1 jaar geleden

Bijbel contrastrijk (02)

Oordelen / niet oordelen

Bijbelvers: Mattheüs 7 vers 1

Bijbelverzen moeten zoveel mogelijk in de context van de tekst worden onderzocht. Toch stuit men telkens weer op “contrasten” tussen afzonderlijke bijbelpassages die op het eerste gezicht verrassend zijn. Deze contrasten vragen om bezinning – en deze kleine serie is bedoeld om daaraan bij te dragen.

Oordeel niet

De Heer Jezus spoort zijn leerlingen in de bergrede aan: “Oordeelt niet, opdat u niet wordt geoordeeld” (Matth. 7:1). Hoe snel zien we de splinter, het kleine foutje, in het oog van onze broeder en vergeten we onze eigen balken – dat is huichelarij (vs. 3-5)! En hoe precies zijn we op de hoogte van de feiten omtrent onze broeder? Kennen wij zijn misschien goede motieven, kunnen en mogen wij zelfs de motieven van anderen beoordelen (verg. 1 Kor. 4:4,5)? Ook de broeders en zusters in Rome liepen het gevaar hun “vrijere” medebroeders en zusters te veroordelen (Rom. 14:4,10). De Heer zal ons ter verantwoording roepen voor een ongerechtvaardigd, overhaast of hooghartig oordeel. Dit zou voor ons als waarschuwing genoeg moeten zijn!

Oordeelt

Onmiddellijk na de waarschuwing tegen de geest van het oordeel in Mattheüs 7 geeft de Heer Jezus leringen die een oordeel vereisen, bijvoorbeeld om “honden” en “varkens” te herkennen (vs. 6). Dit toont direct aan dat beoordelen of het veroordelen van bepaalde personen en/of omstandigheden heel noodzakelijk en bijbels is. Dit omvat zeker in het bijzonder zelfbeoordeling (1 Kor. 11:29,31). Dan moeten wij ook de geesten beproeven of zij uit God zijn (1 Joh. 4:1). En als het gaat om personen in de gemeente van God die in zonde leven, wordt specifiek gezegd: “Oordeelt u niet hen die binnen zijn?” (1 Kor. 5:12). Zo iemand kan niet gewoon ongestoord in de gemeenschap van christenen blijven, maar moet van die gemeenschap worden uitgesloten1. Dus terwijl de tekst in Mattheüs 7 waarschuwt tegen ongerechtvaardigd en hoogmoedig oordelen, leren andere bijbelse passages ons over de noodzaak zich een oordeel te vormen en dit oordeel te laten volgen door passende maatregelen. Daartoe moeten we altijd streven naar een geest van zachtmoedigheid (Gal. 6:1) en ons laten behoeden voor een overhaast oordelen (1 Kor. 4:5)!

 

Martin Schäfer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits 01.09.2008.

NOOT:
1. Dit uitsluiten moet uiteraard wel gepaard gaan met een zorgvuldig onderzoek en vooraf pogingen hem of haar in zachtmoedigheid tot inkeer te brengen! {FW}

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW