1 jaar geleden

Bekend met verdriet …

Psalm 34 vers 19:
“De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.”

De stad Naïn lag ongeveer 25 mijl (ruim 40 kilometer) van Kapernaüm, een goede dagreis. In Lukas 7 vers 11-17 zien we de Heer Jezus daarheen gaan en een grote menigte vergezelde Hem. Toen zij de stad naderden, kwam er een grote menigte uit de stad; het was een begrafenisstoet. Een dode werd naar buiten gedragen.

Aangezien de Joden hun doden op dezelfde dag begroeven (Deut. 21:23; Hand. 5:5-10), kunnen we veilig aannemen, dat deze man pas was overleden. De overledene was de enige zoon van een weduwe, en zij had veel verdriet! Zij leed pijn in haar hart, maar de Heer Jezus was nabij!

We zien in deze passage niet alleen twee menigten, maar ook twee zonen. De ene is de enige zoon van de treurende weduwe, de andere de eniggeboren Zoon van God. De ene zoon was gestorven, de andere Zoon was de opstanding en het leven!

We zien hier ook twee lotgenoten elkaar ontmoeten: de vrouw die haar eigen zorgen en verdriet draagt, en de Heer Jezus, die de Man van smarten is, die bekend is met verdriet (ziekte – Jes. 53:3-4). Hij kon meevoelen met het verdriet van deze vrouw. Zij was omringd door velen, maar ze had nog steeds pijn in haar hart; Hij zou spoedig door allen verlaten worden bij het kruis en zich helemaal alleen voelen!

Er waren die dag ook twee vijanden op die weg: de dood en hij die de macht van de dood heeft. De Heer Jezus overwon de dood, de laatste vijand die ons van ons lichaam scheidt en …onze ziel van God scheidt als we de Heer Jezus Christus niet kennen als onze Verlosser!

Maar zoals de Heer Jezus de dood overwon door de zoon van deze huilende vrouw op te wekken door eenvoudigweg een woord te spreken, zo heeft Hij ook hem, die de macht van de dood heeft, overwonnen en vernietigd door voor ons de dood in te gaan (Hebr. 2:14).

De Heer Jezus zou vandaag zegevierend tegen u en mij zeggen: “Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en ik heb de sleutels van de dood en de hades [1] (Openb. 1:18).

 

NOOT:
1. Hades is, net als sjeool in het oude testament, een zeer vage aanduiding voor de verblijfplaats van de geesten der doden (verg. Luk. 16:23), wel te onderscheiden van de ‘hel’ (gehenna), de plaats van het uiteindelijke en eeuwige oordeel (verg. Matth. 10:28; 25:41).

 

Anchors For life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW