10 jaar geleden

All you need is love …

‘Alles wat jij nodig hebt, is liefde’ [All you need is love – The Beatles] – zo begon een bekende hit. Zoals uiteindelijk bij alle hits over de ‘lang-brandende liefde’ gaat het in de teksten of om volledige onzin of op zijn minst om gevaarlijke halve waarheden, waaraan de beslissende dimensie ontbreekt – de vaste referentie op het Woord van God en de Heer Jezus. Maar het zal in het volgende niet over liefde-songs gaan, maar ik wil alleen eens naar de andere kant vragen: wat heeft de liefde nodig?

Liefde heeft fundament nodig

Liefde is er niet automatisch. Je hebt een solide basis en een zekere aansporing nodig. Anders bestaat het gevaar dat ze zelfs zal overgaan. En dit fundament is Jezus Christus. Hij kan en moet de basis van een huwelijk zijn of worden. “Ze is vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere” (1 Kor. 7:39).

Liefde heeft binding nodig

Liefde verandert niet. Zij vliegt niet van de ene naar de andere. Het bindt zich aan de echtgenoot. Ze is exclusief en constant. “Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd … terwijl zíj toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is” (Mal. 2:14).

Liefde heeft tijd nodig

Ook bij de zogenaamde ‘liefde op het eerste gezicht’ moet je  rustig nog de tweede afwachten. Liefde moet kunnen wachten. In wachten rijpt en groeit de liefde. “Ik bezweer u … dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt” (Hoogl. 2:7).

Liefde heeft vertrouwen nodig

Liefde is niet berekenend, vliegt niet van de ene naar de andere, niet speculerend – ze heeft vertrouwen nodig. Liefde geeft zich over. Vertrouwen versterkt, wantrouwen verstoort de liefde. “De liefde is Zijn banier over mij” (Hoogl. 2:4).

Liefde heeft trouw nodig

Contracten worden gesloten – en gebroken, beloftes gegeven – en niet gehouden. Huwelijken worden aangegaan – en gescheiden. Is trouw onrendabel? Nee! Liefde zonder trouw houdt zich aan het concept ad absurdum (de absurditeit). Liefde is permanent, op finaliteit aangelegd. Alleen de trouw geeft de liefde haar waarde. “Daarom zal een man … zich aan zijn vrouw hechten” (Gen. 2:24).

Liefde heeft offer nodig

Liefde is kostbaar. Liefde is er niet voor een zeer lage prijs. Ware liefde is bereid afstand te doen. In huwelijk en gezin zijn er lasten, wensen worden opzij gezet. Het huwelijk is geen ‘Ik-maatschappij’. Het behoort tot de wezen van de liefde zichzelf op te geven. “Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen van haar leven” (Spr. 31:12).

Liefde heeft geduld nodig

Ideale partners zonder fouten en gebreken zijn nog niet geboren. Elk heeft zijn gebreken, tekortkomingen, eigenaardigheden. Onverwachte ontdekkingen bij de ander kunnen teleurstellen, belasten. Liefde houdt het uit – in onderling overleg, begrip en geduld. “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk …” (1 Kor. 13:4).

Liefde heeft waarheid nodig

Liefde zonder waarheid is bedrog, huichelarij. Waarheid zonder liefde kan wreed zijn. Maar waarheid in liefde gezegd en in liefde verdragen, behoren tot een goed huwelijk. “…spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste…” (Ef. 4:25).

Liefde heeft vergeving nodig

Liefde is niet onfeilbaar. Schuld belast de liefde. Dat is de reden waarom de liefde zonder vergeving niet kan bestaan. Verzoening en vergeven schuld versterken de liefde van de echtgenoten. “Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken” (1 Petr. 4:8).

Liefde heeft nodig zichzelf weg te cijferen

Liefde zoekt niet naar eigen gewin. Het wil de echtgenoot gelukkig maken. Liefde vervult dan wanneer de ander gelukkig wordt gemaakt. “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven” (Ef. 5:25).

© Folge mir nach, Michael Vogelsang

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW