7 jaar geleden

Beste kans om aarde te redden …

De Volkskrant meldde 13 december 2015 het volgende:

<<Obama noemt klimaatakkoord ‘beste kans om aarde te redden’. De Amerikaanse president Obama heeft het zaterdag in Parijs bereikte klimaatakkoord uitvoerig geprezen. ‘Deze overeenkomst is de beste kans om de enige planeet die we hebben te redden’, zei Obama vanuit het Witte Huis. Volgens de president, die het akkoord sterk en historisch noemde, kan het een ‘omslagpunt voor de wereld worden’>>.

Wanneer we deze uitspraak eens een beetje dichterbij bekijken, moet ons toch wel opvallen, dat dit wel een heel gewaagde uitspraak is. Met van dichterbij bekijken bedoel ik, het eens wat bekijken vanuit Bijbels perspectief. Want de Schepper van deze planeet, heeft ook het een en ander te melden over deze planeet. En wel het volgende.

 1. Allereerst dat Híj deze planeet, de aarde, geschapen heeft. “In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1). Dit kan men alleen begrijpen door het geloof. “Door [het] geloof begrijpen wij dat de werelden door Gods Woord bereid zijn, zodat wat men ziet, niet ontstaan is uit wat zichtbaar is” (Hebr. 11:3). En Hij heeft alle dingen geschapen door Jezus Christus (Ef. 3:9).
  Voor deze feiten is – en was – de wereld* totaal blind. Zij wil niet met God rekening houden, zij haat Hem. Daarom wilden zij Zijn Zoon – die Hij naar deze planeet, deze aarde stuurde om haar te redden – ook niet aannemen en verwierpen Hem, verwezen Hem naar het kruis. Hiervoor kunt u de vier evangeliën lezen die hiervan duidelijk getuigen. God zond dus Zijn Zoon naar deze wereld om deze te redden. Waarvan? Uit haar zondige toestand waarin zij zichzelf gemanoeuvreerd had. Dit was/is het eerste probleem wat opgelost moet worden, mijnheer de president!!! Wel, daar heeft God alles aan gedaan omdat Hij wel wist dat de mens zelf daartoe niet in staat was noch is. Ook al zijn er nog zoveel wereldgodsdiensten ontstaan die de mens centraal stellen en suggereren dat door het zich houden aan de voorschriften van deze wereldgodsdiensten de mens redding vinden kan. De dwaasheid ten top!!! Sorry, maar de mens zonder God is ook dwaas, zegt de Bijbel, het Woord van God.
  Hier volgt een stukje uit dit zo verguisde Boek: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één …” (Ps. 14:1-3). Als u dit inziet en erkent is er voor u, voor jou redding. En wel door het geloof in de Heer Jezus Christus, Die door God naar deze wereld gezonden is uit liefde. Zie daarvoor Johannes 3 vers 16!
 2. Ten tweede is het ook zo dat God niet alleen de Schepper is maar ook alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht (Hebr. 1:3).
  Dat is alleen aan Hem voorbehouden. Als we goed kijken zien we ook hoe God de dingen onderhoudt. Denk maar eens aan de wisseling van de seizoenen. Denk ook aan de vogels van de hemel, die door onze God en Vader onderhouden worden (Ps. 104:12,17; Matth. 6:26; Mark. 4:32). En wat te denken van de dieren in het veld? Daarvoor heeft God het zo ingericht dat deze kunnen drinken uit de bronnen en de stromen, waarvan door God de loop bepaald werd (Ps. 104:10-11,14,18). Enzovoorts. De Bijbel is er vol van. Wij moeten als mensen daar met eerbied en met bewondering en respect naar kijken en ermee omgaan. Uit eerbied voor Hem, de Schepper.
 3. Ten derde heeft Hij het klimaat nog altijd strak in handen. Hij laat het regenen en sneeuwen zoals het Hem behaagt. Ook als het gaat om aardbevingen. Ik denk hierbij aan wat we in Psalm 104 vers 32 vinden: “Aanschouwt Hij de aarde, dan beeft hij, raakt Hij de bergen aan, dan roken zij”.
  Sorry, weerkundigen, daarop hebt u geen enkele invloed. U kunt op z’n hoogst een verwachting uitspreken die ook dikwijls nog anders verloopt. Maar dat weet u zelf ook wel. De regie hierover ligt nog altijd in de handen van uw en mijn Schepper!!! Het zou goed zijn dat men in de wereldpolitiek hiermee rekening ging houden. En … ook al kent en erkent en gelooft u niet in de Schepper, tóch is Hij uw Schepper!

Zijn zorg voor en gebruik van de schepping

Maar nu nog iets over de schepping, waarover God regeert.

 • “En de HEERE keerde de wind en liet een zeer sterke westenwind opsteken. Die tilde de sprinkhanen op en wierp ze in de Schelfzee. Er bleef niet één sprinkhaan over op heel het grondgebied van Egypte” (Ex. 10:19);
 • “Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten” (Ex. 14:21);
 • “… terwijl Hij de kracht van de wind bepaalt” (Job 28:25);
 • “Want Hij zegt tegen de sneeuw: Wees op de aarde” (Job 37:6);
 • “… en voerde door Zijn macht de zuidenwind aan” (Ps. 78:26);
 • “doet Hij een stormwind opsteken …” Ps. 107:25);
 • “Hij brengt de wind uit Zijn schatkamers naar buiten” (Ps. 135:7);
 • “Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk” (Ps. 147:4-5).
 • “Met wie zou u Mij willen vergelijken, of aan wie ben Ik gelijk? zegt de Heilige. Sla uw ogen op naar omhoog, en zie Wie deze dingen geschapen heeft; Hij is het Die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door Zijn grote vermogen en Zijn sterke kracht; er ontbreekt er niet één” (Jes. 40:25-26).
 • “De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning. Voor Zijn grote toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen Zijn gramschap niet verdragen. Dit moet u tegen hen zeggen: De goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, die zullen van de aarde en van onder deze hemel vergaan. Hij maakte de aarde door Zijn kracht, grondvestte de wereld door Zijn wijsheid, Hij heeft de hemel door Zijn inzicht uitgespannen. Als Hij Zijn stem laat klinken, dan is er gedruis van wateren aan de hemel. Hij doet dampen opstijgen van het einde van de aarde. Hij heeft bliksemflitsen bij de regen gemaakt. De wind brengt Hij uit Zijn schatkamers tevoorschijn” (Jer. 10:10-13).
 • “Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken” (Jona 1:4);
 • “De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, de wolken zijn het stof van Zijn voeten” (Nah. 1:3);
 • “En Hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor Iemand is Deze, dat zelfs de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?” (Matth. 8:22).

Dit is meer dan genoeg om alle stormen van kritiek op God, de Schepper van hemel en aarde te doen verstommen. Toch is de mens van vandaag zó bezig met de planeet – de aarde, die niet onze aarde is maar Zijn aarde – dat men totaal uit het oog verloren heeft, dat de mens slechts een stofje aan de weegschaal is in Gods oog. De hoogmoed staat hem in de weg. Eén keer blazen, wat zeg ik, één klein zuchtje van Hem, en weg is de mens, zijn de volken. “Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal” (Jes. 40:15).

De Heer Jezus – God geopenbaard in het vlees, het vleesgeworden Woord (Joh. 1:1,14) – door Wie alle dingen geschapen zijn (Kol. 1:16; Ef. 3:9), werd na verraad van Judas met een afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en Farizeeën geconfronteerd. Hij zag hen al lang en wist dat ze zouden komen (Joh. 18:4). Hij trad hen zelfs tegemoet en ging dus niet op de vlucht. Toen vroeg Hij aan Zijn vijanden: “Wie zoekt u?”. Hij was niet bang voor hen hoor. Hij hielp hen zelfs een eindje op weg, want Hij wist immers wat er allemaal over Hem komen zou. Hun antwoord was: “Jezus de Nazoreeër”. Jezus zei toen tegen hen: “Ik ben het”. Toen Hij dan dit tegen hen zei, gebeurde het volgende: “Zij deinsden terug en vielen op de grond”. Ja, kijk goed mee: “Zij vielen op de grond”. Hier zien we Zijn macht!!! Slechts een enkel woord. Zij struikelden niet hoor. Dat is ook wel heel ongeloofwaardig, immers het was er niet één maar er was sowieso een hele legerafdeling soldaten bij die wel wat gewend waren, mag je aannemen. Nee, ze kwamen in aanraking met Hem Die alle dingen draagt door het Woord van Zijn kracht (Hebr. 1:3), met Hem Die alle macht heeft in hemel en op aarde (Matth. 28:18). Helaas heeft het hen niet tot inkeer gebracht. Zó verstokt is het menselijk hart van nature. Ik noem dit om Zijn grootheid en macht te tonen. Als we verder lezen zien we de macht van Zijn liefde.

De hoogmoed van de mens – bekering

Als we voorgaande punten overdenken, is het dan niet verschrikkelijk hoogmoedig om te denken dat wij als mensen iets aan de schepping kunnen veranderen, laat staan deze kunnen redden? Nu weet ik wel dat de mens verantwoordelijk is voor datgene wat hij met betrekking tot deze aarde verknoeid heeft. Helemaal juist! Ook weet ik wel dat de mens daarom ook zich moet inzetten om – voor zover hij daartoe in staat is – te herstellen wat hij stuk heeft gemaakt. Maar dan is niet minder waar dat de mens verantwoordelijk is om dit ook voor God, Zijn Schepper – te erkennen en te belijden. Maar allereerst moet de mens inzien en erkennen en belijden dat hij de relatie met de levende God heeft verbroken door zijn/haar zonde.

Dan hoort Hij naar de mens, dan is er weer hoop (Jes. 59:2).

Alleen zonde maakt scheiding tussen God en mens, zo vertelt God ons door Zijn profeet Jesaja. Vervolgens, wanneer de mens zich tot God bekeerd heeft, kan deze God vragen om genade in het leven in gemeenschap met Hem. Dat wil Hij rijkelijk geven aan hem die erom vraagt. Dan is ook de weg open om van Hem te vragen om op verantwoorde wijze met de dingen hier op aarde om te gaan, ook met de vervuiling van deze schepping waaraan de mens zich vandaag schuldig maakt. Dit zal dan echter wel moeten gaan in het besef dat God alle dingen nieuw zal maken, dat Hij op enig moment in de wereldgeschiedenis zal ingrijpen (verg. 2 Petr. 3:7,10,13; Openb. 20:11; 21:1).

We moeten nooit vergeten wat de Bijbel over hoogmoed zegt: “Het huis van hoogmoedigen vaagt de HEERE weg …” (Spr. 15:25).

“… en hoogmoed komt voor de val” (Spr. 16:18).

Hoogmoed wordt ook vergezeld door trots en mateloosheid, is er onlosmakelijk mee verbonden. “Hoogmoedig, trots: spotter is zijn naam, hij gaat met mateloze overmoed te werk” (Spr. 21:24).

Is dit niet precies wat we vandaag moeten opmerken, ook als het gaat over ‘de kansen om de aarde te redden’? Laten wij ons vernederen onder de machtige hand van God, laten wij zien op Hem die alleen het met recht zeggen kon: “… leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Dan komt er rust in onze zielen. Dat kan alleen als we al bij Hem gekomen zijn om rust te vinden voor onze ziel met betrekking tot onze zonde en zonden. Daarvan sprak Hij: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (zie Matth. 11:28-30). Dan leren we de enige Redder kennen die deze planeet, de aarde, redding aanbiedt door Zijn Persoon en Zijn werk. Daartoe kwam Hij op aarde, daarvoor kwam Hij voor u en voor mij. Als we Hem als zodanig kennen, is de weg bereid om als verantwoordelijke mensen om te gaan met deze Zijn schepping.

Omslagpunt

Hét omslagpunt voor ieder mens – ook vandaag – is: “Geloof in de Heer Jezus en u zult behouden worden, u en uw huis” (Hand. 16:31). Dit is het begin van een weg om op verantwoorde wijze met deze schepping, met de dingen die God ons geeft, om te gaan.

Enkele adviezen:

Prediker 12 vers 1:
“Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd …”.

1 Petrus 4 vers 9:
“Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede”.

Tot slot

En … voor ons als kinderen van God die de Heer Jezus Christus niet alleen als hun Schepper en als dé Schepper van het heelal kennen – ik hoop dat u die dit leest ook daarbij hoort – tot slot nog het volgende ter herinnering en ter bemoediging:

O, Lam van God,
als kind kwam U op aarde,
U, Schepper van ’t heelal,
U werd geboren in een stal.
Voor wie daald’ U, o Heer,
in armoe, dood en graf ter neer?
De bruid, U, Heer, gegeven,
om steeds met U te leven,
met U te delen ’t heerlijk loon,
zij bracht U van Gods troon.

* Het woord wereld wordt – in dit artikel soms aangeduid als planeet, de aarde dus -, hier bedoeld als het systeem waarin mensen gevangen zitten door de zonde. Dit is een God-vijandig systeem waarvan de satan de overste is, die er op uit is om mensen daarin gevangen te houden. Jezus Christus – de Zoon van God – kwam naar deze planeet toe om mensen daaruit te redden.

© Frisse Wateren

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW