Gemeente

200 artikelen in deze categorie gevonden
2 jaar geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (19)

Waakt en bidt! “… en Hij bracht de nacht door in het gebed tot God” (Luk. 6:12); “Deze allen volhardden eendrachtig in het gebed” (Hand. 1:14). Gedurende de hele nacht volhardde de Zoon van God in het gebed. Wat zal Hij in deze uren met Zijn Vader hebben besproken? Als Hij ongeveer drie jaar later in grote zielennood in Gethsemané is, lijkt het erop dat Hij driemaal gedurende één uur per nacht bidt (Mark. 14:35-41). Hij predikte niet alleen over...

Lees verder
3 jaar geleden

Barnabas brengt Paulus bij de apostelen

Ieder van ons heeft voorbeelden nodig – jong of oud, ervaren of nog helemaal aan het begin van het leven van het geloof staand. Van Barnabas wordt ons in Handelingen niet erg veel verteld, slechts een paar korte berichten – maar dat, wat Gods Woord van hem vermeldt, is echt opmerkelijk. Het motiveert en inspireert om een positieve invloed onder de gelovigen te hebben zoals Barnabas het had. “Toen hij in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de discipelen te...

Lees verder
3 jaar geleden

Het gebed om de Heilige Geest

Schriftgedeelten: Lukas 11 vers 13; Handelingen 1 vers 4-5; Handelingen 2 vers 1-4. Laten we eens kijken naar drie passages uit de geschriften van Lucas over de komst van de Heilige Geest: • Lukas 11 vers 13: “Als dan u die boos bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal de Vader die van [de] hemel is, [de] Heilige Geest geven aan hen die er Hem om bidden!” Deze passage toont ons de oproep van...

Lees verder
4 jaar geleden

Na de babylonische ballingschap (29,30)

Nehemia 3 vers 3,5,20,27 en 28*: 3. De Vispoort bouwden de nakomelingen van Senaä. Zij maakten er een zoldering in en plaatsten de deuren ervan, met zijn sluitbalken en zijn grendels. 5. Daarnaast verrichtten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. 20. Daarachter herstelde Baruch, de zoon van Zabbai, vol ijver een tweede gedeelte: van de Punt tot aan de deur van het huis van de hogepriester Eljasib. 27. Daarachter...

Lees verder
4 jaar geleden

Na de Babylonische ballingschap (27,28)

Nehemia 1 vers 3 en 4: 3. Zij zeiden tegen mij: De overgeblevenen, die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. 4. Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad....

Lees verder
4 jaar geleden

Christelijke samenkomsten zonder leiding

Vele jaren geleden deed de vrouw van een pastor navraag na afloop van de bijeenkomsten van christenen in haar plaats. Een blik in de zaal vertelde haar al, dat de anders vaak voorkomende voorwerpen zoals kruizen, kaarsen, schilderijen enzovoorts, hier ontbraken. Het ging om een eenvoudig gehouden ruimte. En het verbazingwekkende: Hier was niet eens een pastor werkzaam en ook geen gewijde geestelijken. Zelfs een liturgie ontbrak. “Hoe kan zo’n ‘dienst’ functioneren?” wilde de vrouw weten. Misschien zijn er (jonge)...

Lees verder
4 jaar geleden

Vergeving alleen bij belijdenis?

“Het verstand van een mens doet hem zijn toorn uitstellen, het is zijn sieraad aan een overtreding voorbij te gaan” (Spr. 19:11). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9). Men zegt graag: “Vergeving kan er alleen zijn, wanneer de zonde beleden wordt”. Dat klinkt aannemelijk en is ongetwijfeld gebaseerd op 1 Johannes 1 vers 9. <<So far so good>>. Maar dat...

Lees verder
4 jaar geleden

Na de babylonische ballingschap (25,26)

Ezra 9:1-3*: 1 . Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: Het volk van Israël, de priesters en de Levieten hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom wat hun gruwelen betreft, namelijk van de Kanaänieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. 2. Zij hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige...

Lees verder
4 jaar geleden

Om even over na te denken …

“… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten samen delen” (1 Sam. 30:24). Besor betekent “blijmoedig” of “blijde boodschap”. Het was de naam van de beek waar 200 van David’s mannen achterbleven (vs. 10), omdat zij té moe waren om ook maar iets verder met hem mee te kunnen gaan in zijn expeditie tegen de Amalekieten. Toen hij...

Lees verder
4 jaar geleden

Na de babylonische ballingschap (23,24)

Ezra 8:21 en 22: 21. Toen riep ik daar bij de rivier Ahava een vasten uit, om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van onze God en om Hem om een voorspoedige reis te verzoeken voor ons, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen, 22. want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd: De hand van...

Lees verder