4 jaar geleden

Christelijke vreugde

Onder christenen is tegenwoordig vaak een gebrek aan echte christelijke vreugde. Er is misschien genoeg kennis en ijver voor de principes, maar velen voelen dat er iets ontbreekt in hun leven; sommigen geloven dat we meer activiteiten nodig hebben, anderen dat we moeten teruggeven of delen wat we hebben ontvangen. Anderen denken dat dit het teken van de tijd is. Zelfs David bad in Psalm 51 vers 14a: “Geef mij de vreugde over Uw heil terug”.

Er was een man die naar een psychiater ging en hem vertelde hoe naar hij zich voelde en depressief hij was, en dat zijn leven leeg was. De dokter zei tegen hem: “Luister, er is een circus in de stad en er is een clown daar die iedereen laat lachen, iedereen is vol lof over hem”. De man antwoordde: “Ik ben die clown”. Hij had geen vreugde en verlangde ernaar het geheim van blijvende vreugde te vinden.

De Heer smeekte Israël in Jeremia hoofdstuk 2. Hij zei: “Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden”. Ze hadden de God van Israël verlaten en ‘vervangen’ door dat wat geen vreugde bracht; lekkende bakken. Maar wat is het geheim van echte christelijke vreugde? Vreugde maakt deel uit van de vrucht van de Geest (Gal. 5:22) en we worden aangespoord: “… wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met [de] Geest” (Ef. 5:18). Toen we de Heer Jezus Christus als onze Heiland leerden kennen, ontvingen we de volle Geest, maar Hij wil ons geheel. Maar wij – zoals Israël in de dagen van Jeremia – laten zoveel dingen toe in ons leven, dat de Geest van God wordt uitgeblust en bedroefd (zie 1 Thess. 5:19 en Ef. 4:30).

De Heer zei: “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt” (Joh. 15:11). In Johannes 20 vers 20 lezen we: “De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen.” Dit is het antwoord op christelijke vreugde. Het is Hem zien, onze opgestane Heer, niet de omstandigheden. Paulus, de apostel, de gevangene in de Heer, de dienaar van Jezus Christus, de voornaamste van de zondaars, groeide in zijn vreugde in de Heer, ziende de Mens in de heerlijkheid. In Handelingen 9 vers 3 spreekt hij van “een licht”, in hoofdstuk 22 vers 6 spreekt hij van “een fel licht” en in hoofdstuk 26 vers 13 zegt hij dat het “een licht … sterker dan de glans van de zon” was. De vreugde die hij had was zo vol dat hij verlangde dat koning Agrippa en allen die hem hoorden, zouden zijn zoals hij was (vol vreugde) behalve de boeien (Hand. 26:29).

Habakuk was verbijsterd over hoe God de goddelozen gebruikte om Zijn volk Israël te straffen. Maar toen hij zich realiseerde dat God de volledige controle heeft, verhief hij zich in de geest boven wat hem verontrustte. Hij kon zeggen: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn – ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil” (Hab. 3:17,18).

Ook in de tijd van Nehemia waren de mensen in grote smaad en verachting. In Nehemia 8 “… verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt …” (vs. 2).  Het boek van de wet werd gebracht. “Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep” (vs. 9). Het Woord van God werd duidelijk uitgelegd. “Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht” (vs. 11). De bron van vreugde voor hen was het geschreven Woord van God; voor ons is het het Levende Woord, het is Christus Zelf.

We zien dit ook bij de discipelen op weg naar Emmaüs. De Heer ontmoette hen toen ze ontmoedigd waren, en zei tegen hen: “Wat zijn dit voor woorden die u al wandelend met elkaar uitwisselt? En zij bleven met droevig gezicht staan” (Luk. 24:17). Nadat Hij met hen mee had gelopen en de Schriften (het geschreven Woord) voor hen had geopend, was hun conclusie: “Was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen Hij ons de Schriften opende?” (Luk. 24:32). Wat een vreugde moet het zijn geweest voor deze twee discipelen om van harten van verdriet naar harten vol van vreugde te gaan. Christus opende de Schriften voor hen en zij getuigden van Hem (zie Joh. 5:39). Het lezen van de Schrift, bezig zijn met Hem, brengt vreugde in ons hart. “Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen, HEERE, God van de legermachten” (Jer. 15:16).

Het Nieuwe Testament begint met vreugde: “Weest niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap” (Luk. 2:10). En het eindigt ook met vreugde: “Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt …” (Openb. 19:7).

Er is zoveel waarvan we kunnen genieten en waarvoor we God kunnen danken. De Heer zei tegen de verlamde: “Heb goede moed, kind, uw zonden worden vergeven” (Matth. 9:2). David spreekt in Psalm 32 vers 1 eveneens over het geluk van de mens: “Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is”. De apostel Paulus verwijst naar deze uitspraak van David in Romeinen 4 vers 6-7. Wat een vreugde te weten dat God onze zonden en wetteloze daden niet meer gedenken zal (Hebr. 8:12b).

De tweede keer dat de Heer de woorden “Hebt goede moed” gebruikt, verzekert Hij ons van Zijn tegenwoordigheid: “Hebt goede moed, Ik ben het, weest niet bang” (Mark. 6:50). Hij zei: “Ik zal u geenszins begeven en u geenszins verlaten” (Hebr. 13:5b). “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jes. 41:10). In al deze verzen verzekert de Heer ons op de een of andere wijze Zijn aanwezigheid. Dit is een grote troost voor ons! En we kunnen ook in Zijn tegenwoordigheid zijn. David had de ervaring dat in de tegenwoordigheid van de Heer volheid van vreugde is (Ps. 16:11).

De derde keer dat de Heer zegt: “Hebt goede moed” voegt Hij toe “Ik heb de wereld overwonnen” (Joh. 16:33). Hij heeft de overwinning behaald! We zien de wereld in strijd met het volk van God, de haat en de vijandigheid van de mensen tegen ons, maar we moeten niet ontmoedigd of bedroefd zijn, maar eerder “goede moed hebben”! Al deze dingen heeft de Heer overwonnen!

Er is een huidige genot van wat Christus heeft gedaan tot verheerlijking van God en tot zegen van de mens. Hij heeft het werk volbracht zodat Gods raad aan het licht kan worden gebracht. Hij is overwinnaar. Paulus schrijft hierover in Kolosse 2 vers 15: “… Hij heeft de overheden en de machten ontwapend …”. In Hebreeën 2 vers 14 lezen we dat Hij de duivel machteloos maakte {te niet deed}. In deze twee Schriftplaatsen zien we dat Christus de duivel en zijn engelen overwon. Openbaring 1 vers 18 vertelt ons dan, dat Hij Overwinnaar is over de dood. Wat een overwinning waar we van kunnen genieten: hoe Hij door deze wereld ging in gehoorzaamheid aan Zijn God en Vader, en leefde van het Woord van God. Zie ook Mattheüs 4 vers 4. In dit alles is Hij een voorbeeld voor ons. Het was Zijn verlangen om gehoorzaam te zijn aan de wil van Zijn Vader (Joh. 4:34) ondanks omstandigheden, vijandigheid en tegenstand. Hij verdroeg dit alles om de vreugde die vóór Hem lag (Hebr. 12:2).

Zou dat ons niet doen uitbreken in lofprijzing, net als de apostel Paulus? “En God zij dank, die ons altijd in triomf opvoert in Christus en de reuk van Zijn kennis door ons openbaar maakt op elke plaats” (2 Kor. 2:14). We kunnen hetzelfde genieten; we kunnen overwinnen omdat Hij overwon. De omstandigheden geven ons misschien niet veel reden tot vreugde, maar we kunnen ons altijd verheugen in de Heer (Fil. 4:4).

Bryan Baptiste; © The Bereans Publishing Ltd.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW