4 jaar geleden

Corona en de angst …

De angst voor corona

 

Toen de eerste mensen begin december 2019 besmet raakten op een markt in Wuhan, China, vermoedde niemand wat er in de wereld zou gebeuren. Sindsdien verspreidt het corona-virus zich razendsnel. Onoverwinnelijk.

Het virus is vooral voor mensen met een verzwakt immuunsysteem een ernstig gezondheidsrisico. Het sterftecijfer is tien keer hoger dan bij de griep (influenza).

Velen hebben zeker gehoopt dat het virus niet naar Duitsland [1] zal komen. Maar nu is het daar. En hoe dichter het bij ons komt, hoe meer angst zich onder de bevolking verspreidt.

Iedereen heeft de hoop niet besmet te raken. Maar wat als het tòch gebeurt? Dan hopen we natuurlijk, dat het ons niet hard zal treffen en dat we niet tot de 2,3 procent zullen behoren die eraan sterft.

Er bekruipt ons de angst voor iets, dat we nauwelijks kennen. Want sociale en medische vooruitgang heeft ons gegeven, dat epidemieën tot het verleden behoren. We voelen ons goed beschermd. Maar uiteindelijk worden we ons nu ervan bewust, dat er fenomenen zijn waar we niet eens grip op kunnen krijgen: klimaatverandering, terroristische aanslagen – en een virus waarbij we ons de adem inhouden.

Maar geen paniek, alstublieft! Juist op dit moment is het belangrijk om kalm te blijven en voorzichtig te handelen. Omdat angst bekend staat als een slechte raadgever.

Naast alles in het werk stellen om de juiste preventieve maatregelen voor het welzijn van de mensen te nemen, moeten we nadenken over de angst en de oorzaak van het probleem grondig onderzoeken.

Onze angst

Angst wordt veroorzaakt door bedreigingen. Het is vrij natuurlijk. Sommige mensen krijgen zweterige handpalmen als ze denken aan het volgende bezoek aan de tandarts. Hoeveel groter is de angst voor bedreigingen, die ons noodlottig kunnen worden? Wanneer ons geluk, onze gezondheid of ons bestaan wordt aangevallen – en we ons er niet tegen kunnen verzetten …

Laten we ons afvragen waar de werkelijke oorzaak van de angst ligt. Het begon allemaal in de hof van Eden toen het eerste mensenpaar een gebod van God overtrad – hoewel God hen van tevoren had gewaarschuwd: “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:16-17).

Toen verborgen zich de mensen voor God – ze leven in angst. Hoe komt men daar uit? God voor dood verklaren of Hem gewoon negeren helpt niet. Omdat het feit is: de dood is in deze wereld en vormt de grootste bedreiging voor ons mensen. Niemand kan daaraan ontkomen.

“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen is doorgegaan, doordat allen gezondigd hebben” (Rom. 5:12).

De dood is uiteindelijk geen biologisch probleem, die we ooit met behulp van medicijnen zouden kunnen ontwijken. De dood is het loon van zonde. Omdat we tegen God hebben gezondigd, moeten we sterven. Maar met de dood is nog niet alles uit en voorbij. Er is een daarna: “En evenzeer als het mensen beschikt is éénmaal keer te sterven en daarna oordeel …” (Hebr. 9:27). Ieder mens moet zich éénmaal voor God verantwoorden.

God neemt de angst weg

Wil God dat we in angst leven? – Nee, nooit! Hij is God die liefheeft en vergeeft. Hij wil ons het eeuwige leven geven. Daarvoor liet Hij Zijn Zoon Jezus Christus sterven: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh.3:16).

Niemand moet en zal verloren gaan! Maar het is aan ons of we Gods aanbod van liefde aannemen of niet. God heeft alles gegeven om ons met Zichzelf te verzoenen. Het enige wat God van ons verwacht, is, dat we onze schuld erkennen, deze oprecht belijden en in Jezus Christus als onze Heiland geloven. Dan zijn we door God aangenomen en voor altijd veilig. Elk kind van God heeft een heerlijke toekomst voor zich: “… en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn; <want> de eerste zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:4).

En hoe zit het met de angst voor de corona? Natuurlijk, het geloof in Jezus Christus maakt je niet immuun voor virussen. Maar degene die Gods genade ervaren heeft, weet zich door Hem geliefd en vindt in alle levenssituaties rust voor de ziel.

“Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard?” (Rom. 8:35).

“Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen noch overheden, noch tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer” (Rom. 8:38,39).

NOOT VERTALER:
1. En uiteraard voor ons ook niet naar Nederland zou komen.

 

© www.bibelstudium.de

Tekst uit de CSV-Verlag flyer: ‘CORONA UND DIE ANGST’.
Online in het Duits sinds 02.03.2020.

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW