Christendom

1678 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

Ontmoetingen met Christus (2)

Johannes 2 vers 1: “En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. Jezus nu was ook op de bruiloft uitgenodigd, alsook Zijn discipelen. En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. <En> Jezus zei tot haar: Wat heb Ik met u te doen, vrouw? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij...

Lees verder
3 weken geleden

Gebroken maar gezegend (7)

Jesaja 57 vers 15: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” Een schrijver noemde dit vers een van de grootste verzen in het boek Jesaja. God wordt geopenbaard als de Hoge en Verhevene,...

Lees verder
3 weken geleden

Ontmoetingen met Christus (1)

Lukas 2 vers 49: “En Hij zei tegen hen: Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik in de dingen van Mijn Vader moet zijn?” Dit is ongetwijfeld één van de vroegste berichten over een ontmoeting met de Heer Jezus. Hij was nog maar een jongen op twaalfjarige leeftijd. Dit is het enige verslag van de Heer Jezus in Zijn jeugd. Vanaf de tijd van Zijn geboorte tot aan het begin van Zijn openbare bediening is dit het...

Lees verder
3 weken geleden

De hoop van de christen …

De natuurlijke mens heeft geen hoop. Wat hij hoop noemt is net zo vergankelijk als hijzelf. Met betrekking tot de eeuwige dingen heeft hij geen hoop, noch voor zichzelf, noch voor de zijnen. Als God het in Zijn wijsheid nodig acht een van Zijn geliefden weg te nemen, staat hij bij het open graf diep bedroefd en verlaten. Hij heeft niets, dat hem kan troosten en verheffen in het aangezicht van de dood, in het aangezicht van de vergankelijkheid van...

Lees verder
4 weken geleden

Vragen over de erkenning van gemeenten

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ontbonden zijn” (Matth. 18:18). Een weliswaar complexe situatie We leven in de 21e eeuw. De wereld is niet hetzelfde als in de eerste eeuw. Dit geldt niet alleen voor technologie en de maatschappij, maar ook voor het christelijke getuigenis op aarde. In het begin gingen alle gelovigen dezelfde ‘kerkelijke’...

Lees verder
4 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (46)

Handelingen 26 vers 9-23 Vers 9-23 Paulus voelde ooit dat hij veel moest doen, dat vijandig stond tegenover de Naam van Jezus, de Nazoreeër. Hij was niet bang Hem bij Zijn verachte Naam te noemen; Zijn persoon had een onmetelijke waarde voor zijn eigen hart, en hij achtte het een eer Zijn schande te mogen delen. Zijn vroegere haat tegen Jezus had hij geuit door lijden toe te brengen aan hen die in Hem geloofden en die hij nu “de...

Lees verder
4 weken geleden

Gastvrijheid (17)

Spreuken 31: “Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot … en werkt volgens de wens van haar handen … zij merkt dat het met haar zaken goed gaat … zij opent haar hand voor de ellendige … zij spreidt haar handen uit naar de arme … van fijn linnen en roodpurper is haar kleding … Zij doet haar mond open met wijsheid … onderricht uit genegenheid ligt op haar tong … Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig,...

Lees verder
4 weken geleden

Gastvrijheid (16)

1 Timotheüs 5 vers 9-10: “Laat een weduwe worden ingeschreven als zij niet minder dan zestig jaar oud is, de vrouw van één man is [geweest en] getuigenis heeft door haar goede werken: als zij kinderen opgevoed, als zij gastvrijheid bewezen, als zij [de] voeten van heiligen heeft gewassen, als zij aan verdrukten hulp verleend, als zij zich op alle goed werk toegelegd heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zestien) Uit de instructies van Paulus aan Timotheüs blijkt dat de...

Lees verder
4 weken geleden

De eerste decennia van het Christendom (45)

Handelingen 25 vers 1-27; 26 vers 1-8   Vers 1-12 Toen Festus naar Jeruzalem ging om contact te leggen met zijn nieuwe ondergeschikten, grepen de Joden de gelegenheid aan om Paulus aan te klagen. De twee jaar die verstreken waren sinds zijn arrestatie hadden hun haat niet verminderd. De vijandschap tegen de Heer sluimerde niet. Zij vroegen Festus de gevangene naar Jeruzalem te laten komen met de bedoeling hun misdadige voornemen, dat twee jaar eerder was mislukt, uit te voeren....

Lees verder
1 maand geleden

Hoe lang wilt u nog tussen twee meningen twijfelen?

1 Koningen 18 vers 17-24: 17. En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? 18. Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent. 19. Nu dan, stuur boden, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig...

Lees verder