6 jaar geleden

Als een terrorist …

Bijbelgedeelten: Romeinen 8 vers 3; Filippi 2 vers 7; Mattheüs 26 vers 48-49.

Stel je voor: een terroristische aanslag schokt ons land. De schuldige (de dader) wordt door heel het land gezocht met een fantoombeeld1. Wanneer je de krant opent, stokt je de adem in de keel: de schuldige lijkt precies op jou! De mensen in de supermarkt draaien zich om, de buren kijken argwanend langs je heen. Na een kort verblijf bij de politie ben je vrij, maar de smaad kun je niet gemakkelijk van je afschudden. Je bent geen misdadiger, maar de uiterlijke gelijkenis met zo iemand geeft je wel veel moeite …

En nu denken we aan de Zoon van God. Hij was in “een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde”, zoals Hij hier op aarde leefde (Rom. 8:3). Dat betekent niets anders dan dat Christus op een zondaar leek! Hij, de zondeloze, verschilde uiterlijk in niets van ons mensen, die verdorven zijn van de voetzool tot de schedel toe. Daarom moest Jezus ook in de hof van Gethsémané openbaar gemaakt worden door een kus van Judas. Té snel zou het in het duister tot verwisselingen kunnen komen.

De Heer Jezus heeft Zichzelf vernederd doordat Hij “aan de  mensen gelijk” (Fil. 2:7) geworden is, Hij was bereid om deze smaad te aanvaarden. Tenslotte werd Hij tussen twee misdadigers gekruisigd. Daarbij werd Hij niet alleen op het niveau van een “gewone zondaar” geplaatst, maar men gaf Hem Zijn plaats in het midden van de misdadigers, die als te slecht voor deze wereld werden beschouwd. En – wonder van genade! – aan dit kruis stierf de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen (1 Petr. 3:18).

NOTEN:
1. Een fantoombeeld is een politie-instrument om de dader te identificeren en wordt ook gebruikt bij de reconstructie van gezichten van slachtoffers van misdrijven of archeologische vondsten.

Online sinds 14.12.2007.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW