Christendom

1186 artikelen in deze categorie gevonden
3 weken geleden

Want de weg zou te zwaar voor u zijn

1 Koningen 19 vers 4-8: 4. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. 6. Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken,...

Lees verder
3 weken geleden

Race naar de Zuidpool

Mattheüs 25 vers 10-12: “Toen zij echter weggingen om te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de overige maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij echter antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet.” 2 Korinthe 6 vers 2: “… zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het [de] dag van [de] behoudenis”...

Lees verder
3 weken geleden

Positief getest op geloof?

Onlangs gaf iemand  via een mail mij het volgende door. “Zorg dat je positief getest bent op geloof. Houd de twijfel op afstand. Zet angst in quarantaine en vertrouw alleen op God!”   Hierover nog het volgende. De bergwandelaar Wanneer ben je positief getest op geloof? Wanneer je persoonlijk de Heer Jezus Christus hebt aangenomen als je Heer en Heiland. Waarom zou ik Hem aannemen? Wel, als je dat niet doet, ga je voor eeuwig verloren. Ja, je komt dan...

Lees verder
3 weken geleden

De eerste decennia van het christendom (18)

Handelingen 7 vers 44-60   Vers 44-50 De vaderen namen enerzijds, als een droevig teken van hun morele verdorvenheid, de “tent van Moloch” op, maar ernaast hadden ze ook de tent van de Heer, als het zichtbare en materiële getuigenis, dat God hen via Mozes gaf. Stéfanus herinnert de Joden eraan, dat de tent van de Heer door Jozua naar het beloofde land werd gebracht en dat David een woonplaats voor de God van Jakob wilde vinden. Deze wens mocht...

Lees verder
3 weken geleden

De mens – zoals God hem ziet (3)

Romeinen 7 vers 22; 2 Korinthe 4 vers 16-18; Efeze 3 vers 14-17   God heeft de eerste mens zeer goed geschapen. Maar Adam viel in zonde. Als resultaat werd de eerste mens de oude mens, die doet wat voor God kwaad en verkeerd is. Gelukkig houdt de menselijke geschiedenis daar niet op. Met onze bekering gebeurde er iets wonderbaars met ons, dat een grote uitwerking op ons leven heeft: we hebben de oude mens uitgedaan en de nieuwe mens...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (73)

De Onveranderlijke   “En het gebeurde, toen Hij met hen aanlag, dat Hij het brood nam en zegende1 en nadat Hij het gebroken had, gaf Hij het hun. Hun ogen nu werden geopend en zij herkenden Hem; en Hij werd onzichtbaar voor hen. En zij zeiden tot elkaar: was ons hart niet brandend <in ons>, toen Hij onderweg tot ons sprak, toen hij ons de Schriften opende? ” (Luk. 24:30-32). Hij neemt brood, dankt ervoor, breekt het en geeft het hun....

Lees verder
4 weken geleden

Sneeuwlessen …

“Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol” (Jes. 1:18b) “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het...

Lees verder
4 weken geleden

De Heer zoeken terwijl Hij Zich laat vinden!

Jesaja 55 vers 6; Job 33 vers 29,30 “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is” (Jes. 55:6).   Er is een tijd in ieders leven, dat God op een bijzondere wijze tot hen spreekt. God maakt gebruik van verschillende middelen en wegen om mensen wakker te schudden en de aandacht te vestigen op het wezenlijke in het leven, namelijk de redding van de ziel. Hij weet voor iedereen precies welk middel het...

Lees verder
4 weken geleden

De zee was niet meer …

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee was niet meer” (Openb. 21:1).   Openbaring 21 vers 1-8 beschrijft de eeuwige toestand: de eerste hemel en de eerste aarde, die momenteel bestaan, zijn vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat brengt ongetwijfeld grote veranderingen met zich mee. Maar het Woord van God noemt op dit punt maar één ding, dat betrekking heeft op...

Lees verder
4 weken geleden

Afhankelijkheid in leven van Jezus (72)

De tegenwoordigheid van de Opgestane   “En te beginnen met Mozes en alle profeten, legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem stond … En zij drongen bij Hem aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is al gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te verblijven” (Luk. 24:27,29). Drie dagen na Zijn kruisiging stond de Zoon van de levende God uit de doden op. De Overwinnaar...

Lees verder