19 jaar geleden

Bekering en wedergeboorte (1)

Het opengaan van Uw woorden geeft licht

Psalm 119 vers 130a

Deze Bijbelcursus is voor ieder die wat meer van de Bijbel, van God en van de Heer Jezus Christus wil weten. Of u Christen bent of niet, of u oud bent, of je bent nog jong, ik nodig van harte uit om deel te nemen. Het is echt de moeite waard! Deze cursussen staan vanaf nu in de je en jij-vorm; ik hoop dat je dat niet stoort. Het zou geweldig zijn, wanneer door het maken van deze bijbelcursus je de Heer Jezus Christus zou leren kennen en aannemen. Evenzo zou het geweldig zijn wanneer je jouw Heer en Heiland door deze bijbelcursus beter zou leren kennen en Hem beter of bij vernieuwing zou gaan dienen. Het gaat om HEM … maar ook om jou, want jij hebt een ziel die gered kan worden en die verloren kan gaan. Als je al gered bent, Jezus Christus toebehoort, dan heb je natuurlijk ook een ziel, maar een die niet niet meer verloren kan gaan (Johannes 3:16). Dank Hem daarvoor!!!

Verder is het voor het deelnemen aan de cursus van belang om te weten dat voor het Oude testament en voor het Nieuwe Testament uit de Herziene Statenvertaling wordt geciteerd. Het zou fijn zijn deze dan ook voor het maken van de Bijbelles te gebruiken. Er kunnen hier en daar wat toelichtingen of verklaringen bij Bijbelplaatsen gegeven worden, omdat de vertalingen niet toereikend of zelfs niet goed vertaald zijn. Als u niet over de genoemde bijbelvertalingen beschikt, geen probleem … dan gebruikt u gewoon uw eigen vertaling. Mocht er in de lessen gebruik gemaakt zijn van andere vertalingen, zal dat zoveel mogelijk vermeld worden.

Hoe je de les kunt opsturen, kun je aan het eind van les 1 (deze les) les vinden.
Veel succes en de zegen van God toegewenst.

Frisse Wateren – rm

Les 1

Beste cursist(e),

Over dit onderwerp is al veel verwarring en twist ontstaan. Toch staat er veel over in de Bijbel en hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Als … ja, als we maar goed lezen wat er staat en in geloof aanvaarden.

BEKERING

Zo lang er mensen op aarde zijn, heeft men geprobeerd zichzelf te verbeteren. Voor verschillende godsdiensten is dit punt zelfs één van de grondbeginselen van hun leer. Maar ieder die zichzelf een klein beetje kent, moet toegeven dat dit onmogelijk is.

Vraag 1. Lees Romeinen 3 vers 9 tot en met 20.
Noem dan drie redenen, waarom een mens zichzelf niet kan redden.

1) …………………………………………………………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 2. En waarom kan de wet ons niet redden?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Job 14 vers 4 staat: “Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één”. En in Psalm 51 vers 7: Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen”Elk mens is van nature zondig en onverbeterlijk. Van nature loopt ieder mens als het ware bij God vandaan. We willen niets met Hem te maken hebben (Romeinen 3 vers 11). Willen we dat het tussen ons en God in orde komt, dan moeten we niet bij Hem weglopen, maar ons juist tot Hem wenden. Ons omkeren naar Hem. Ons bekeren!

God beveelt de mens om zich om te keren, naar Hem toe. “Maar,” zegt iemand misschien, “kan een mens zich dan zo maar bekeren?” Denkt jij er ook zo over? Als antwoord een vraag voor jou: “Kan iemand een hand uitsteken, dat verlamd is?” Het antwoord is dan natuurlijk: “Nee, dat is onmogelijk!” Toch heeft de Heer Jezus, toen Hij op aarde was, dat tegen iemand gezegd. Kijk maar in Matthéüs 12 vers 10 tot 14. Die man had ook kunnen zeggen: “Ik kan dat niet!” Maar hij dacht alleen maar aan het bevel van de Heer, want hij wilde graag beter worden.
Zo is het ook met bekering. God wil het. En Hij vraagt nooit iets van een mens, wat hij onmogelijk kan doen.

Vraag 3. Waarom moet een mens zich bekeren? Lees hiervoor 2 Petrus 3 vers 9b en Handelingen 17 vers 30 en 31.

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

In Romeinen 3 hebben we gelezen dat allen gezondigd hebben. God is rechtvaardig en moet de zonde oordelen. Maar gelukkig is er één Weg om niet in het oordeel te komen. De Heer Jezus heeft gezegd: “Ik ben de Weg!”

In Lukas 7, vanaf vers 36, lezen we van een zondares die berouw had en huilde aan de voeten van de Heer Jezus.
In Lukas 18 vers 13 lezen we van de tollenaar die berouw had en zei: “O God! wees mij zondaar genadig!”

Vraag 4. Wanneer was de verloren zoon uit Lukas 15, bekeerd?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

En hiermee komen we bij het volgende onderwerp van deze les:

WEDERGEBOORTE

Laten we eerlijk zijn, de natuurlijke geboorte is iets wonderlijks en onverklaarbaars. Zo is ook de wedergeboorte (dat is: van Bovenaf geboren worden) eigenlijk een nog groter mysterie. De wedergeboorte is een gave uit de Hemel. Het is Gods werk, waartoe niemand iets kan bijdragen; evenmin als bij de natuurlijke geboorte. Maar dat wil niet zeggen, dat men er zelf niet bij betrokken is.
Door de Heilige Geest overtuigd, erkent de mens dat hij dood is in misdaden en zonden (zie Efeze 2 vers 1) en grijpt in het geloof de reddende hand van God. Dat is bekering. Hierop antwoordt God en schept door de Heilige Geest nieuw, eeuwig leven. Dit noemt de Bijbel “uit God geboren”.

Johannes 3 spreekt hier duidelijk over. Daar lezen we van Nicodemus, een rechtvaardig man, die de Schriften goed kende. Maar dit was niet genoeg!

Vraag 5. Waarom niet?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Vraag 6. Tot welke droevige conclusie komt Paulus in Romeinen 7 vers 18?

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Daarom schenkt God een nieuwe natuur, nieuw leven, opdat de gelovige Hem kan dienen en vrucht dragen. Maar dan moeten we die nieuwe natuur wel laten heersen in ons leven en ons voor de zonde dood houden (Romeinen 6 vers 11).

Vraag 7. Even weer terug naar Johannes 3 en de ontbrekende woorden invullen.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand ……………..  …………………….. …………………

wordt uit ……………………………. en …………………………………., kan hij het Koninkrijk van God

niet binnengaan” (Johannes 3 vers ……………..).

Vraag 8. Lees eerst Efeze 5 vers 26.
In deze tekst zien we dat water in de Bijbel een beeld is van reiniging door

……………………………………………………………………………………………………………………….

En het volgende antwoord is te vinden in Johannes 7 vers 38 en 39.

Levend water is een beeld van ………………………………………………………………………….

Vraag 9. Het ontbrekende gedeelte invullen.

In 1 Petrus 1 vers 23 staat: ” u, die opnieuw geboren bent, en niet uit vergankelijk, maar uit

onvergankelijk zaad, door …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

En in Titus 3 vers 5, niet behouden om “werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Uiteindelijk is alles van en door God. Alles is GENADE. God zorgde Zelf voor een mogelijkheid om het weer in orde te laten komen tussen Hem en de mens. “… want er is onder de hemel geen andere Naam (de Heer Jezus) onder de mensen gegeven waardoor wij zalig (behouden) moeten worden” (Handelingen 4 vers 12).

God heeft ons geroepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht (1 Petrus 2 vers 9)!
Hij heeft ons levend gemaakt (Efeze 2).

Maar, zoals al eerder gezegd, dit alles gaat niet buiten ons om. Er staat meer dan 200 keer in de Bijbel: “Bekeert u”. Dat is onze kant: wij moeten ons bekeren, waarop God, van Zijn kant, ons nieuw leven geeft.
Onbegrijpelijk! Maar, wat een voorrecht dit te mogen weten. Zeker te weten!

Vraag 10. We hoeven geen moment te twijfelen en denken: ls het wel voor mij?” Lees maar eens Johannes 3 vers 16 en vul in.

” … opdat ieder, …………………………………………………. (en hier mag u/jij ook je eigen naam

voor invullen!) die in Hem gelooft, niet verloren gaat (verloren gaat),

maar ……………………………………………………………………………

Dus niet: die krijgt misschien het eeuwige leven. Nee! Die HEEFT eeuwig leven! Wat hebben we toch veel reden om de Heer te danken!

D.V. tot de volgende les.

* * * * * * *

Wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 (deze les) in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt je wel duidelijk en volledig aangeven waar je de antwoorden vandaan hebt!

Heb je vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag je vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

* * * * * * *

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: ……………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………..

Woonplaats: ……………………………………………………………………………..

Leeftijd: …………………………………………………………………………………..

Emailadres: ………………………………………………………………………………

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW