Christendom

1126 artikelen in deze categorie gevonden
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (54)

Waken in gebed …   “Waakt echter, terwijl u te allen tijde bidt …” (Luk. 21:36). Nadat de Zoon van God Zijn hart een stuk verder voor Zijn discipelen geopend heeft, zegt Hij: “Blijft hier en waakt met Mij” (Matth. 26:38). Hij vraagt ​​hen daarom met Hem te waken, maar niet om voor Hem te bidden. In het uur van verschrikking verlangde Zijn mensenhart naar medegevoel. Maar hoe moet een mens het voor Hem, voor God opkomen? Hij moest deze...

Lees verder
2 weken geleden

Drijvend ijzer

2 Koningen 6 vers 1-7: 1. De leerling-profeten zeiden tegen Elisa: Zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen, is voor ons te krap. 2. Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: Ga maar. 3. En een van hen zei: Gaat u toch alstublieft mee met uw dienaren. En hij zei: Ik ga zelf mee. 4. Zo ging...

Lees verder
2 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (53)

Kennis van de Schrift zonder zelfkennis Lukas 22 vers 40:“Toen hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt … Mattheüs 26 vers 40,41: “En Hij kwam bij de discipelen en vond hen in slaap, en Hij zei tot Petrus: Je was dus niet in staat één uur met Mij te waken? Waakt en bidt, opdat u niet in verzoeking komt” Tweemaal spoorde de Heer Jezus Zijn discipelen in Gethsemané aan...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (52)

De vurige pijlen van de boze   “En zij kwamen aan een plaats, Gethsémané geheten, en Hij … begon ontsteld en zeer beangst te worden, en Hij zei tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd tot [de] dood toe … zei Hij tot hen: Bidt dat u niet in verzoeking komt. En Hij verwijderde Zich van hen ongeveer een steenworp ver, en Hij knielde neer …” (Mark. 14:32-35; Luk. 22:40,41). De overste van deze wereld stond op het punt nog...

Lees verder
3 weken geleden

Psalm 121

Lezen: Psalm 121 Ik hef mijn ogen op Een pelgrimslied1 Hulp van God Taalkundigen die de oorspronkelijke tekst kennen, zeggen dat het eerste vers van deze psalm ook als een vraag gesteld zou kunnen worden: “Zal ik mijn ogen opslaan naar de bergen? Vanwaar zal mijn hulp komen?” Het antwoord op deze vraag dat gegeven wordt in vers 2: “Mijn hulp is van de HEERE”, is in overeenstemming met Jeremia 3 vers 23, waar we lezen: “Voorwaar, tevergeefs verwacht men...

Lees verder
3 weken geleden

Bouwstop

  Bijbelgedeelte: Ezra 4-6 Er brak een tijd aan, dat het werk aan het huis van God in Jeruzalem stopte. Een trieste episode in de geschiedenis van het teruggekeerde overblijfsel van Israël, dat zo hoopvol begon. Maar waarom was de bouw van het huis van God gestopt? Was het de tegenstand van de vijanden van Israël? Zeker, de tegenstand was er echt. De brief aan Arthahsasta, de koning van Perzië, werd ondertekend door alle etnische groepen die op dat moment...

Lees verder
3 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (51)

Vastberaden en afhankelijk – de zegen van goede gewoonten   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; ook de discipelen nu volgden Hem. Toen Hij nu op die plaats was gekomen, zei Hij tot hen: Bidt, dat u niet in verzoeking komt” (Luk. 22:39-40). We moeten oppassen dat we van een goede gewoonte geen wet maken, maar ook in dit opzicht afhankelijk blijven. Het kan bijvoorbeeld zijn, dat de Heer het eens zo leidt,...

Lees verder
4 weken geleden

Mattheüs 14 vers 28

Lees Mattheüs 14 vers 22-33: “Heer, als U het bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren” (vs. 28). Angst met moed compenseren Toen de Heer de zee van Galiléa overstak om Zijn discipelen te ontmoeten, meenden ze dat ze een spook zagen – en ze schreeuwden het uit van bangheid. Ook Petrus schreeuwde zeker met hen mee. Toen de Heer Zich openbaarde, moet dat pijnlijk voor hen geweest zijn. Petrus voelde zich direct aangespoord om zijn...

Lees verder
4 weken geleden

Gastvrijheid – gemeenschap

“Deelt mee voor de behoeften van de heiligen; legt u toe op de gastvrijheid” (Rom. 12:13). “Weest gastvrij voor elkaar, zonder mopperen” (1 Petr. 4:9). De bijbel – het Woord van God – roept ons op om jegens elkaar gastvrij te zijn. Dit is een van de regels voor het leven van een christen. We worden zelfs aangespoord om ons er op toe te leggen. Wat een zegen is het wanneer we ervaren mogen, dat broeders en zusters zich de...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (50)

Zijn gewoonte   “En Hij ging naar buiten en vertrok naar Zijn gewoonte naar de Olijfberg; … en … bad” (Luk. 22:39,41). De Heer Jezus had goede gewoonten in Zijn leven. Als kind ging Hij elk jaar met Zijn ouders naar Jeruzalem voor het Pascha (Luk. 2). Op de sabbat ging Hij naar gewoonte naar de synagoge om het Woord van God met andere Joden te lezen (Luk. 4:16). Toen er mensenmenigten bij Hem kwamen, had Hij de gewoonte hen...

Lees verder