Bijbelcursussen

214 artikelen in deze categorie gevonden
3 jaar geleden

03. Uit het leven van Abraham

Abraham en Lot scheiden zich Genesis 13 vers 5-18 Abraham is nu weer terug in Kanaän, in Bethel, waar hij een altaar heeft en omgang met God kan hebben. Zijn er dan nu geen problemen meer? Helaas wel. Zelfs in Bethel kunnen er moeilijkheden zijn, zelfs onder broeders! Het in Egypte verworven bezit blijkt geen zegen te zijn. Het land kan het niet verdragen dat Abraham en Lot bij elkaar wonen. Er is ruzie tussen de herders. Abraham wil geen...

Lees verder
3 jaar geleden

02. Uit het leven van Abraham

Tent en altaar Genesis 12 vers 7-13 vers 4 Hebreeën 11 vers 8-16 wordt het hele leven van Abraham met een terugblik samengevat. De Heilige Geest legt uit wat de inhoud van zijn geloof vormde en wat het in zijn leven voor uitwerking had: Abraham verbleef als in vreemdeling in het land van de belofte en woonde in tenten; Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de ontwerper en bouwmeester is, en zocht een hemels- Vaderland; Hij beleed...

Lees verder
3 jaar geleden

01. Uit het leven van Abraham

De roeping van Abraham Genesis 11 vers 27-12 vers 7 Abraham leefde ongeveer vierduizend jaar geleden. Dat waren nogal behoorlijk andere tijden! Ja, vergeleken met vandaag lijkt het leven van Abraham simpel en eenvoudig. Toch heeft zijn verhaal ons veel te vertellen. In de eenvoud van zijn omstandigheden komen belangrijke goddelijke principes naar voren, die ook vandaag voor ons van groot belang zijn. Het verhaal van Abraham begint in Ur, een belangrijke stad van de Chaldeeën in die tijd. De...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (15) – slot

Repetitie les 11 tot 14   • Lees eerst de lessen 11 t/m 14 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1. Van wie lezen we in de Bijbel dat zijn werken boos waren? ………………………………………………………… 2. Doodslag is een erge zonde, een “boos werk”. Noem enkele boze werken: ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. Op een dag zullen de doden voor de grote witte...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (14)

De bazuin zal klinken We hebben in de vorige les gezien dat de Heer Jezus beloofd heeft terug te komen. Openbaring 22 verzekert ons driemaal dat dit spoedig zal gebeuren. De reden waarom de Heer nog niet terug is, dat mensen nog gered moeten worden. God heeft zo lang nog geduld. De wederkomst van de Heer Jezus om Zijn gemeente te halen, is het begin van een reeks belangrijke gebeurtenissen in de eindtijd. Omdat we het onderwerp ‘verwachting’ slechts in...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (13)

Wat verwachten we? – Wie verwachten we? In Johannes 14 vers 1-3 zegt de Heer Jezus tegen Zijn discipelen: “Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij! In het huis van Mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (12)

De goede werken ……………………………………………………………………………………………………….………………. Van onze ouders hebben we een zondige aard geërfd. Als je een klein kind in de wieg ziet liggen, denk je niet dat dit onschuldige kind al zondig is. En toch is het zo. Al in enkele jaren zult u merken dat dit waar is. Uit een zondige natuur komen geen goede werken voort. Net zo als van een slechte boom geen goede vruchten geplukt kunnen worden. Pas als iemand in de Heer Jezus gelooft, kan...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (11)

Boze werken – dode werken – goede werken Na twee lessen over “getuigen” zullen we nu ons met de “werken” bezighouden. Ik geloof dat deze twee onderwerpen bij elkaar horen. Bij het ‘getuigen’ gaat het vooral om datgene wat we zeggen, wat we vertellen over God en de Heer Jezus. Bij de “werken” gaat het vooral om datgene wat we doen. Beide zijn noodzakelijk. Woord en daad horen bij elkaar. De Bijbel onderscheidt drie verschillende soorten werken: boze werken, dode...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (10)

Repetitie les 6 tot 9 • Lees eerst de lessen 6 t/m 9 nogmaals rustig en geconcentreerd door. • Bewerk daarna de herhalingsles. • Als je niet zeker bent van een antwoord, kunt je de vorige lessen gebruiken. 1.   We hebben onze stem niet alleen om te spreken, maar ook om te ……………………………………………………………………………………………………….………………. 2. Wanneer wordt de Bijbel voor de eerste keer gezongen? ……………………………………………………………………………………………………….………………. Dus na de verlossing uit de macht van de farao. 3. Ook wij kunnen alleen liederen zingen tot...

Lees verder
3 jaar geleden

Geloven concreet (09)

Een opdracht (opgave) voor ons Je denkt misschien, dat “getuigen” slechts de taak zou zijn van predikers en evangelisten. Dus de taak van een speciale groep gelovigen die een speciale toestemming van de Heer daartoe hebben ontvangen. Dat is niet het geval! Elke christen wil de Heer gebruiken om van Hem te getuigen. De leeftijd doet er niet toe. Laten we dit toelichten met een voorbeeld uit de Bijbel. 1. Zoek Handelingen 8 op. Wat leren we over de gemeente in...

Lees verder