Overdenking bijbeltekst

692 artikelen in deze categorie gevonden
16 jaar geleden

Jakobus 4:17

  Hoe meer we ons bezighouden met het Woord van God, des te meer wordt ons duidelijk wat allemaal zonde kan zijn. Immers niet de maatstaf die wij graag willen aanleggen, geldt, maar wat Gods gedachten zijn. Wanneer we daarnaar vragen, zal ons gedrag op bepaalde levensterreinen, waarover we tot dusver misschien weinig nadachten, veranderen. Laten we eens denken aan het bidden. De profeet Samuël zegt: “Wat ook mij aangaat, het zij verre van mij, dat ik tegen de Heere zou...

Lees verder
16 jaar geleden

Lukas 8:39

We hebben de Goddelijke macht gezien waarvan de Heer Jezus ons een voorbeeld gaf toen Hij de storm stilde. Hier staat die macht tegenover een nog veel verschrikkelijker fenomeen: de macht van satan. Een leger van demonen had deze ongelukkige man uit de streek van de Gadarenen volkomen in bezit genomen. Tevergeefs hadden de mensen al vaak geprobeerd hem door kettingen en voetboeien te bedwingen, net zoals de mensen al zo vaak hebben geprobeerd hun zondige begeerten in bedwang te...

Lees verder
16 jaar geleden

Hebreeën 9:27-28

Het is algemeen bekend dat ieder mens eens moet sterven. Maar weet u ook dat alleen de Bijbel ons vertelt (namelijk in Romeinen 5) waarom alle mensen moeten sterven? De Bijbel zegt ons dat de zonde van de eerste mens de dood in de wereld heeft gebracht. We moeten er aan toevoegen dat iemand die na Adam leefde, als hij niet zou zondigen, niet zou hoeven sterven. De Bijbel stelt naar waarheid vast, dat alle mensen hebben gezondigd, en dat...

Lees verder
16 jaar geleden

Openbaring 4:6

We komen diep onder de indruk als we hier in Openbaring 4 lezen over de troon van de Heer God, de Almachtige, "Die was, en Die is, en Die komen zal" (vers 8). De heerlijkheid van deze Persoon en van Zijn troon en alles eromheen maakt een diepe indruk op ons, wanneer we de tijd nemen erover na te denken. Rondom de troon was een glazen zee, aan kristal gelijk. Wat is kristal eigenlijk? Het is het meest gewone en...

Lees verder
17 jaar geleden

Efeze 6:17

In de geestelijke strijd hebben we de wapenrusting van God nodig om weerstand te kunnen bieden aan de vijand. Eén van de belangrijkste wapens is het “zwaard van de Geest”. Het moet niet tegen anderen gebruikt worden om hen te verwonden, maar wel tegen vijandelijke listen. Dit zwaard kan alleen maar op een geestelijke manier gebruikt worden. Hier worden dus geen aannemelijke argumenten of welsprekendheid gevraagd om te weerleggen of monddood te maken, maar Gods Woord, geestelijk gebruikt en zó...

Lees verder
17 jaar geleden

Mattheüs 25:40

“Dat hebt u Mij gedaan”. Het voorgaande bijbelvers is een toetssteen waaraan ook onze liefde tot de Heer afgemeten kan worden! Hij zegt: “De armen hebt gij altijd bij u en wanneer gij wilt kunt gij hun weldoen” (Markus 14:7). Moge het ons toch niet aan dit willen, aan deze bereidwilligheid om barmhartige, meevoelende liefde te bewijzen, ontbreken! Op de weg naar de huizen van bejaarden, zieken, bedroefden of alleenstaanden vinden we de voetsporen van onze Heiland waarin we mogen...

Lees verder
17 jaar geleden

Handelingen 13 vers 38

Lang geleden reisde een Russische bonthandelaar naar het kuuroord Karlovy Vary  in Tsjechië. Daar ontmoette hij de toen bekende hofpredikant Frommel en hij probeerde deze uit zijn tent te lokken vanwege diens geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. De handelaar zei dat hij niet al te veel verwachtingen van Hem had: ‘Ik zou niet weten wat ik met Hem beginnen moest’. Frommel bleef rustig en vroeg hem: ‘Waarom bent u eigenlijk helemaal vanuit Rusland naar Karlovy Vary gekomen?’...

Lees verder
17 jaar geleden

Judas vers 3

Judas ging, geleid door de Heilige Geest, zitten om te schrijven. Zijn hart was vervuld met de vreugde over het heil dat alle gelovigen ten deel is gevallen en waarover hij zo graag schreef. De woordelijke inspiratie wordt echter in de Heilige Schrift – de Bijbel – altijd bevestigd, hoezeer men dit in onze tijd ook wil loochenen. Judas maakt dan ook niet zelf uit over welk onderwerp hij in zijn Brief wil schrijven. De Heilige Geest Die hem aandreef...

Lees verder
17 jaar geleden

1 Timotheüs 1:15 (a)

Een evangelist die voor zijn bekering een erg zondig leven had geleid, vond op een avond in de zaal waar hij een boodschap mocht brengen, een brief. Daar stond in: Alle bijzonderheden werden in de brief meegedeeld en de laatste regels luidden: N. voelde de last van de beschuldigingen in zijn volle omvang. Hij kon ze niet loochenen, noch goed praten. Het was de bittere waarheid. Zijn jeugd zonder Christus was een zondig leven geweest. Met de brief in zijn...

Lees verder
17 jaar geleden

Markus 10:47

Voor mensen die de Heer Jezus niet als Heer en Redder kennen, is Hij meestal alleen maar Jezus de Nazaréner. Dat was bij de volksmenigte in Jericho zo en dat is pas helemaal van toepassing op de mensen in onze tijd. De blinde Bartimeüs had hierover een heel ander inzicht, dat hij alleen maar op grond van persoonlijk geloof kon hebben. Ook de mening van de meerderheid van zijn omgeving bracht hem hier niet van af. Alle Israëlieten hadden hetzelfde...

Lees verder