Author Archives for FW

Het dienen van twee meesters

maart 24, 2023 8:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Het dienen van twee meesters

Lukas 16 vers 13: “Geen huisknecht kan twee meesters dienen, want hij zal òf de één haten en de andere liefhebben, òf zich aan de één hechten en de ander verachten. U kunt niet God dienen en Mammon.” Dit is het laatste vers van wat vaak “de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester” wordt genoemd. Het is weer een gelijkenis over onze dienstbaarheid, maar deze gaat specifiek over de manier waarop wij met ons geld omgaan. Het is interessant, dat van...


Gezegende gebrokenheid

maart 23, 2023 7:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Gezegende gebrokenheid

Psalm 51 vers 19: ”De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” We hebben allemaal wel eens iets gebroken, soms per ongeluk, soms met opzet. Maar als iets niet gerepareerd kan worden, wordt het meestal weggegooid, want dat is wat je doet met kapotte dingen. Maar God gooit kapotte dingen niet weg! Hij wil ze gebruiken. Onze gebrokenheid wordt door God nooit weggegooid. Vance Havner zei ooit: <<God gebruikt...


De gewoonte van gastvrijheid (26)

maart 22, 2023 8:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De gewoonte van gastvrijheid (26)

Efeze 4 vers 32: “<Maar> weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.” De gewoonte van gastvrijheid (deel zesentwintig) De Heer wil, dat wij goedertieren zijn voor elkaar, als ons leven, ons huis en zelfs ons werk een kanaal moet zijn waarlangs Zijn goedheid door ons heen kan stromen. Gastvrijheid is slechts één manier waarop de goedheid van God kan worden gezien en gedeeld met velen. Vriendelijkheid is het bewijs van de vrucht...


De vrees voor de Heer

maart 21, 2023 12:25 pm Published by Reacties uitgeschakeld voor De vrees voor de Heer

Jeremia 9 vers 23: 23. Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. 24. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE. Jeremia leefde in een...


De profeet Daniël (05)

maart 20, 2023 7:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De profeet Daniël (05)

Daniël 2 vers 37-45 37. U, o koning, bent een koning der koningen, want de God van de hemel heeft u het koningschap, macht, sterkte en eer gegeven. 38. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Jeremia, Ezechiël en Daniël profeteerden rond dezelfde tijd; Jeremia en Ezechiël vlak vóór de val...


Oog in oog met God

maart 19, 2023 7:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Oog in oog met God

Johannes 14 vers 9: “Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.” Jaren geleden wilde ik de Heer Jezus beter leren kennen, dus begon ik de evangeliën te lezen. Ik bracht elke dag tijd door met kijken naar hoe Hij met anderen omging. Ik zag Zijn afhankelijkheid van Zijn Vader; ik zag Zijn mededogen en zorg voor anderen; ik zag Zijn haat voor de zonde en Zijn liefde voor de zondaar! Als we Zijn leven bestuderen, zal de Geest van...


Dragen of gedragen worden

maart 18, 2023 7:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Dragen of gedragen worden

Jesaja 46 vers 1-4: 1. Bel is gekromd, Nebo neergebogen, hun afgodsbeelden zijn geworden voor de dieren en voor de beesten; uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide dieren. 2. Tezamen zijn ze neergebogen, gekromd. Ze hebben de last niet kunnen redden, maar zijn zelf1 in gevangenschap gegaan. 3. Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de baarmoeder. 4. Tot...


De profeet Daniël (04)

maart 16, 2023 8:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor De profeet Daniël (04)

Daniël 2 vers 27-36 “Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen kwamen op uw bed, zijn deze: Terwijl u, o koning, op uw bed lag, kwamen...


Bekend met verdriet …

maart 15, 2023 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Bekend met verdriet …

Psalm 34 vers 19: “De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.” De stad Naïn lag ongeveer 25 mijl (ruim 40 kilometer) van Kapernaüm, een goede dagreis. In Lukas 7 vers 11-17 zien we de Heer Jezus daarheen gaan en een grote menigte vergezelde Hem. Toen zij de stad naderden, kwam er een grote menigte uit de stad; het was een begrafenisstoet. Een dode werd naar buiten gedragen. Aangezien de Joden hun doden op...


Dat ik Christus mag kennen

maart 14, 2023 6:00 am Published by Reacties uitgeschakeld voor Dat ik Christus mag kennen

Filippi 3 vers 10: “… om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en <de> gemeenschap aan Zijn lijden, terwijl ik aan Zijn dood gelijkvormig wordt.” In Handelingen 9 en 22 en 26 lezen we over de bekering van Saulus van Tarsus. We horen hem twee vragen stellen die zeer inzichtelijk zijn voor het begrijpen van het onderwerp ‘God kennen’ en ‘Hem bekend maken.’ De eerste vraag was: “Wie bent U, Heer?” (Hand. 9:5). De Heer antwoordde: “Ik...