, ondanks al je natuurlijke beperkingen, tot een kanaal van zegen maken voor duizenden. Dus wacht dagelijks op de Heer met Zijn Woord vóór je. Loop niet te snel weg uit Zijn tegenwoordigheid voordat Zijn dauw op je ziel neerdaalt.

Maar dauw is meer dan zegen. Het is ook een symbool van frisheid. Er is nog iets dat de bijbel ons geeft, namelijk vernieuwing. Dag aan dag luisteren naar de stem van de Heer, houdt ons christenleven voortdurend fris. Het bewaart ons ervoor oudbakken te worden, met alles wat dat inhoudt aan bederf en verrotting. Van oudbakken, verschimmeld brood gaat je mond niet watertanden. Zo kun je ook niet verwachten dat de oudbakkenheid die we bij veel christenen zien iemand tot Christus zal trekken. Is jouw christenleven elke dag vers? Dat kan alleen als je je dagelijks voedt met het hemelse manna onder de dauw (Ex. 16:13-15, vgl. vs. 20).

8) Een rijke buit

Het Woord van God wordt verder vergeleken met een rijke buit in Psalm 119 vers 162, of met goud, zoals in andere bijbelteksten. Geld kan je niet echt rijk maken. Misschien heb je een baan met een groot inkomen en bereik je een positie waar je schatrijk wordt. Maar dat geeft je alleen maar rijkdom die vergankelijk is. Niets anders dan het Woord van God kan je werkelijk rijk maken.

Een echt rijk mens ontbreekt niets. Hij heeft meer dan genoeg. Een arm mens daarentegen, moet gaan bedelen bij hen die meer bezitten. Het Woord van God kan zo rijk maken dat je nooit meer gebrek hebt. Het geeft je niet alleen genoeg voor je eigen behoefte, maar je kunt ook voorzien in de noden van anderen. Er is geen enkele situatie in het leven denkbaar waarvoor je geen oplossing kunt vinden in de bijbel. Het antwoord is altijd wel te vinden in de ervaring van de een of andere bijbelse figuur die overeenkomt met je eigen, of in het onderricht van de Schrift. Als je je bijbel kent, zul je in een tijd van crisis ontdekken dat de Heilige Geest je een toepasselijk gedeelte te binnen brengt en je zo het antwoord geeft. Ik heb dit bij meer dan één gelegenheid in mijn eigen leven ondervonden. Toen de Heer mij voor Zijn dienst riep en ik mijn verzoek tot ontslag indiende bij de Indiase Marine, kwam al heel spoedig het antwoord dat ze me niet wilden ontslaan. Ik was toen echt heel onzeker en wist niet wat ik moest doen. Maar de Heer herinnerde me aan de tijd dat Mozes naar de Farao ging en hem vroeg de Israëlieten te laten gaan om de Heer te dienen. Farao wees dat verzoek meteen af, maar Mozes gaf het niet op. Hij ging telkens weer terug naar de Farao totdat de Israëlieten vrijgelaten werden.. Toen had ik het antwoord op mijn probleem! Dus ik vroeg opnieuw om ontslag en mijn verzoek werd opnieuw afgewezen. Ik schreef een derde keer en gaf dezelfde redenen op als voorheen. Maandenlang kwam er geen antwoord en uiteindelijk kreeg ik toestemming! Dit is er een voorbeeld van hoe God ons rijk genoeg kan maken om elke situatie het hoofd te bieden en niet alleen in ons eigen leven, maar ook in het leven van anderen, die ons misschien om hulp vragen in hun moeilijkheden.

9) Het zwaard van de Geest

Tenslotte lezen we in Efeze 6 vers 17 dat het Woord van God het zwaard van de Geest genoemd wordt. Het christenleven is een voortdurende strijd met een sluwe vijand, wiens methode van aanvallen vaak is om twijfel te zaaien over Gods liefde, Gods rechtvaardigheid, ja zelfs twijfel aan God zelf. Dit zwaard kan elke zet van hem verslaan, als we tenminste weten hoe we het moeten hanteren. Ontmoediging is één van de duivels sterkste wapens. Daarmee heeft hij veel machtige mannen van God verslagen. Mozes, Elia en Jona hebben het aan den lijve ondervonden, maar ieder van hen overwon zijn eigen depressie door te luisteren naar het Woord van de Heer. Misschien kunnen wij tijdelijk onze ontmoediging te boven komen door iets anders te gaan doen, maar alleen door het Woord van God zelf kunnen wij die volledig overwinnen. Jezus zelf overwon satan in de woestijn alleen door dit zwaard te gebruiken.

Ik herinner me een keer toen ik nog bij de Marine was, dat ons schip al meer dan een maand in een kleine haven lag. We gingen dagelijks de zee op om te oefenen. De druk van het werk aan boord was intens, en dit, samen met het feit dat ik al geruime tijd geen gelegenheid had gehad voor gemeenschap met andere christenen, deprimeerde me op een dag in ernstige mate. De situatie was me te machtig. Terwijl ik in mijn hut zat, kwam plotseling dit vers in mijn gedachten: “De Heer zal u stellen tot een hoofd en niet tot een staart, gij zult enkel opgaan en niet neergaan” (“En de HEERE zal u tot een hoofd maken, en niet tot een staart, en gij zult alleen boven liggen en niet onder liggen – SV” (Deut. 28:13). Meteen zag ik dat de Heer mij beloofd had dat ik enkel zou opgaan in elke situatie. Onmiddellijk kwam de hemelse blijdschap ten volle in mijn hart terug en was er weer een lied op mijn lippen. Zodanig is de kracht van het Woord van God om elke aanval van de vijand te overwinnen.

De negen symbolen die we besproken hebben geven ons enig idee van het effect dat het Woord van God op een mens kan hebben. Ik vraag me af of je nu begint te begrijpen waarom Jezus zei dat dit ene ding het allerbelangrijkste is in het leven van de gelovige. Neem je Zijn woorden serieus? Zo ja, besluit dan nu meteen, hoe noodzakelijk en zelfs wezenlijk andere dingen ook lijken te zijn, dat niets je voortaan meer zal beroven van je dagelijkse stille tijd met de Heer en met Zijn Woord.

De bijbel zegt dat er een tijd komt waarin er een honger zal komen naar het Woord van God (Amos 8:11-12). Er zullen in die tijd veel valse leringen zijn zoals 1 Timotheüs 4 vers 1-2 ons zegt, maar er is gebrek aan het ware Woord van God. Ik geloof dat we bijna in die tijd zijn en de hongersnood van het ware Woord van God zal alleen maar toenemen naarmate de tijd verstrijkt. Jozef in Egypte sloeg graan op in schuren in de tijd van overvloed, zodat, toen de magere jaren kwamen zoals God had voorspeld, er geen gebrek was. Als we wijs zijn, slaan we het Woord van God op in ons hart in deze tijd nu het nog kan.

Moge de Heer deze boodschap diep in ons hart griffen.

“Welzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten van mijn deuren” (Spr. 8:34).

Wordt D.V. vervolgd.

* De teksten uit het Oude testament zijn geciteerd uit de Staten Vertaling.
Publicatie met toestemming van: Stichting “De Gouden Kandelaar” te Twello, van der Duyn van Maesdamstraat 89, 7391 VK Twello. Het wordt op aanvraag gratis toegezonden en heeft geen abonnementsprijs. Doel van deze publicaties is: Gods volk in onze tijd bewust te maken van de hemelse roeping van de gemeente van Jezus Christus, opdat Hij bij Zijn komst een toebereide bruid zal vinden.

 

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW